Svininfluensa i Finland – typbestämning av virusstammarna pågår

Under den gångna vintern har det förekommit mer hosta än vanligt på svingårdarna runtom i Finland. De undersökningar som gjorts vid Evira tyder på att det är fråga om svininfluensa åtminstone på en del av gårdarna. För närvarande utreds om det förekommer flera subtyper av influensa A–virus hos oss. Den stam som nu isolerats är av subtyp H1N1.

» Läs mera

Veterinären ska ge information om medicinering av produktionsdjur

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2008) ska veterinären ge djurets ägare eller innehavare en skriftlig utredning om de läkemedel med föreskriven karenstid som han eller hon har behandlat animalieproduktionsdjuret med. Den skriftliga utredningen ska innehålla namnet på den som äger eller innehar djuret, identifieringsuppgifter om djuret eller gruppen av djur, tidpunkten för behandling, namnen på läkemedlen och mängderna, den karenstid som har föreskrivits för läkemedlen, samt veterinärens namn eller identifikationsnummer.

» Läs mera

Författningarna om köttbesiktning ändras den 1 maj 2009

I den ändring (1137/2008) av livsmedelslagen (23/2004) som träder i kraft den 1 maj 2009 finns också stadganden som gäller beslut om köttbesiktning. I den nya paragrafen 43 a finns stadganden bl.a. om de uppgifter som beslutet om köttbesiktning skall innehålla och om delgivandet av beslutet. Första momentet i paragraf 75 om sökandet av ändring i beslut om köttbesiktning ändras likaså.

» Läs mera

Salmonellainformation och anvisningar som hänför sig till livsmedelssäkerheten på Eviras webbsidor

Eviras hygienenhet har kommit med anvisningar om hantering och märkning av ägg från salmonellapositiva flockar på gårdar och i äggpackerier. För myndigheter och företagare har också utarbetats anvisningar om slakt av svin och fjäderfä i sådana situationer, då fodret till djuren som skall slaktas konstaterats positivt, men djuren negativa, eller då analyserna inte är slutförda eller ett salmonellapositivt resultat erhållits endast i egenkontrollundersökningar.

» Läs mera

De kommunala veterinärerna skall lämna årssammandrag över köttbesiktningarna till Evira

Evira påminner de kommunala veterinärerna om inlämnandet av årssammandraget över köttbesiktningarna till Evira. Kommunalt anställda besiktningsveterinärer som utöver tillsyn över små slakterier och kommunala veterinärer som besiktar frilevande vilt på ett sådant sälle som avses i livsmedelslagens 13 § 2 mom. 18 punkt skall lämna ett årssammandrag över köttbesiktningen under det föregående året till Evira och länsstyrelsen före utgången av januari (förordningen om köttbesiktning 38/VLA/2006, 11 §). För många små slakteriers och kommunala veterinärers del saknas ändå årssammandraget över köttbesiktningen år 2008 fortfarande.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009

I år arrangerar Evira temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009. Platsen är som vanligt Länsstyrelsen i Södra Finlands läns auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

» Läs mera

Nya broschyrer om fårs, getters och pälsdjurs välmående

Evira har reviderat broschyrerna om fårs, getters och pälsdjurs välmående. I broschyrerna finns den viktigaste djurskyddslagstiftningen om djurhållning och djurens välmående samlad. Förutom bestämmelser innehåller broschyrerna rekommendationer om djurhållning.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400