BSE-näytteenoton ikärajat muuttuvat

BSE-taudin varalta naudoista tehtäviä tutkimuksia vähennetään Suomessa ja myös eräissä muissa EU-jäsenmaissa. Uusista ikärajoista säädetään uudella komission päätöksellä sekä kansallisella asetuksella. Kansallinen asetusmuutos on valmistella ja BSE-näytteenoton ikärajat tulevat muuttumaan heti asetuksen hyväksymisen jälkeen.

» Lue lisää

Kipulääkkeiden luovutukseen terveydenhuoltotiloille muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä annetun asetuksen muuttamisesta astuu voimaan 9.5.2011. Muutos koskee tulehduskipulääkkeiden luovuttamista terveydenhuoltoon kuuluville tiloille.

» Lue lisää

MMM:n uusittu asetus salmonellatartunnan vastustamisesta naudoilla ja sioilla astui voimaan 1.6.2011

Asetus (Finlex)
Maa- ja metsätalousministeriön muistio (pdf,MMM)

Broilereiden hyvinvointiin uusia säädöksiä

Toukokuun 2011 alusta alkaen broilereiden hyvinvointiin vaikuttavia olosuhteita tuotantotilalla arvioidaan teurastamolla parven kuolleisuuden ja parvelle lihantarkastuksen yhteydessä tehdyn jalkapohjatulehdusarvioinnin perusteella. Teurastamolla tehtyjen havaintojen perusteella tarkastuseläinlääkäri arvioi broilereiden hyvinvointia kasvatusaikana. Läänineläinlääkäri voi määrätä kasvatustiheyttä laskettavaksi, jos tehty arvio osoittaa broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen tilalla.

» Lue lisää

Broilereiden omistajan tai pitäjän ilmoitus aluehallintovirastolle

Eläinsuojelulain (247/1996) muutos 321/2011 on tullut voimaan 1.5.2011. Tämän säädöksen perusteella broilereiden omistajan tai pitäjän on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle broilerikasvattamossa käytettävästä kasvatustiheydestä sekä tuotantojärjestelmää koskevista keskeisistä tiedoista.

» Lue lisää

Kirjanpito tuotantoeläinten lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten määristä

Eläinsuojelulakiin on lisätty vaatimus tuotantoeläimen omistajan velvollisuudesta pitää kirjaa eläinten lääkinnällisestä hoidosta sekä kuolleiden eläinten määristä. Uusi säännös yhtenäistää kansallisia säännöksiä sekä vastaa EU-lainsäädännön vaatimuksia.

» Lue lisää

Eläintenpitokieltorekisteri avautuu kesäkuussa

Virkaeläinlääkärien työ tulee osaltaan helpottumaan kesäkuussa, kun eläintenpitokieltorekisteri otetaan käyttöön. Rekisteriin tallennettuihin tietoihin on pääsy kaikilla eläinsuojelulain mukaisilla viranomaisilla, jotka tarvitsevat tietoja eläintenpitokiellon noudattamisen valvomiseksi.

» Lue lisää

Esikotelomätäneuvojilta apua mehiläistarhojen näytteenottoon

Suomen Mehiläishoitajain Liiton esikotelomätäneuvojat tarjoavat ilmaista tautiapua eläinlääkäreille ja mehiläistarhaajille. Neuvojat ovat vapaaehtoisia, kokeneita mehiläistarhaajia eri puolelta Suomea ja he ovat osallistuneet esikotelomätäneuvojien koulutukseen.

» Lue lisää

Lammas- ja vuohituottajille suunnattu kyselytutkimus käynnissä

Eviran Riskinarvioinnin tutkimusyksiköllä ja MTT Taloustutkimuksella on käynnissä tutkimushanke, jossa tutkitaan rakennekehityksen vaikutusta Suomen eläintautitilanteeseen. Tutkimuksessa kartoitamme myös suomalaista lammas- ja vuohituotantoa, koska niiden merkitys Suomessa on ollut viime vuodet kasvussa.

» Lue lisää

Estä eläinten laittomat tuonnit EU:n alueella

Eläinten laittomat tuonnit muodostavat merkittävän uhan Suomen eläintautitilanteelle. Eläintautitilanteemme on tällä hetkellä hyvä, mutta rajojen takana uhkaavat monet sellaiset eläintaudit, joita meillä ei ole esiintynyt tai jotka meiltä on johdonmukaisella toiminnalla saatu hävitettyä. Laiton tuonti voi aiheuttaa riskin myös ihmisten terveydelle.

» Lue lisää

Nautojen jaloitteluvaatimusta on tärkeä noudattaa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja aluehallintovirastot toteuttivat kesinä 2009 - 2010 projektin nautojen jaloitteluvaatimuksen toteutumisesta. Suurin osa tarkastettujen tilojen lehmistä ja hiehoista pääsi joko laitumelle tai jaloittelutarhaan.

» Lue lisää

Suomessa vain vähän vakavia eläintauteja vuonna 2010

Epäilyjä vakavista eli lakisääteisesti vastustettavista eläintaudeista ilmoitettiin Eviran eläintautivalvontaan 59 kertaa vuonna 2010. Epäilyilmoituksista 7 koski kaloja ja 29 lemmikkieläimiä. Lampaita ja vuohia, sikoja ja hevosia koskevia ilmoituksia tehtiin kutakin eläinlajia kohti alle kymmenen. Naudoilla epäiltiin vakavaa eläintautia yhteensä 11 tapauksessa, siipikarjalla ei kertaakaan. Eläintautitilanne säilyi Suomessa hyvänä eikä uusia eläintauteja todettu. Vain muutama epäily osoittautui jatkotutkimuksissa todelliseksi taudiksi.

» Lue lisää

Eläinsuojeluvalvonta tehostui vuonna 2010

Vuoden 2010 EU-eläinsuojelutarkastuksissa eläinten pidossa havaitut epäkohdat olivat pääsääntöisesti samoja kuin aiempinakin vuosina, mutta epäkohtien määrä oli edellisiä vuosia korkeampi. Tarkastuksista vastasivat kunnaneläinlääkäreiden sijasta valvontoihin erikoistuneet aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.

» Lue lisää

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä kasvanut

Virkaeläinlääkärit tekivät vuonna 2010 noin tuhat epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta enemmän kuin edellisinä vuosina. Tarkastusmäärien nousu johtunee sekä kuntien ja aluehallintovirastojen eläinsuojeluvalvontaan keskittyvien virkaeläinlääkärien määrän kasvusta, että kansalaisten lisääntyneestä valveutuneisuudesta.

» Lue lisää

Kuljetusten EU-eläinsuojelutarkastukset vuonna 2010

Vuonna 2010 tarkastettiin lähes 350 eläinkuljetusta, joista noin 16 prosentissa havaittiin epäkohtia. Epäkohtien määrä laski edellisvuodesta. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400