Sikainfluenssaa Suomessa – viruskantojen tyypitystutkimukset käynnissä

Kuluvan talven aikana on sikatiloilla esiintynyt keskimääräistä enemmän yskää eri puolilla Suomea. Evirassa tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että ainakin osalla tiloista kyseessä on sikainfluenssa. Tällä hetkellä selvitetään sitä, esiintyykö meillä useampia influenssa A –viruksen alatyyppejä. Nyt eristetty kanta on alatyyppiä H1N1.

» Lue lisää

Eläinlääkärin on annettava tietoja tuotantoeläinten lääkitsemisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (6/EEO/2008) mukaan eläinlääkärin on annettava eläimen omistajalle tai haltijalle kirjallinen selvitys varoajallisista lääkkeistä, joita hän on antanut tuotantoeläimelle. Selvityksestä on ilmettävä eläimen omistajan tai haltijan nimi, eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot, hoitoajankohta, lääkkeiden nimet ja määrät, lääkkeille määrätty varoaika sekä eläinlääkärin nimi tai tunnusnumero.

» Lue lisää

Lihantarkastusta koskevat säädökset muuttuvat 1.5.2009

1.5.2009 voimaan astuvassa elintarvikelain (23/2006) muutoksessa (1137/2008) annetaan säännöksiä myös lihantarkastuspäätöksen osalta. Uudessa pykälässä 43 a säädetään tarkemmin mm. lihantarkastuspäätöksessä ilmoitettavista tiedoista sekä päätöksen tiedoksiannosta. Lisäksi lihantarkastukseen haettavaa muutosta koskevan pykälän 75 § ensimmäistä momenttia muutetaan.

» Lue lisää

Elintarviketurvallisuuteen liittyvää salmonellatietoa ja ohjeita Eviran internetsivuilla

Eviran hygieniayksikkö on antanut ohjeita salmonellapositiivisten parvien tuottamien munien käsittelystä ja merkitsemisestä tiloilla ja munapakkaamoissa. Viranomaisille ja toimijoille on laadittu ohjeita myös sikojen ja siipikarjan teurastamisesta sellaisissa tilanteissa, jos teurastettavien eläinten rehu on todettu positiiviseksi, mutta eläimet negatiivisiksi, tai tutkimukset ovat kesken tai salmonellapositiivinen tulos on saatu vain omavalvontatutkimuksissa.

» Lue lisää

Kunnaneläinlääkäreiden on toimitettava lihantarkastuksen vuosiyhteenvedot Eviraan

Evira muistuttaa kunnaneläinlääkäreitä lihantarkastuksen vuosiyhdistelmän toimittamisesta Eviraan. Kunnan palveluksessa olevien, pienteurastamoita valvovien tarkastuseläinlääkäreiden, sekä luonnonvaraista riistaa elintarvikelain 13§ 2. mom. kohdan 18 mukaisessa paikassa tarkastavien kunnan virkaeläinlääkäreiden on toimitettava vuosiyhdistelmä edellisen vuoden lihantarkastuksesta Eviraan ja lääninhallitukseen tammikuun loppuun mennessä (lihantarkastusasetus 38/EEO/2006, 11§). Vuoden 2008 lihantarkastuksen vuosiyhdistelmä puuttuu kuitenkin vielä useasta pienteurastamosta ja monen kunnaneläinlääkärin osalta.

» Lue lisää

Ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivä ja Lääkepäivä 14.-15.5.2009

Evira järjestää ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivän ja Lääkepäivän tänä vuonna 14.-15.5.2009. Paikka on totuttuun tapaan Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Itä-Pasilassa, Helsingissä.

» Lue lisää

Uudet esitteet lampaiden, vuohien ja turkiseläinten hyvinvoinnista

Evira on uudistanut lampaiden, vuohien ja turkiseläinten hyvinvointia koskevat esitteet. Esitteisiin on koottu eläinten pitoa ja hyvinvointia koskeva keskeinen eläinsuojelulainsäädäntö. Säädösten lisäksi esitteisiin on koottu eläintenpitoa koskevia suosituksia.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400