Högvirulent gumborosjukevirus

Livsmedelsäkerhetsverket Evira har under april-maj konstaterats gumborosjuka (IBD, Infectious Bursal Disease) i fyra hönsgårdar i Egentliga Finland och en i Österbotten. På gårdarna konstaterades ökad dödlighet, som värst nästan 30 %.

» Läs mera

Porcine epidemic diarrhoea (PED) sprider sig i världen

PED, dvs. Porcine epidemic diarrhoea, är en tarmsjukdom hos svin som på senaste tid synts i de internationella mediernas rubriker. De sjukdomsformer som nu sprids i Nordamerika och Asien har allvarliga symptom. Information om sjukdomen har lagts ut på Eviras webbsidor.

» Läs mera

Schmallenbergviruset spred sig inte till nya områden under 2013

Resultaten av de undersökningar av tankmjölk som gjorts i vår visar att Schmallenbergviruset inte har spritt sig bland nötkreatur märkbart längre norrut under 2013.

» Läs mera

Något mer försummelser på gårdar med produktionsdjur

År 2013 utfördes planmässiga urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på 545 gårdar med produktionsdjur. Förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna rapporterades på ungefär 29 procent av de inspekterade gårdarna, vilket är något mer än året innan. Inspektionsresultaten visade även nu på klara skillnader mellan olika djurarter. De uppdagade försummelserna var i huvudsak likadana som året innan.

» Läs mera

Något fler djurtransporter än tidigare inspekterades

År 2013 inspekterades 384 kommersiella djurtransporter. I ungefär 20 % av dessa uppdagades verksamhet som stred mot djurtransportbestämmelserna. Både antalet inspektioner och antalet uppdagade missförhållanden steg något jämfört med 2012. Liksom under tidigare år berodde över hälften av de uppdagade missförhållandena på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

» Läs mera

Nästan 5000 inspektioner på grund av misstanke inom djurskyddet

Misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till nästan femtusen inspektionsbesök 2013. Även om andelen objekt som klarade inspektionen med rena papper var något större än under tidigare år, krävde likväl över tvåtusen inspektioner åtgärder av myndigheterna. Antalet inspektioner minskade något jämfört med föregående år, men antalet djurarter som berördes av inspektioner förblev oförändrat.

» Läs mera

I fortsättningen får endast läkemedelspreparat med försäljningstillstånd användas i läkemedelsfoder som ska innehålla zink

Läkemedelspreparatet VetZin vet 1000 mg/g, som innehåller zinkoxid, har fått försäljningstillstånd i Finland. Preparatet är en förblandning och det har godkänts för användning i läkemedelsfoder. VetZin blandas i enlighet med produktresumén i torrfoder i en produktionsanläggning som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

» Läs mera

Inspektionsrapporterna om övervakning av biproduktsaktörer ska skickas till Evira

Evira påminner kommunal- och länsveterinärerna om att de inspektionsberättelser som de utarbetat om övervakningen av biproduktsaktörer ska skickas till Evira omedelbart efter inspektionen.

» Läs mera

Antalet prover som ska tas enligt kontrollprogrammet för maedi-visna/CAE hos får och getter har ändrats

Inom den nya frivilliga hälsoövervakningen, liksom enligt det gamla programmet, besöker kommunalveterinären regelbundet djurhållningsplatser som omfattas av hälsoövervakningen och utför hälsokontroller av får och getter. Veterinären kontrollerar också att de förpliktelser som ingår i hälsoövervakningen är uppfyllda. Inom maedi-visna/CAE-hälsoövervakningen tas dessutom prover av får och getter som är över 12 månader gamla i enlighet med det provtagningsprogram som Evira gett anvisningar om. Hur många prover som ska tas beror på hur länge flocken eller djurhållningsplatsen har omfattats av hälsoövervakningen och hur många prover av djur som har undersökts med tanke på maedi-visna och CAE.

» Läs mera

Nationella rekommendationer om vård och förebyggande av spridning av kvarka

Evira har i samarbete med hästbranschens aktörer utarbetat en guide som ger veterinärer och stall råd om hur man bekämpar kvarka.

