JSM:s förordning om ändring av programmet för kontroll av salmonella hos höns trädde i kraft 1.3.2012

Den viktigaste ändringen i kontrollprogrammet är att att provtagningen av flockar i värpningsskedet flyttas från kläckerierna till värpstallen för avelshönor.

Vissa ändringar har också företagits i tagandet av prover av hönsflockar i produktionsledet. Dessutom förutsätter förordningen att kommunalveterinären i vissa situationer ska ta flera prover än normalt.

Ändringarna beskrivs mera ingående i JSM:s förordningspromemoria (på finska, Jord- och skogsbruksministeriet)

Förordning (Finlex)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400