Något mer försummelser på gårdar med produktionsdjur

År 2013 utfördes planmässiga urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på 545 gårdar med produktionsdjur. Förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna rapporterades på ungefär 29 procent av de inspekterade gårdarna, vilket är något mer än året innan. Inspektionsresultaten visade även nu på klara skillnader mellan olika djurarter. De uppdagade försummelserna var i huvudsak likadana som året innan.

Försummelser uppdagades oftare på broiler-, pälsdjurs- och nötgårdar än på andra gårdar med produktionsdjur. Försummelser som krävde brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande avslöjades på en nötgård.
Europeiska unionen förpliktar medlemsstaterna att varje år utföra djurskyddsinspektioner på ett representativt antal produktionsdjursgårdar i landet. I Finland väljs ungefär en fjärdedel av gårdarna ut för inspektion genom slumpmässigt urval och resten på basis av vissa riskfaktorer som finns angivna särskilt för varje djurslag.

Urvalsbaserade djurskyddsinspektioner 2013

Mera information:
överinspektör Helena Hepola, tfn 040 489 3353
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400