» Läs mera

Ny lagstiftning om djuravelsverksamhet och behörighet för artificiell reproduktion av djur

I maj 2014 trädde en ny lag om djuravelsverksamhet i kraft. I lagen föreskrivs om stamböcker för avelsdjur och om stambokförande sammanslutningar samt om handlingar som gäller djur som används för avel och deras könsceller och embryon. Bestämmelser om införsel av djur som används för avel och deras könsceller och embryon ingår också i lagen. Lagen tillämpas på nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur.

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera

Eviras prislista ändras i juli

Priserna för Eviras företagsekonomiska tjänster ändras 1.7. Kontrollera priserna i prislistan på Evira.fi.

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Högvirulent gumborosjukevirus

Livsmedelsäkerhetsverket Evira har under april-maj konstaterats gumborosjuka (IBD, Infectious Bursal Disease) i fyra hönsgårdar i Egentliga Finland och en i Österbotten. På gårdarna konstaterades ökad dödlighet, som värst nästan 30 %.

Diagnosticeringen och uppföljningen av gumborosjukan vid Evira bygger på konstaterande av antikroppar i serumprover och påvisande av viruset med hjälp av RT-PCR-teknik. Vid behov kan viruset också typbestämmas genom undersökning av det område som påverkar virulensen hos virusets genom.
I Finland har symtomfri gumborosjuka konstaterats sedan 1978. Gumborosjuka med symtom har konstaterats endast våren 1993, då den orsakade stor dödlighet bland broilrar och kycklingar. Då var det ännu inte möjligt att typbestämma viruset.

Vid Evira har man jämfört virusstammarna från 1993 och de nya virusstammarna med varandra. Vid jämförelsen konstaterades att det högvirulenta viruset förekom i Finland redan 1993. Då kunde sjukdomen bekämpas med de vacciner som används även nu.

Tills vidare finns det inget som tyder på att de vacciner som används inte skulle skydda fjäderfä mot det sjukdomsframkallande viruset, eftersom de fåglar som insjuknat inte har varit vaccinerade. Om det emellertid framgår att fåglar som vaccinerats enligt anvisningarna skulle insjukna i gumborosjuka, är det skäl att fundera på att börja använda ett annat vaccin.

I detta sjukdomsläge rekommenderar Evira och ETU att även värphönskycklingar vaccineras. Om man misstänker att ens fåglar har Gumborosjuka eller någon annan infektiös djursjukdom, ska man kontakta den lokala kommunalveterinären. Fjäderfäuppfödarna är också skyldiga att meddela kommunalveterinären om de upptäcker ökad dödlighet, långsammare tillväxt, minskad konsumtion av foder och vatten, minskad äggläggning eller symtom från centrala nervsystemet hos fåglarna på gården. Dessa symtom kan också tyda på fjäderfäsjukdomar som sprider sig med lätthet, såsom aviär influensa (fågelinfluensa) eller Newcastlesjuka. Gumborosjukan smittar inte människan.

Gumborosjuka är enligt den finländska veterinärlagstiftningen en djursjukdom som ska anmälas månatligen, dvs. den är inte en djursjukdom som ska bekämpas. Sjukdomsbekämpningen vilar på näringgrenens ansvar.


Mera om gumborosjuka

Eviras pressmeddelande 30.4.

Mera information:
specialforskare, sektionschef Christine Ek-Kommonen, tfn 050 514 3926
specialforskare, FD Anita Huovilainen, tfn 050 544 1981

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Porcine epidemic diarrhoea (PED) sprider sig i världen

PED, dvs. Porcine epidemic diarrhoea, är en tarmsjukdom hos svin som på senaste tid synts i de internationella mediernas rubriker. De sjukdomsformer som nu sprids i Nordamerika och Asien har allvarliga symptom. Information om sjukdomen har lagts ut på Eviras webbsidor.

PED har aldrig konstaterats i Finland. PED hör till de djursjukdomar som måste anmälas enligt veterinärlagstiftningen. Anmälan måste göras senast följande vardag.

