Rabiesfall i Finland - vad bör veterinären komma ihåg?

Hos en valp som kom till Finland från Indien i början av november konstaterades rabies 14.11.2007. Valpen kom till Finland tillsammans med sin ägare och tullmyndigheterna hade kontrollerat valpens handlingar.

» Läs mera

Mest människorabies i Indien och Kina

Rabies har spritt sig i hela världen och förekommer på alla kontinenter. Upp till hälften av världens befolkning bor i områden där man är utsatt för rabiessmitta. För att öka kunskapen om rabies firades i år för första gången Världsrabiesdagen (World Rabies Day) 8.9.2007.

» Läs mera

Insamling av uppgifter om fjäderfäflockar

Finlands nationella salmonellakontrollsprogram är ett utmärkt bevis på en liten nations samarbetsförmåga och –vilja. Ansvarsfull verksamhet genom hela kedjan har gett oss en i Europa avundsvärd position som ett nästan salmonellafritt fjäderfäproducerande land. Jämförelser mellan salmonellasituationen i alla EU-länder övertygade även de sista tvivlarna om att Finlands salmonellabekämpning är av hög klass.

» Läs mera

Salmonellaundersökningar av levande djur och miljöprov

Evira vill påminna veterinärerna om att salmonellaundersökningar av levande djur och miljöprov görs i de laboratorier som godkänts för salmonellakontrollprogrammet, inte vid Evira.

» Läs mera

Ordination av läkemedelsfoder - dags för en uppryckning

Under senaste tid har det vid övervakningen av läkemedelsanvändningen särskilt framkommit att stora mängder läkemedelsfoder som innehåller zinkoxid samt mikrobläkemedel ordinerats för att förebygga diarré i smågrisfarmer och på gårdarna har hittats läkemedel för förblandningar som man kan misstänka att används i strid med bruksanvisningen.

» Läs mera

Dermatophilus congolensis- exudativ pustulär dermatit besvärar hästar

Dermatophilus congolensis förorsakar en under namnet streptotrikos känd hudinflammation hos djur, och sporadiskt kan också människor smittas. I Finland har sjukdomen diagnostiserats hos hästar, men ute i världen förekommer smittan också hos många andra djurarter, framför allt nötkreatur och får.

» Läs mera

Ändringar i lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer

Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) förorsakar ändringar gällande erkännandet av vissa veterinärmedicinska examensintyg. De ändringar som förutsätts enligt direkti-vet genomförs genom att lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) ändras och genom att det stadgas en lag om erkännande av yrkeskvalifikationer.

» Läs mera

Anmälningsskyldighet till veterinärregistret för dem som utövar veterinäryrket

I syfte att sköta de tillsynsuppgifterna som anges i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000, nedan yrkesutövningslagen) upprätthåller livsmedelssäkerhetsverket med stöd av 32 § i lagen veterinärregistret.

» Läs mera

Ändringar i CEM-undersökningarna 2008

Suomen Hippos ry upprätthåller på sin webbplats en lista över hingstar som kan användas för avel på grund av CEM-undersökning. Evira skickar information om ett undersökningsresultat som tillåter användning för avel (bakterien Taylorella equigenitalis har inte konstaterats) direkt till Suomen Hippos ry, om det inte förbjuds särskilt.

» Läs mera

EU-djurskyddsinspektioner av kalv-, höns- och svingårdar samt pälsfarmer 2006

Rådets direktiv om djurens välbefinnande (91/629/EEG, 91/630/EEG, 1999/74/EG och 98/58/EG) och Europarådets djurskyddsföreskrifter om pälsdjursfarmning förutsätter att medlemsstaterna övervakar att minimikraven för skydd av produktionsdjur iakttas genom att årligen granska ett representativt antal produktionsgårdar.

» Läs mera

Ryggradslösa djur och djurskydd

Djurskyddslagen (247/1996) tillämpas på alla djur. Härmed tillämpas djurskyddslagen också på ryggradslösa djur, t.ex. kräftor, snäckor, spindlar och bin. Enligt 3 § i djurskyddslagen ska djur behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande.

» Läs mera

EU-djurskyddsinspektioner av djurtransporter 2005 och 2006

Rådets direktiv 91/628/EEG (ändr. 95/29/EG) om skydd av djur vid transport förutsätter att medlemsstaterna övervakar att de djurskyddskrav som ställts på djurtransporter ikattas genom att årligen granska ett tillräckligt antal transporter. Under 2005 och 2006 har EU-djurskyddsinspektionerna av djurtransporter utförts enligt den gamla djurtransportlagstiftningen och från ingången av 2007 har nya bestämmelser om djurtransporter trätt i kraft.

» Läs mera

Förordning om ibruktagande av kedjeinformation

I 12 § i primärproduktionsförordningen (134/2006) föreskrivs om de uppgifter (s.k. kedjeinformation), som en producent som sänder djur till slakt ska lämna till den som tar emot djuren. För fjäderfä har kravet gällt sedan 1.3.2006.

» Läs mera

Bluetongue-riskprofil

Bluetongue har under de två senaste åren spritt sig allt längre norrut. Senast konstaterades bluetongue i mitten av oktober för första gången hos ett får i Danmark.

» Läs mera

Sprids mul- och klövsjuka till Finland?

Mul- o klövsjuka har på senare tid förekommit i flera europeiska länder och därmed ökar risken att den även sprids till Finland. På Evira pågår ett projekt som undersöker risken för att få in mul- och klövsjuka till Finland och dess konsekvenser för djurhållningen i vårt land.

» Läs mera


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400