Vaccinerade du ett djur som sedan insjuknade?

Evira får ibland telefonsamtal från veterinärer och djurägare som misstänker att det finns ett samband mellan vaccinet och att djuret insjuknat. Vi på Evira diskuterar gärna frågor som rör vaccin, men att följa upp vaccinens säkerhet hör till Fimeas uppgifter.

» Läs mera

Införseln av hästdjur från Rumänien har begränsats

Equin infektiös anemi är vanlig hos hästar i Rumänien och hästar som smittats slaktas inte omedelbart. Sjukdomssituationen i Rumänien utgör en risk för hästdjurs hälsa i hela EU.

» Läs mera

Import av apor, skunkar och andra däggdjur från EU-medlemsstater

Import av apor är tillåten endast till godkända djurparker och försöksdjursanläggningar. Import av apor till privatpersoner är förbjuden. Aporna kan sprida mycket farliga och smittsamma sjukdomar till människor, som exempelvis blödarfebern Ebola. Apor bjuds ut till försäljning på gratissidor på webben, men annonserna är sannolikt bedrägeriförsök.

» Läs mera

Pia Mäkelä i ledningen för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning

Till avdelningschef för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning har från och med 16.1.2014 utnämnts veterinärmedicine doktor Pia Mäkelä.

» Läs mera

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Vaccinerade du ett djur som sedan insjuknade?

Evira får ibland telefonsamtal från veterinärer och djurägare som misstänker att det finns ett samband mellan vaccinet och att djuret insjuknat. Vi på Evira diskuterar gärna frågor som rör vaccin, men att följa upp vaccinens säkerhet hör till Fimeas uppgifter.

Det är mycket viktigt att en anmälan om biverkningar görs till Fimea då man misstänker att vaccinets effekt är bristfällig eller att det finns säkerhetsproblem. Också djurets ägare kan anmäla misstankar. Det är ofta svårt att på basis av en enstaka misstanke bedöma vaccinets säkerhet som helhet. Av denna orsak ska man rapportera varje misstänkt biverkning som verkar allvarlig. Annars fås inte tillräcklig information om vaccinets säkerhetsprofil. Endast en anmälan med noggranna uppgifter kan hjälpa till att hitta det potentiella problemet och klippa vingarna av onödiga rykten.

Mera information om misstänkta biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel:

Vaccinationernas biverkningar (Evira)

Biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel (Fimea)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Införseln av hästdjur från Rumänien har begränsats

Equin infektiös anemi är vanlig hos hästar i Rumänien och hästar som smittats slaktas inte omedelbart. Sjukdomssituationen i Rumänien utgör en risk för hästdjurs hälsa i hela EU.

Därför har man begränsat införseln av hästdjur från Rumänien genom skyddsåtgärder som innehåller specialvillkor för handel med och förflyttning av hästdjur samt såväl sperma, ägg (ova) och embryon som vissa blodprodukter som härrör från hästdjur från Rumänien i EU.

Hästdjur som avsänds från Rumänien ska bl.a. undersökas med tanke på equin infektiös anemi innan de skickas iväg. Alla hästdjur som avsänds från Rumänien ska märkas genom implantat av en elektronisk transponder. Bestämmelseorten ska underrättas i förväg via systemet Traces minst 36 timmar innan hästdjuren anländer. Alla hästdjur förutom sådana som skickas direkt till ett slakteri ska under tillsyn av en tjänsteveterinär isoleras på bestämmelseanläggningen i minst 30 dagar och tjänsteveterinären ska ta prover med avseende på equin infektiös anemi. De detaljerade villkoren kan läsas i skyddsbeslutet.

Villkor för handel med hästdjur (Evira)

Beslut om skyddsåtgärder (jord- och skogsbruksministeriet)

Mera information om villkor för införsel av hästdjur från EU-länder (inkl. Norge):
överinspektör Jaana Vuolle, tfn 040 489 3322

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Import av apor, skunkar och andra däggdjur från EU-medlemsstater

Import av apor är tillåten endast till godkända djurparker och försöksdjursanläggningar. Import av apor till privatpersoner är förbjuden. Aporna kan sprida mycket farliga och smittsamma sjukdomar till människor, som exempelvis blödarfebern Ebola. Apor bjuds ut till försäljning på gratissidor på webben, men annonserna är sannolikt bedrägeriförsök.

Import av gnagare och igelkottsdjur, t.ex. pygméigelkottar, från EU-stater kräver inget importtillstånd eller andra veterinärmedicinska intyg.

För import av vissa andra däggdjur krävs importtillstånd. Ett sådant kan beviljas bara om de djur som ska importeras inte orsakar någon risk för djursjukdomar. I importtillståndet kan fastställas nödvändiga djurhälsovillkor och importtillstånd kan beviljas exempelvis djurparker, godkända anläggningar eller cirkusar. Importören ska också följa de andra krav som veterinärmyndigheterna i destinationslandet ställer.

Veterinären borde komma ihåg att fråga efter eventuellt importtillstånd om exotiska djur kommer till mottagningen. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1002/2010 fastställer villkoren för export och import av vissa däggdjursarter.

Vid handel med hotade arter ska man kontakta Finlands miljöcentral. Det är förbjudet att importera eller exportera fredade arter samt delar eller avledningar av dem. Bestämmelser om import och export på den inre marknaden av hotade och fredade djurarter ingår i 44 och 45 § i naturvårdslagen 1096/1996

Införsel av nya viltarter av främmande ursprung är förbjuden utan tillstånd av Viltcentralen. Tillstånd beviljas inte om åtgärden medför avsevärd skada på naturen eller de vilda djuren. I tillståndet kan meddelas föreskrifter om hur införseln ska ske. Bestämmelser om införsel till den inre marknaden av viltarter av främmande ursprung ingår i 42 § i jaktlagen 615/1993 .

Ansökan om importtillstånd till Evira

Ansökan om importtillstånd är fritt formulerad och ska innehålla följande information:
1) Sökanden och dennes kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post) 

2) Vilken djurart ansökan gäller samt antalet djur 

3) Det land varifrån djuret avses importeras 

4) En utredning av hur djuren vid behov kan isoleras.

Den skriftliga ansökan ska skickas till:
Evira, Enheten för djurens hälsa och välfärd
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
fax 029 530 4350
e-post: kirjaamo (at) evira.fi

Importtillståndet är avgiftsbelagt och gäller i ett år. Sökanden ska först utreda eventuella Cites-villkor med SYKE samt vid behov ansöka om importtillstånd hos Viltcentralen.

Mera information:
överinspektör Virva Valle, tfn 040 489 3359

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Pia Mäkelä i ledningen för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning

Till avdelningschef för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning har från och med 16.1.2014 utnämnts veterinärmedicine doktor Pia Mäkelä.

Pia Mäkelä kommer till Evira efter att ha innehaft chefskapet för enheten för biologisk uppföljning under Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Tidigare har Mäkelä arbetat bland annat som nationell expert i Europeiska kommissionen (SANCO) i uppgifter som hänfört sig till lagstiftningen om livsmedelshygien och som veterinäröverinspektör på jord- och skogsbruksministeriet.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Nya publikationer

Djursjukdomar i Finland 2012 (på finska)Kemiska kontaminater i livsmedel och dricksvatten
(på finska)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400