Mera om saken på Eviras webbsidor:

Tarminfektioner hos svin

PED (Porcine epidemic diarrhoea)

Mera information:
specialforskare Laura London, tfn 050 570 2916

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Schmallenbergviruset spred sig inte till nya områden under 2013

Resultaten av de undersökningar av tankmjölk som gjorts i vår visar att Schmallenbergviruset inte har spritt sig bland nötkreatur märkbart längre norrut under 2013.

Med undantag för några enstaka fynd har SBV-antikroppar inte konstaterats norr om linjen Karleby-Kitee.

Schmallenbergvirus samt uppföljning av tankmjölk från mjölkboskap (på finska)

Mera information:
specialforskare, sektionschef Ulla Rikula, tfn 050 563 2052

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Något mer försummelser på gårdar med produktionsdjur

År 2013 utfördes planmässiga urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på 545 gårdar med produktionsdjur. Förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna rapporterades på ungefär 29 procent av de inspekterade gårdarna, vilket är något mer än året innan. Inspektionsresultaten visade även nu på klara skillnader mellan olika djurarter. De uppdagade försummelserna var i huvudsak likadana som året innan.

Försummelser uppdagades oftare på broiler-, pälsdjurs- och nötgårdar än på andra gårdar med produktionsdjur. Försummelser som krävde brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande avslöjades på en nötgård.
Europeiska unionen förpliktar medlemsstaterna att varje år utföra djurskyddsinspektioner på ett representativt antal produktionsdjursgårdar i landet. I Finland väljs ungefär en fjärdedel av gårdarna ut för inspektion genom slumpmässigt urval och resten på basis av vissa riskfaktorer som finns angivna särskilt för varje djurslag.

Urvalsbaserade djurskyddsinspektioner 2013

Mera information:
överinspektör Helena Hepola, tfn 040 489 3353
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Något fler djurtransporter än tidigare inspekterades

År 2013 inspekterades 384 kommersiella djurtransporter. I ungefär 20 % av dessa uppdagades verksamhet som stred mot djurtransportbestämmelserna. Både antalet inspektioner och antalet uppdagade missförhållanden steg något jämfört med 2012. Liksom under tidigare år berodde över hälften av de uppdagade missförhållandena på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

Läs mera på Eviras webbplats:
Djurskyddsinspektioner av djurtransporter 2013

Mera information:
överinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 040 489 3358
överinspektör Tiina-Mari Aro, tfn 050 574 7680
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Nästan 5000 inspektioner på grund av misstanke inom djurskyddet

Misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till nästan femtusen inspektionsbesök 2013. Även om andelen objekt som klarade inspektionen med rena papper var något större än under tidigare år, krävde likväl över tvåtusen inspektioner åtgärder av myndigheterna. Antalet inspektioner minskade något jämfört med föregående år, men antalet djurarter som berördes av inspektioner förblev oförändrat.

Läs mera på Eviras webbplats:
Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2013

Mera information:
överinspektör Terhi Jääskeläinen, tfn 050 594 6489
enhetschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

I fortsättningen får endast läkemedelspreparat med försäljningstillstånd användas i läkemedelsfoder som ska innehålla zink

Läkemedelspreparatet VetZin vet 1000 mg/g, som innehåller zinkoxid, har fått försäljningstillstånd i Finland. Preparatet är en förblandning och det har godkänts för användning i läkemedelsfoder. VetZin blandas i enlighet med produktresumén i torrfoder i en produktionsanläggning som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har 12.5.2014 uppdaterat förteckningen över läkemedel och för människor avsedda läkemedelspreparat som med bestämda villkor kan användas för livsmedelsproducerande djur. I samband med uppdateringen har zinkföreningar (zinkoxid, zinksubkarbonat, zinksulfat) strukits i förteckningen, för i enlighet med kaskadbestämmelserna ska för djur användas läkemedelspreparat med försäljningstillstånd när ett sådant finns att få.

