Permanent mikrobläkemedelsarbetsgrupp främjar kontrollerad användning av läkemedel

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en permanent mikrobläkemedelsarbetsgrupp 26.4.2007. Syftet med arbetsgruppens arbete är att främja kontrollen över mikrobläkemedelsresistens. Arbetsgruppens uppgift är att göra upp och upprätthålla rekommendationer om användningen av mikrobläkemedel för djur, följa iakttagandet av givna rekommendationer, koordinera uppföljningen i Finland av användningen av mikrobläkemedel för djur, utarbeta rekommendationer för enskilda djurarter och bakterier om undersökning av känslighet för mikrobläkemedel och ge experthjälp i frågor i anslutning till behandling av djur med mikrobläkemedel. Arbetsgruppen fortsätter med det arbete som utförts av JSM:s två tidigare arbetsgrupper som gett rekommendationer för behandling av djur med mikrobläkemedel.

Bred sakkunskapen i branschen

Arbetsgruppens sammansättning bestäms alltid för tre år åt gången. Perioden 1.5.2007–1.5.2010 är arbetsgruppens ordförande tf. professor Olli Peltoniemi från Universitetsdjursjukhuset och vice ordförande veterinärrådet Leena Räsänen från jord- och skogsbruksministeriet. Medlemmar i arbetsgruppen är professor Satu Pyörälä, klinisk lärare Outi Laitinen-Vapaavuori och forskarstuderande Katariina Hölsö från Universitetsdjursjukhet, universitetslektor Joanna Koort från Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet, veterinär Merja Rantala från Finlands Veterinärförbund rf, veterinär Anna-Liisa Myllyniemi och veterinärinspektör Henriette Helin-Soilevaara från Livsmedelssäkerhetsverket (ersättare veterinärinspektör Erkki Koskinen), veterinär Katariina Kivilahti-Mäntylä från Läkemedelsverket, veterinär Susanna Martikainen från Finlands Veterinärpraktiker rf/smådjurssektionen och veterinär Kati Niinistö från hästsektionen samt veterinär Outi Hälli från Föreningen för Finlands Produktionsdjursveterinärer rf.

Resistenskontroll hos oss och andra

Mikrobläkemedelsresistens är ett hot mot hälso- och sjukvården för människor och djur som erkänns överallt i världen. Flera internationella organisationer (WHO/FAO, OIE och Codex Alimentarius) arbetar för att hindra att resistensen sprids. I Finland är resistenssituationen fortfarande god, fast det finns tecken på att resistensen ökar på både den human- och den veterinärmedicinska sidan. Man vet att resistens överförs mellan djur och människor och från djur till människor även via livsmedel av animaliskt ursprung eller miljön. En central faktor vid resistenskontroll är kontrollerad användning av mikrobläkemedel. Denna kan påverkas bl.a. genom rekommendationer om användningen av mikrobläkemedel samt genom att man följer med hur användningen av mikrobläkemedel utvecklas vid medicineringen av djur.

Mera information
Veterinärråd Leena Räsänen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 2207
Veterinärinspektör Erkki Koskinen, Evira, tfn 020 77 24227
Veterinärinspektör Henriette Helin-Soilevaara, Evira, tfn 020 77 24224 (fr.o.m. 1.9)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400