Ohje reittisuunnitelmaan liittyvistä viranomaistehtävistä

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka ovat eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Siksi Evirassa on valmisteltu ohje reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinten kuljetusmatkan eri vaiheiden viranomaistehtävistä.

Eläinkuljetusasetusta (Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta) sovelletaan yhteisön alueella tapahtuviin elävien selkärankaisten eläinten kuljetuksiin, jotka tapahtuvat kaupallisen toiminnan yhteydessä.

Jäsenvaltioiden välisten sekä kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien, kotieläiminä pidettävien nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten sekä ei-rekisteröityjen hevoseläinten pitkien kuljetusten osalta eläinkuljettajien ja järjestäjien on laadittava ja täytettävä reittisuunnitelma koko eläinten kuljetusmatkalle. Reittisuunnitelmaa ei edellytetä Suomessa tapahtuvissa kuljetuksissa, vaikka kuljetusmatka olisi yli kahdeksan tuntia.

Ennen matkaa on lähtöpaikan toimivaltaisen viranomaisen eli kunnan- tai läänineläinlääkärin varmistettava muun muassa, että kuljetuksen järjestäjän laatima reittisuunnitelma on realistinen ja tehty eläinkuljetusasetuksen vaatimusten mukaisesti. Samoin poistumispaikassa tai rajatarkastusasemalla on virkaeläinlääkärin muun muassa tarkastettava eläinten kuljetuskuntoisuus yhtenä matkan jatkumisen edellytyksenä.

Ohje reittisuunnitelman viranomaistehtävistä (pdf, Evira)

Reittisuunnitelmalomakkeet (Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari Salminen, Evira, p. 040 489 3358

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400