I fortsättningen kan det alltså föreskrivas att läkemedelsfoder som innehåller zinkoxid ska framställas endast av preparatet VetZin. När läkmedelsfoder som innehåller zink föreskrivs måste man också beakta zinkhalten i det foder som används vid framställningen av läkemedelsfodret, så att den totala mängden zink inte överstiger 2500 mg zink per kilo foder (detta motsvarar 2,8–3 kg preparat blandat i 1000 kilo foder beroende på den mängd zink som fodret innehåller färdigt).

Förteckning över läkemedel och för människor avsedda läkemedelspreparat som med bestämda villkor kan används för livsmedelsproducerande djur (Fimea)

Produktresumé för förblandningen VetZin vet 1000 mg/g (Fimea)

Mera information:

överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, Evira, tfn 040 489 3352 (föreskrivning av läkemedelsfoder)
överinspektör Marja Turunen, Evira, tfn 040 838 0214(foder)
veterinär Tita-Maria Muhonen, tfn 029 5223394, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Inspektionsrapporterna om övervakning av biproduktsaktörer ska skickas till Evira

Evira påminner kommunal- och länsveterinärerna om att de inspektionsberättelser som de utarbetat om övervakningen av biproduktsaktörer ska skickas till Evira omedelbart efter inspektionen.

Inspektionsberättelserna ska skickas till biproduktsavdelningen vid enheten för foder- och gödselkontroll under adressen:

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Enheten för foder- och gödselkontroll
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Inspektionsrapporterna kan också skickas elektroniskt till adressen abp@evira.fi.

I anvisningen om biproduktskontroll för regionalförvaltningsverken beskrivs hur inspektionsberättelserna ska skickas in (Eviras anvisning 10053/3).

Mera information:
överinspektör Hanna Laatio, tfn 0400 656 265

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Antalet prover som ska tas enligt kontrollprogrammet för maedi-visna/CAE hos får och getter har ändrats

Inom den nya frivilliga hälsoövervakningen, liksom enligt det gamla programmet, besöker kommunalveterinären regelbundet djurhållningsplatser som omfattas av hälsoövervakningen och utför hälsokontroller av får och getter. Veterinären kontrollerar också att de förpliktelser som ingår i hälsoövervakningen är uppfyllda. Inom maedi-visna/CAE-hälsoövervakningen tas dessutom prover av får och getter som är över 12 månader gamla i enlighet med det provtagningsprogram som Evira gett anvisningar om. Hur många prover som ska tas beror på hur länge flocken eller djurhållningsplatsen har omfattats av hälsoövervakningen och hur många prover av djur som har undersökts med tanke på maedi-visna och CAE.

ProvtagningsprogramI andra fall än de som nämns i tabellen, t.ex. om det är fråga om en flock med M2-status enligt det tidigare programmet, anpassas provtagningen till grundprovtagningsprogrammet på det sätt som de tidigare undersökningarna förutsätter.

För undersökningar av maedi-visna/CAE-prover fakturerar Evira producenten 53 euro (+ moms 24 %) per provförsändelse (pris 1.1.2014). Med proverna sänds en undersökningsremiss för produktionsdjur. I remissen ska antecknas uppgift om att en kopia av undersökningsintyget sänds till regionförvaltningsverket.
Eviras anvisning 15316/3 innehåller en närmare beskrivning av maedi-visna/CAE-hälsoövervakningen för får och getter.

Anvisningar och blanketter
Anvisningar och provtagning och insändande av prover

Mera information:
överinspektör Miia Kauremaa, tfn 0400 318 510 (hälsoövervakning)
specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt, tfn 050 351 0308 (provtagning och insändning)
sektionschef, specialforskare Ulla Rikula, tfn 050 563 2052 (provtagning och insändning)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Nationella rekommendationer om vård och förebyggande av spridning av kvarka

Evira har i samarbete med hästbranschens aktörer utarbetat en guide som ger veterinärer och stall råd om hur man bekämpar kvarka.

