Påminnelse om hantering och förvaring av narkotiska medel

Det finns särskild lagstiftning om narkotiska medel som en veterinär bör känna till och beakta i sitt vardagliga arbete. Syftet med lagstiftningen är å ena sidan att förhindra illegal verksamhet med anknytning till narkotiska medel och å andra sidan att möjliggöra ändamålsenlig medicinsk användning av dessa medel. Man måste vara noggrann då man handskas med läkemedel som innehåller narkotiska medel och förvara dem på ett separat låst ställe dit inga utomstående har tillträde. Dessutom ska en veterinär föra separat bok över användning och förstöring av narkotiska medel.

Läkemedel avsedda för djur som innehåller narkotiska medel kan innehålla sådana medel som kan missbrukas. Därför är det ytterst viktigt att de narkotiska medel som en veterinär innehar skyddas mot stöld.

Ett för hundar avsett preparat som innehåller fentanyl och ges transdermalt har beviljats centraliserat försäljningstillstånd och kommer ut i handeln inom snar framtid. Endast veterinärer får dosera preparatet. Då läkemedlet smetats på huden torkar det snabbt och fentanylen sugs genom hundens hud.

Då det inte funnits något godkänt preparat för djur på marknaden, har man för hundar använt för människor avsedda plåster som innehåller fentanyl. Enligt kaskadregeln ska man för djur alltid i första hand använda sådana preparat som godkänts för djurarten i fråga eller en annan djurart. I fortsättningen ska man således använda det för hundar godkända preparatet i stället för plåster. Fördelen med en lösning som ges trandermalt är att inga plåster med läkemedelsrester blir kvar. Trots detta bör veterinären komma ihåg att missbruk av fentanyl är vanligt. Därför ska enstaka öppnade paket också under arbetsdagen förvaras i ett låst utrymme.

Mera information
Veterinär Tita-Maria Muhonen, tita-maria.muhonen@fimea.fi, tfn 029 522 3394 (Fimea)
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, henriette.helin-soilevaara@evira.fi, tfn 040 489 3352 (Evira)

Lagstiftning
Narkotikalag (373/2008)
Statsrådets förordning om kontroll av narkotika (548/2008)
Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400