Asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (977/2006) tulee voimaan 22.11.2006 ja se korvaa eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (N:o 572/1995; Ea 4).

Asetus koskee eläviä eläimiä, eläimistä saatavia muiksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavia tuotteita. Sitä sovelletaan näiden eläinten ja tuotteiden sisämarkkinakaupassa. Asetus sisältää eläinten ja tuotteiden sisämarkkinakaupan valvontaa varten säännökset rekisteröinnistä sekä vienti- ja tuontitarkastuksissa noudatettavista menettelyistä. Lisäksi sillä annetaan säännökset eläimiä ja tuotteita koskeville asiakirjoille ja yhdennetyn eläinlääkinnällisen TRACES-tietojärjestelmän käytölle asetettavista vaatimuksista.

Asetuksella saatetaan voimaan EU:n lainsäädännön muutokset. Samalla siinä on huomioitu eläintautilain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusviraston perustamisesta aiheutuneet muutokset. Pääasiallisia muutoksia asetuksessa ovat muun muassa:

1) eläimen tai tuotteen tuojan ja viejän määritelmää on tarkennettu;
2) suoraan teurastamoihin teurastettaviksi tulevat eläimet ovat tuontirekisteröinnin alaisia;
3) kaupalliseen tarkoitukseen sisämarkkinoilla tuovat ja vietävät koirat, kissat, hillerit ja fretit ovat rekisteröinnin ja tuonnin ennakkoilmoituksen alaisia;
4) ennakkoilmoitus tuonnista koskee aikaisempaa laajemmin eläimistä saatavia sivutuotteita;
5) hevosten tuojien on pidettävä luetteloa tuomistaan eläimistä.

Asetus kokonaisuudessaan (Finlex)

Lisätietoja:
eläinlääkintötarkastaja Minna Suokko, MMM, p. 09 160 52272
eläinlääkintötarkastaja Seppo Kuosmanen, Evira, p. 020 77 24217

Lannoitevalmisteet: ylitarkastaja Arja Vuorinen, p. 020 77 25240

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400