Kvarka är en mycket smittsam bakteriesjukdom hos hästar. Smittan sprider sig direkt från en häst till en annan, men också indirekt via människor, transportmedel, utrustning eller vatten som förorenats av bakterier. Särskilt hos importhästar som bär på sjukdomen kan långa transportsträckor leda till att latent smitta bryter ut.

Åtgärder för att förhindra spridning ska vidtas genast då man misstänker att en häst insjuknat. Hästtrafiken till och från stallet stoppas och de sjuka hästarna isoleras. Stallsägaren ska informera alla besökare om sjukdomssituationen. Det är viktigt att man öppet informerar om kvarka och därför finns infomallar och dörrtavlor som bilaga till guiden.

Guiden om kvarka hos hästar har utarbetats av Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund rf, Finlands Veterinärpraktiker rf, veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och experter på övervakning och diagnostik av djursjukdomar vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Guiden utarbetades med stöd från jord- och skogsbruksministeriet som en del av projektet Hantering av smittsamma sjukdomar som stöd för hästskötseln.

Guiden distribueras inom den närmaste framtiden till häststall via olika organisationer. Den kan också laddas ner på Eviras webbsidor.

Mera om kvarka (Evira)

Guiden om kvarka hos hästar (på finska)

Mera information:

Professor Sinikka Pelkonen, Evira, tfn 0400 287061

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Ny lagstiftning om djuravelsverksamhet och behörighet för artificiell reproduktion av djur

I maj 2014 trädde en ny lag om djuravelsverksamhet i kraft. I lagen föreskrivs om stamböcker för avelsdjur och om stambokförande sammanslutningar samt om handlingar som gäller djur som används för avel och deras könsceller och embryon. Bestämmelser om införsel av djur som används för avel och deras könsceller och embryon ingår också i lagen. Lagen tillämpas på nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur.

Närmare bestämmelser om härstamningsbevis och handlingar som rör införsel utfärdas dessutom genom separata förordningar av jord- och skogsbruksministeriet.

Genom lagen om djuravelsverksamhet upphävdes den tidigare lagen om husdjursavel (794/1993) och de delar av hästhushållningslagen (796/1993) som gällde hästavelsverksamhet och införsel. Lagändringens innehåll motsvarar de tidigare bestämmelserna och orsakar inga förändringar i aktörernas praxis. Verkställandet av lagen överfördes från jord- och skogsbruksministeriet till Evira.

Artificiell reproduktion av djur som används för husdjursproduktion har tidigare i huvudsak varit tillståndspliktig. I maj 2014 fogades till djurskyddslagen en bestämmelse om behörighet för dem som utövar artificiell reproduktion av djur, vilket innebar att man slopade tillståndsplikten för utövande av artificiell reproduktion. Personer som enligt lagen om husdjursavel eller hästhushållningslagen har beviljats tillstånd att utöva artificiell reproduktion och vars tillstånd är i kraft har rätt att också i framtiden utöva sådan artificiell reproduktion av djur som avses i det tillstånd som beviljats.

I och med ändringen av djurskyddslagen får veterinärer eller personer som avlagt en examen där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår seminera nötkreatur, svin, får, getter, hästdjur, rävar och finnsjubb. Nötkreatur, svin, får, getter, rävar och finnsjubb hos en djurinnehavare (s.k. gårdsseminering) får semineras av djurinnehavaren och av dennes anställda, förutsatt att den som seminerar har avlagt en examensdel där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår. Hästdjur får semineras på insamlingsstationer för sperma och på mottagningsstationer för sperma av den som har genomgått utbildning som ger behörighet för seminering av hästar (s.k. stuteribiträde). Detta ska ske under överinseende av en veterinär och på dennes ansvar. Examina och delar av examina som rör artificiell reproduktion (andra än veterinärexamen) bekräftas av Utbildningsstyrelsen.

Djuravel (Evira)
Lag om djuravelsverksamhet 319/2014 (Finlex)
Ändring av djurskyddslagen 320/2014 (Finlex)

Mera information:
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 4893355

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Eviras prislista ändras i juli

Priserna för Eviras företagsekonomiska tjänster ändras 1.7. Kontrollera priserna i prislistan på Evira.fi.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400