Svinpest – sjukdomsbilden kan förvilla

Symtomen på klassisk svinpest är inte alltid så allvarliga och dödligheten inte så hög som läroboken säger. Sjukdomsbilden påverkas åtminstone av virusstammens förmåga att alstra sjukdom och svinens ålder. Hos smågrisar är sjukdomen i allmänhet allvarlig. Hos suggor och galtar kan den vara lindrig eller t.o.m. dold, så att man inte kan misstänka svinpest.

» Läs mera

Nytt forskningsprojekt: Förekomsten av fladdermusrabies hos fladdermöss i Finland

Eviras undersökningsenhet för djursjukdomsvirologi inleder i samarbete med Naturvetenskapliga centralmuseet (Helsingfors universitet) och Åbo universitet ett forskningsprojekt, där man utreder förekomsten av fladdermusrabies hos finländska fladdermöss. Dessutom inhämtas information om fladdermössens revir och rörelsevanor samt faktorer som eventuellt gör dem mottagliga för sjukdomen. Finansiering för undersökningen har fåtts från jord- och skogsbruksministeriet.

» Läs mera

BVD-uppföljningen

I BVD-uppföljningen har man allt sedan år 1993 årligen undersökt så gott som alla mjölkbesättningar som levererar mjölk till mejerierna. Med hjälp av en omfattande uppföljning har man kunnat finna de besättningar, där det finns antikroppar mot BVD i tankmjölken. BVD-läget i dessa besättningar har grundligt utretts genom analys av blodprover från hela besättningen.

» Läs mera

Förskrivning av läkemedelsfoder för pälsdjursfarmer

Det har kommit till Eviras kännedom att läkemedelsfoder har förskrivits för flera pälsdjursfarmer gemensamt med ett ”gemensamt recept” riktat till pälsdjurfoderblandaren. Läkemedelsfoder har förskrivits utan att man besökt pälsdjursfarmerna eller undersökt djuren. Ett sådant förfarande strider mot bestämmelserna. Sjuka djur ska alltid behandlas, men de ska behandlas i överensstämmelse med kraven i lagstiftningen.

» Läs mera

Rekommendation om förebyggande och bekämpning av MRSA-smitta hos djur publicerad

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gett ut en rekommendation om hur man förebygger att djur smittas av den meticillinresistenta formen av Staphylococcus aureus (MRSA) och om behandling av de smittade djuren. Syftet med rekommendationen är att sprida information om MRSA hos djur och att ge anvisningar inför eventuella smittofall. I rekommendationen betonas betydelsen av att MRSA-smitta förebyggs.

» Läs mera

Förskrivning av läkemedelsfoder för pälsdjursfarmer

Det har kommit till Eviras kännedom att läkemedelsfoder har förskrivits för flera pälsdjursfarmer gemensamt med ett ”gemensamt recept” riktat till pälsdjurfoderblandaren. Läkemedelsfoder har förskrivits utan att man besökt pälsdjursfarmerna eller undersökt djuren. Ett sådant förfarande strider mot bestämmelserna. Sjuka djur ska alltid behandlas, men de ska behandlas i överensstämmelse med kraven i lagstiftningen.

» Läs mera

Verkställigheten av veterinärvårdslagen i kommunerna

Den nya veterinärvårdslagen trädde i kraft 1.11.2009. Genast från och med ikraftträdandet förutsatte lagen bl.a. att kommunerna ordnar tillräckliga resurser för tillsynen över djurs hälsa och välbefinnande. När tillsynsuppgifterna ordnas måste man beakta eventuella jäv så att ett objekt inte övervakas av en veterinär som ett fast kundförhållande till objektet.

» Läs mera

Eviras obduktionssal i Kuopio är stängd 28.6-16.7.2010

Obduktionssalen i Eviras verksamhetsställe i Kuopio är stängd på grund av golvreparation 28.6-16.7.2010. Under denna tid görs inga obduktioner eller patologiska undersökningar av prov på organ.

» Läs mera

Projektet Hästens bästa fortsätter i östra Finland

Projektet Hästens bästa fortsätter i östra Finland och prov för avgiftsfri undersökning kan fortfarande skickas till Evira i Kuopio (utredning av orsaken till kastning, utredning av orsak till dödsfall hos föl, bakteriologiska undersökning) och för virusundersökningar till Eviras undersökningsenhet för djursjukdomsvirologi i Helsingfors (stallepidemier).

» Läs mera

Nya tillsynsveterinärer utbildas

I vår började 15 nya länsveterinärer arbeta vid regionförvaltningsverken och i maj ordnade Evira ett ordentligt utbildningspaket för dem. Den första veckan studerade de lagstiftning och kontroller i teorin och den andra veckan fick de testa lärdomarna i praktiken ute på fältet. Under den varma veckan i maj kunde man på gårdarna i Egentliga Finland och Nyland se ett glatt och ivrigt sällskap som trotsade risken för värmeslag och iförda gummistövlar och rymddräkter besökte djurstallar och betesmarker försedda med måttband och tjocka buntar med anvisningar och blanketter.

» Läs mera

Publikationen Djursjukdomar i Finland 2009 har kommit ut

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har publicerat en sammanställning av djursjukdomarna år 2009. I publikationen beskrivs de viktigaste åtgärderna och händelserna som hänför sig till bekämpningen av djursjukdomar och ges en översikt över de viktigaste djursjukdomarna i Finland med tanke på den internationella handeln.

» Läs mera

Föreläsningarna från Eviras temadagar även i elektronisk form

Föreläsningarna från temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen finns även tillgängliga på Eviras webbplats.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400