Mest människorabies i Indien och Kina

Rabies har spritt sig i hela världen och förekommer på alla kontinenter. Upp till hälften av världens befolkning bor i områden där man är utsatt för rabiessmitta. För att öka kunskapen om rabies firades i år för första gången Världsrabiesdagen (World Rabies Day) 8.9.2007.

Också Evira publicerade i detta sammanhang ett pressmeddelande där man varnade för de risker för djur och människor som är förenade med hundar som förs in i landet utan behöriga vaccinationer och undersökningar.

Hundrabies är fortfarande ett stort världsomfattande problem. Västra Europa är rabiesfritt, men risken är att rabies sprids med vilda djur samt vid olaglig införsel av hundar. Människor, i synnerhet barn, dör hela tiden i hundrabies i synnerhet i Asien och Afrika. Årligen beräknas över 55 000 människor dö till följd av rabies i Afrika och Asien. Kina och Indien har de högsta människorabiessiffrorna i hela världen. Det stora antalet ovaccinerade strykarhundar är ett problem i många länder (i Kina har förekomsten av hundrabies ökat de senaste åren). En ny lösning som man funderar på är oral vaccinering. Immunisering via munnen är dock inte problemfri: vaccinbetenas lockelse, hundvärldens hierarki (den dominerande äter merparten av vaccinerna), virusets motståndskraft i värme, skillnader i immunogenitet mellan virusstammarna.

I Europa förekommer fortfarande endemisk rabies. Tack vare rabiesbekämpningsprogram har de flesta europeiska länder blivit fria från den klassiska rabiesformen (sprids av rödräv). Till dessa länder hör de nordiska länderna, Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Storbritannien, Italien, Luxemburg, Portugal,Frankrike, Schweiz och Tjeckien. Även i rabiesfria länder kan hos fladdermöss förekomma lyssavirus som orsakar rabies hos människor. Fladdermusrabies har konstaterats i flera europeiska länder, t.ex. Danmark.

Rabiessmitta hos djur har ökat i Baltikum
På 2000-talet har förekomsten av djurrabies ökat snabbt i de baltiska länderna. År 2003 konstaterades över 1100 fall hos djur i Litauen, av vilka en knapp tredjedel hos husdjur, och 2006 konstaterade redan 2232 fall, av dem likaså en tredjedel hos husdjur. Fram till slutet av mars i år har i Litauen rapporterats 195 fall, varav 50 hos husdjur.

I Lettland rapporterades i fjol 472 fall, varav 88 hos husdjur. Under det första kvartalet i år har 72 fall konstaterats, varav 25 hos husdjur.

I Estlands konstaterades114 fall 2006, varav 13 hos husdjur. Fram till utgången av mars 2007 har man diagnostiserat rabies hos ett nötkreatur.

Den europeiska rabiesstatistiken (1000-2000 fall 2006) leds vid sidan av Litauen av Ukraina och Vitryssland. Förutom de baltiska länder rapporteras höga rabiessiffror från Kroatien, Rumänien, Serbien och Turkiet.

I de baltiska länderna förväntas dock antalet rabiesfall börja minska, när de EU-finansierade rabiesbeteprogrammen för vilda djur kommer i gång ordentligt i dessa länder.

Betevaccinationer för vilda djur startades i Estland år 2004, i Latvia 2005 och i Lituenien år 2006 och dom skall fortsättas tillsvidare. Det är obligatoriskt att vaccinera hundar och kattor i Lettland och i Lituenien. I Estland är det frivilligt, men staten betalar vaccinationens kostnader.

WHO: Information om lokal rabiesförekomst (grundar sig på ländernas egen rapportering, i många länder är rabiesuppföljningen och –statistiken obefintlig.)

Mera information:
Veterinärinspektör Sari Haikka, tfn 020 77 24215, 0400 922 715

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400