Djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter år 2011

År 2011 inspekterades 387 djurtransporter och i cirka 16 av dem uppdagades missförhållanden. Antalet missförhållanden höll sig så gott som oförändrat jämfört med året innan. En betydande del av de uppdagade missförhållandena berodde liksom under tidigare år också på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med lossningen av lasten i slakterierna. Länsveterinärerna inspekterade också transporter bland annat på vägen och på avgångsstället. Största delen av inspektionerna inriktades på transporter av svin och nötkreatur, men också på transporter av fjäderfä. Man inspekterade 10 sådana transporter som varade i mer än åtta timmar. Transporttiden var i genomsnitt tre timmar.

Målet var att under 2011 inspektera sammanlagt 735 – 1470 kommersiella djurtransporter. Även om man utförde 39 inspektioner mer än föregående år nådde man inte målet; endast 53 % av målsättningens nedre gräns uppnåddes. Verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna uppdagades i sammanlagt 61 djurtransporter dvs. i cirka 16 % av de inspekterade fordonen. Myndigheterna vidtog åtgärder för djurens välmående i 39 transporter, man konstaterade alltså missförhållanden vid ungefär 64 % av inspektionerna.

Inemot hälften av missförhållandena berodde på bristfällig dokumentation
De vanligaste missförhållandena var i stor utsträckning desamma som under tidigare år. Flest enskilda missförhållanden år 2011 konstaterades i kraven som hänför sig till förarens kompetensintyg, transporthandlingarna och tillstånden att transportera djur (46 st.). Den näst vanligaste typen av missförhållanden var brister i fordonets skick och säkerhet (19 st.) och den tredje vanligaste typen av missförhållanden brister i iakttagandet av kraven på utrymme (12 st.), varvid lastningstätheten var för stor.

I elva transporter hade man inte heller sett till att djuren skiljts åt och bundits upp på korrekt sätt. I fyra transporter uppdagades missförhållanden som hänförde sig till lastningen och lossningen av lasten och behandlingen av djuren. Problem som hänförde sig till iakttagandet av tilläggskraven som ställts på långa transporter och transporttidens längd konstaterades i fyra transporter. I tre transporter konstaterades djur som inte var i transportskick.

Transporter av förmedlingsdjur och hästar och renar inspekterades likaså
Under året inspekterades 14 transporter av förmedlingsdjur och i fyra av dessa transporter konstaterades missförhållanden. I tre fall hänförde sig missförhållandena till bristfälliga handlingar och i en transport konstaterades problem som hänförde sig till lastning och lossning av lasten. I en transport av förmedlingsdjur uppdagades missförhållanden i iakttagandet av tilläggskraven som ställts på långa djurtransporter. I fordonet fanns inte heller någon mjölknäring för kalvarna och det förekom också brister i systemet för registrering av och larmning om temperaturen.

Sammanlagt 48 hästtransporter inspekterades. Missförhållanden konstaterades i 15 transporter och de hänförde sig alla till bristfälliga handlingar.

Rentransporter inspekterades såväl på avgångsstället som i slakteriet. Sammanlagt 8 sådana transporter inspekterades. I 50 % av dessa inspektioner konstaterades missförhållanden. I två transporter saknades märket för djurtransport, i två transporter var belysningen bristfällig och i två fordons skick och säkerhet fanns någonting att anmärka om. I ett fordon var utrustningen för lastning och lossning inte som den borde vara.

Inspektionernas inriktning
År 2011 bad man att inspektionerna skulle inriktas på landsvägstransporter och transporternas avgångsställen, förmedlingsdjurtransporter samt rentransporter. I slakterier bad man att inspektionerna skulle inriktas på djurtransporter som kommer till slakteriet under kvällstid eller utanför tjänstetid samt små, kommersiella transporter, såsom lammtransporter.

När det gäller de inspektioner som länsveterinärerna utför lyckades inriktningen av inspektionerna relativt väl för landsvägstransporternas del (20 % av de utförda inspektionerna). Inspektionsprocenten för förmedlingsdjurtransporter var låg (4 %), liksom för rentransporter (2 %). När det gäller de inspektioner som utfördes på slakterierna lyckades inte inriktningen så väl för lammtransporternas del (0,5 % av de utförda inspektionerna). När det gäller de inspektioner som utfördes på slakterierna finns ingen information om vilken tid på dygnet inspektionerna utförts.

Djurtransporter inspekteras årligen
I Finland har djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter utförs sedan år 1997. Åren 2000–2011 inspekterade djurskyddsmyndigheterna sammanlagt drygt 4100 djurtransporter och i genomsnitt uppdagades djurskyddsmässiga missförhållanden i 22 % av dem.

Läs mer


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400