Övervakningen av djurskyddet effektiviserades 2010

De missförhållanden i fråga om djurhållningen som upptäcktes i samband med 2010 års EU-djurskyddsinspektioner var i huvudsak likadana som tidigare år, men antalet missförhållanden var högre än tidigare år. För inspektionerna svarade i stället för kommunalveterinärerna regionförvaltningsverkens länsveterinärer som är specialiserade på tillsyn.

År 2010 utfördes s.k. EU-djurskyddsinspektioner på 690 gårdar med produktionsdjur. Under inspektionerna granskades djurhållningsförhållandena för nästan 600 000 djurindivider. För första gången svarade regionförvaltningsverkens länsveterinärer för inspektionerna. Under 2010 ordnade Evira flera kurser för de nya länsveterinärerna där man gick igenom lagstiftningen och hur inspektionerna utförs såväl i teorin som i praktiska förhållanden ute på fältet. Kortare kurser och överläggningar ordnas regelbundet även i fortsättningen, så att man kan säkerställa att tillsynen är enhetlig över regiongränserna.

Att inspektionerna utfördes av veterinärer som är specialiserade på och utbildade för tillsyn syntes inte bara i den enhetliga tillsynslinjen utan också i antalet upptäckta försummelser. År 2010 rapporterades förfaranden som stred mot djurskyddsbestämmelserna på inalles cirka 28 % av de inspekterade gårdarna, då andelen de senaste åren har varit i medeltal 20 %. Tillsynen och upplysningen har dock gett resultat, för i början av 2000-talet upptäcktes varje år försummelser på över 30 % av de inspekterade gårdarna.

De problem beträffande olika djurarter som konstaterats i samband med 2010 års EU-djurskyddsinspektioner var i huvudsak likadana som under tidigare år. När det gäller får och getter förbättrades tillsynsresultaten jämfört med föregående år, men i fråga om andra djurarter ökade andelen försummelser klart. Försummelser som krävde brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande avslöjades på två nötgårdar.

Riskbaserat urval höjer försummelseprocenten

EU-djurskyddsinspektioner kallas i praktiken de inspektioner som Europeiska unionen förpliktar medlemsstaterna att ordna på gårdar med produktionsdjur i landet. Vid dessa inspektioner går man igenom hur bestämmelserna iakttagits i fråga om hela den nationella djurskyddslagstiftningen. Ungefär en fjärdedel av gårdarna väljs ut för inspektion genom slumpmässigt urval och resten på basis av vissa riskfaktorer som finns angivna särskilt för varje djurart. Det riskbaserade urvalet torde öka antalet försummelser som konstaterats vid inspektionerna.

År 2010 bestämdes att 886 gårdar skulle inspekteras. Det utgör cirka 1,5 % av alla nötgårdar i landet, 8 % av svingårdarna, 7 % av värphönsgårdarna, cirka 7 % av ank- och gåsfarmerna, cirka 2 % av får- och getgårdarna samt 6 % av pälsdjursfarmerna. På cirka 10 % av de utvalda gårdarna kunde ingen inspektion utföras, eftersom det inte fanns några djur på gården vid inspektionstidpunkten. Dessa gårdar hade antingen nyss upphört med djurhållningen helt och hållet, eller så hade man ett längre uppehåll i produktionen på gården. I antalet rapporterade inspektioner har beaktats endast de gårdar där det fanns djur.

EU-djurskyddsinspektioner inleddes på gårdarna i Finland 1998 med inspektioner på kalv- och svingårdar. Varje år har inspektionerna utvidgats till att gälla nya produktionsdjurarter, och 2009 omfattade inspektionerna redan åtta olika djurarter. År 2010 övervakades utöver kalvar också vuxna nötkreatur och 2011 inleds EU-djurskyddsinspektioner även på broilergårdar. Under de kommande åren utvidgas inspektionerna till att omfatta samtliga produktionsdjur.

Mer information om EU-djurskyddsinspektioner (Evira)

Djurskyddslagstiftningen i Finland (jord- och skogsbruksministeriet)

Mer information:
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 8308404
överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 4893355

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400