Lagstiftningen om skydd av produktionsdjur vid avlivning och slaktning ändras 1.1.2013

Avlivningsförordningen, dvs. rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning tillämpas från och med början av 2013 vid avlivning av produktionsdjur. Med avlivning avses i förordningen också slaktning. I förordningen bestäms om flera tillåtna avlivningsmetoder för djur än i tidigare lagstiftning, vilket ökar kraven på och ansvaret för egenkontrollen av att avlivningen av djur planeras och lyckas.

Grundprincipen för avlivning av djur är fortfarande att förskona djuren från onödig smärta, ångest och lidande i samband med avlivningen samt därmed sammanhängande verksamhet såsom hantering, uppstallning, fixering, bedövning och avblodning av djur.

De tillåtna avlivningsmetoderna för djur och kraven på dessa har indelats i mekaniska, elektriska, gasmetoder och övriga metoder. Även om förordningen innehåller färre exakta mått-, antals- och tidsbestämmelser än tidigare, har för varje metod ändå listats bland annat en beskrivning av metoden, för vilka djurarter metoden är tillåten och vilka de centrala parametrarna är samt vilka särskilda krav som bör beaktas när metoden används.

För besättningsavlivning, dvs. avlivning av djur som görs under tillsyn av myndigheter, och har anknytning till folkhälsan, miljön, djurens hälsa eller välbefinnande, ska i fortsättningen en handlingsplan fastställas innan avlivningen påbörjas. Dessutom ska en rapport om besättningsavlivningen överlämnas årligen till Europeiska kommissionen, och denna berättelse ska göras allmänt tillgänglig via internet. För varje besättningsavlivning ska rapporten särskilt innehålla orsakerna till besättningsavlivningen, antalet avlivade djur och berörda arter, bedövnings- och avlivningsmetoder som använts samt beskrivning av svårigheter vid besättningsavlivningen och, i tillämpliga fall, vilka lösningar som använts för att lindra eller minimera de berörda djurens lidande.

Företagare som avlivar djur, till exempel de som avlivar hönor som slutat värpa och pälsdjur, samt slakterier, ska på förhand planera avlivningen av djuren och utarbeta skriftliga standardrutiner för verksamheten. Avlivningen av djuren ska ske i enlighet med standardrutinerna. Avseende bedövning ska standardrutinerna beakta tillverkarnas rekommendationer och fastställa de centrala parametrar som säkerställer att djuren bedövas effektivt. Dessutom ska man ange de åtgärder som bör vidtas om kontroller visar att ett djur inte är tillräckligt bedövat.

I slakterier ska man förutom ovannämnda krav också inrätta och tillämpa noggrannare övervakningsförfaranden, som ska beskrivas i till exempel slakteriernas standardrutiner. Övervakningsförfarandena ska omfatta åtminstone följande: namn på de personer som ansvarar för övervakningen av bedövningen, indikatorer för att påvisa tecken på medvetslöshet och medvetande eller på förmåga att känna hos djuren och kriterier för indikatorerna, förhållandena och/eller tidpunkten för när övervakningen av bedövningen ska äga rum, antalet djur hos vilka man kontrollerar om bedövningen lyckats och vilka åtgärder man vidtar om man iakttar brister i i indikatorerna för bedövning. Övervakningsförfarandet ska planeras särskilt för varje slaktlinje och när kontrollfrekvensen bestäms ska hänsyn tas till de främsta riskfaktorerna, t.ex. djurens art, storlek och ålder samt personalens arbetsschema.

Kommissionen har utarbetat en broschyr om den djurskyddsansvarige som krävs i stora slakterier. Broschyren kan laddas ner på adressen:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/ahw/brochure_24102012_sv.pdf

Jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa bereder ändringar av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt jord- och skogsbruksministeriets beslut om avlivning och slaktning av djur för det slutliga genomförandet av avlivningsförordningen i Finland.

I samband med de ovannämnda lagändringarna kommer det att utfärdas bestämmelser om förutsättningarna för och beviljandet av sådana kompetensbevis för personer som avlivar djur som det bestäms om i avlivningsförordningen. Du får mer information om lagändringarna på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor som behandlar avlivningsförordningen (på finska).

Mera information om EU:s avlivningsförordning och dess krav hittar du på Eviras webbsida.

Mer information:
överinspektör Sari Salminen, tfn 040 489 3358, sari.salminen@evira.fi
överinspektör Tiina-Mari Aro, tfn 050 574 7680, tiina-mari.aro@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400