Högvirulent gumborosjukevirus

Livsmedelsäkerhetsverket Evira har under april-maj konstaterats gumborosjuka (IBD, Infectious Bursal Disease) i fyra hönsgårdar i Egentliga Finland och en i Österbotten. På gårdarna konstaterades ökad dödlighet, som värst nästan 30 %.

» Läs mera

Porcine epidemic diarrhoea (PED) sprider sig i världen

PED, dvs. Porcine epidemic diarrhoea, är en tarmsjukdom hos svin som på senaste tid synts i de internationella mediernas rubriker. De sjukdomsformer som nu sprids i Nordamerika och Asien har allvarliga symptom. Information om sjukdomen har lagts ut på Eviras webbsidor.

» Läs mera

Schmallenbergviruset spred sig inte till nya områden under 2013

Resultaten av de undersökningar av tankmjölk som gjorts i vår visar att Schmallenbergviruset inte har spritt sig bland nötkreatur märkbart längre norrut under 2013.

» Läs mera

Något mer försummelser på gårdar med produktionsdjur

År 2013 utfördes planmässiga urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på 545 gårdar med produktionsdjur. Förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna rapporterades på ungefär 29 procent av de inspekterade gårdarna, vilket är något mer än året innan. Inspektionsresultaten visade även nu på klara skillnader mellan olika djurarter. De uppdagade försummelserna var i huvudsak likadana som året innan.

» Läs mera

Något fler djurtransporter än tidigare inspekterades

År 2013 inspekterades 384 kommersiella djurtransporter. I ungefär 20 % av dessa uppdagades verksamhet som stred mot djurtransportbestämmelserna. Både antalet inspektioner och antalet uppdagade missförhållanden steg något jämfört med 2012. Liksom under tidigare år berodde över hälften av de uppdagade missförhållandena på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

» Läs mera

Nästan 5000 inspektioner på grund av misstanke inom djurskyddet

Misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till nästan femtusen inspektionsbesök 2013. Även om andelen objekt som klarade inspektionen med rena papper var något större än under tidigare år, krävde likväl över tvåtusen inspektioner åtgärder av myndigheterna. Antalet inspektioner minskade något jämfört med föregående år, men antalet djurarter som berördes av inspektioner förblev oförändrat.

» Läs mera

I fortsättningen får endast läkemedelspreparat med försäljningstillstånd användas i läkemedelsfoder som ska innehålla zink

Läkemedelspreparatet VetZin vet 1000 mg/g, som innehåller zinkoxid, har fått försäljningstillstånd i Finland. Preparatet är en förblandning och det har godkänts för användning i läkemedelsfoder. VetZin blandas i enlighet med produktresumén i torrfoder i en produktionsanläggning som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

» Läs mera

Inspektionsrapporterna om övervakning av biproduktsaktörer ska skickas till Evira

Evira påminner kommunal- och länsveterinärerna om att de inspektionsberättelser som de utarbetat om övervakningen av biproduktsaktörer ska skickas till Evira omedelbart efter inspektionen.

» Läs mera

Antalet prover som ska tas enligt kontrollprogrammet för maedi-visna/CAE hos får och getter har ändrats

Inom den nya frivilliga hälsoövervakningen, liksom enligt det gamla programmet, besöker kommunalveterinären regelbundet djurhållningsplatser som omfattas av hälsoövervakningen och utför hälsokontroller av får och getter. Veterinären kontrollerar också att de förpliktelser som ingår i hälsoövervakningen är uppfyllda. Inom maedi-visna/CAE-hälsoövervakningen tas dessutom prover av får och getter som är över 12 månader gamla i enlighet med det provtagningsprogram som Evira gett anvisningar om. Hur många prover som ska tas beror på hur länge flocken eller djurhållningsplatsen har omfattats av hälsoövervakningen och hur många prover av djur som har undersökts med tanke på maedi-visna och CAE.

» Läs mera

Nationella rekommendationer om vård och förebyggande av spridning av kvarka

Evira har i samarbete med hästbranschens aktörer utarbetat en guide som ger veterinärer och stall råd om hur man bekämpar kvarka.

» Läs mera

Ny lagstiftning om djuravelsverksamhet och behörighet för artificiell reproduktion av djur

I maj 2014 trädde en ny lag om djuravelsverksamhet i kraft. I lagen föreskrivs om stamböcker för avelsdjur och om stambokförande sammanslutningar samt om handlingar som gäller djur som används för avel och deras könsceller och embryon. Bestämmelser om införsel av djur som används för avel och deras könsceller och embryon ingår också i lagen. Lagen tillämpas på nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur.

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera

Eviras prislista ändras i juli

Priserna för Eviras företagsekonomiska tjänster ändras 1.7. Kontrollera priserna i prislistan på Evira.fi.

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400