EU-djurskyddsinspektioner av djurtransporter 2005 och 2006

Rådets direktiv 91/628/EEG (ändr. 95/29/EG) om skydd av djur vid transport förutsätter att medlemsstaterna övervakar att de djurskyddskrav som ställts på djurtransporter ikattas genom att årligen granska ett tillräckligt antal transporter. Under 2005 och 2006 har EU-djurskyddsinspektionerna av djurtransporter utförts enligt den gamla djurtransportlagstiftningen och från ingången av 2007 har nya bestämmelser om djurtransporter trätt i kraft.

I Finland har EU-djurskyddsinspektioner av djurtransporter utförts sedan 1997. Åren 1998–2006 har djurskyddsmyndigheterna granskat sammanlagt 2983 djurtransporter, av vilka i genomsnitt 7,6 % har meddelats föreskrifter eller förbud i syfte att rätta till missförhållanden i fråga om djurskyddet (Figur 1).

Figur 1. EU-inspektioner av djurtransporter 1998-2006

Det har beräknats att åren 1998-2004 har ungefär 1 % av alla djurtransporter inspekterats. År 2005 inspekterades sammanlagt 451 djurtransporter och 2006 443 djurtransporter. Av dessa 894 inspektioner utfördes 772 av besiktningsveterinärerna i slakterierna samband med att transporterna lossades och 122 av länsveterinärerna på vägen eller avgångsstället. Största delen av inspektionerna gällde svin- och nöttransporter (708 transporter). Man inspekterade 157 fjäderfätransporter, 11 rentransporter och 9 fårtransporter. Dessutom inspekterades 2 häst- och 5 pälsdjurstransporter. De inspekterade transporterna omfattade sammanlagt 1100587 djur (2005 486503 djur och 2006 614084 djur).

År 2005 upptäcktes brott mot djurskyddsbestämmelserna (både lindriga missförhållanden och meddelade föreskrifter och förbud) hos 105 djurtransporter, dvs. nästan 24 % av de inspekterade fordonen. Jämfört med året innan hade det inte skett någon betydande förändring i situationen, eftersom man 2004 upptäckte förbrytelser vid 23 % av inspektionerna. År 2006 upptäcktes brott mot djurskyddsbestämmelserna hos 92 djurtransporter, dvs. nästan 21 % av de inspekterade fordonen. Jämfört med 2005 hade det inträffat en liten förändring i riktning mot det bättre. De olika förbrytelserna uppgick 2005 till totalt 138 st. och 2006 till 123, eftersom man hos många transporter upptäckte flera förbrytelser samtidigt.

Flest enskilda missförhållanden upptäcktes i fråga om kraven på fordonets skick och säkerhet samt möjligheterna att kontrollera och sköta djuren (43 st.). Antalet missförhållanden i fråga om kraven på att djuren ska hållas åtskilda, bindande av djuren och lösgods i djurtransportmedlen var likaså 43. Tredje flest missförhållanden upptäcktes i anslutning till brister i transporthandlingarna, avsaknad av transporttillstånd och utrustningen (fordonet saknade avlivnings-, förstahjälpen- eller räddningsutrustning). I 25 transporter fanns djur med som inte var i transportskick och som man därmed inte alls skulle ha fått ta med. Hos åtta transporter fanns brister i ventilationen eller skyddet mot väderleken. Hos 23 transporter fanns missförhållanden i fråga om lastningstätheten. I fråga om hanteringen och skötseln av djuren under transporten (t.ex. tillräcklig belysning) fanns det brister hos 15 transporter. I anslutning till ilastningen och urlastningen upptäcktes 11 missförhållanden.

Av de transporter som inspekterades 2005 och 2006 varade 48 längre än åtta timmar. De ytterligare krav som ställs på långa transporter överträddes i fråga om 16 transporter. I de flesta fallen hade svin inte möjlighet att få vatten när de ville.

För att rätta till de missförhållanden i fråga om djurskyddet som upptäckts vid inspektionerna meddelades 2005 sammanlagt 45 föreskrifter eller förbud och 2006 på motsvarande sätt sammanlagt 35 föreskrifter eller förbud.

Kommissionen konstaterade under sin inspektionsresa i Finland i september 2003 att missförhållanden upptäcks i samband med transportinspektionerna men föreskrifter meddelas inte trots att det i lagen finns ett klart förfarande för där bestämmelserna överträds. Om förfaranden som stroder mot djurskyddsbestämmelserna upptäcks vid inspektionerna ska den inspekterande veterinären alltid vid de åtgärder som djurskyddslagen förutsätter. Fortsatt eller upprepat förfarande som strider mot lagstiftningen ska förbjudas eller så ska en föreskrift jämte tidsfrist meddelas. Till ett förvaltningsbeslut som ges för att rätta till missförhållanden hör också besvärsanvisning.

Mera information:
Veterinärinspektör Virva Valle, tfn 020 77 24309

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400