Rapporten om antibiotikakänsligheten hos bakterier som isolerats från djur blev färdig

De flesta bakterier som isolerats från finländska djur är i internationell jämförelse känsliga för antibiotika. Det framgår av rapporten FINRES-Vet 2005–2006, som nyligen färdigställts. I rapporten beskrivs resultaten av ett uppföljningsprogram om djurbakteriers motståndskraft, dvs. resistens mot antibiotika och de antibiotikamängder som använts vid behandling av djur.

Den goda situationen i fråga om djursjukdomar i Finland, hälsovårdsprogrammen för djur och den systematiska bekämpningen av smittsamma sjukdomar, i synnerhet i svinhus, minskar behovet av antibiotika. Mängden mikrobläkemedel som använts för djur (kg aktiv substans) har hållits ganska konstant i början av 2000-talet, men man kan se en tydlig ökning i förbrukningen sedan år 2003. Effektiverad uppfödning av produktionsdjur och ökad storlek på besättningarna kan visserligen öka användningen av antibiotika, ifall sjukdomarna inte kan hållas under kontroll.

Också för bakterier som orsakar sjukdomar hos människor, t.ex. salmonella och campylobakterier, är känsligheten fortfarande i internationell jämförelse ovanligt god. Salmonellans känslighet i Finland har systematiskt följts upp sedan slutet av 1980-talet. Campylobakteriernas känslighet har studerats sedan 2003. I programmet undersöktes år 2006 bland annat förekomsten av MRSA, som är känd som sjukhusbakterie hos människor, i mjölkprover från nötdjur. I de prover som togs i programmet förekom bakterien inte.

Vissa bakteriers resistenssituation inger bekymmer med tanke på de behandlingsalternativ som står till buds för djur, fastän situationen allmänt sett är god. Bakterierna Escherichia coli, som isolerats från tarminflammationer hos svin, och bakterierna Staphylococcus intermedius, som isolerats från hudinflammationer hos hundar, är fortfarande resistenta mot flera typer av antibiotika. Därför kan det vara svårt att behandla infektioner orsakade av de här bakterierna.

Staphylococcus aureus-bakterier, som isolerats från juverinflammation hos kor, konstaterades ha liten resistens. Fastän penicillin allmänt används vid behandling av juverinflammation hos kor var bara en fjärdedel av stammarna resistenta mot penicillin. Streptokocker som isolerats från juverinflammation hos kor var känsliga för penicillin. Även andra bakterier som ger upphov till juverinflammation konstaterades ha liten resistens.

I programmet FINRES-Vet undersöks årligen antibiotikaresistensen hos bakterier som hör till olika arter. Av de bakterier som orsakar sjukdomar hos djur och människor har salmonella, campylobakterier och MRSA funnits med i programmet. Förutom den uppföljning av bakteriers antibiotikaresistens som Evira genomför görs också en uppföljning av användningen av antibiotika och antibiotiska tillsatser i foder. I uppgörandet av rapporten deltar också Läkemedelsverket, som samlar in uppgifter om förbrukningen av antibiotika för behandling av djur.

Rapporten finns på Eviras webbplats:
http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_523.pdf (pdf, 1,13 Mt)

Mer information:
Avdelningsdirektör, professor Tuula Honkanen-Buzalski, Evira, tfn 020 77 24400
Veterinär Anna-Liisa Myllyniemi, Evira, tfn 020 77 24451
Veterinär Katariina Kivilahti-Mäntylä, Läkemedelsverket, tfn 09 4733 4285

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400