Ordnandet av köttbesiktningen som verksamhet utförd av Evira från och med 1 september

För ordnandet av köttbesiktningen i små slakterier och i vilthanteringsanläggningar från och med den 1 september 2011 har använts fyra alternativ.

1. En heltidsanställd besiktningsveterinär på Evira
Cirka en tredjedel av de 56 nya köttbesiktningsobjekten sköts av en heltidsanställd besiktningsveterinär på Evira. En del av köttbesiktningen i små slakterier har arrangerats så, att de nu deltidsanställda besiktningsveterinärerna i stora slakterier omvandlats till heltidsanställda besiktningsveterinärer. I området Orimattila, Karleby och Outokumpu har också inrättats nya besiktningsveterinärstjänster.

2. En arvodeslyftande besiktningsveterinär på Evira
Evira har utnämnt deltidsanställda besiktningsveterinärer i cirka 37 små slakterier eller vilthanteringsanläggningar. För närvarande är de utnämnda veterinärerna sammanlagt 58 till antalet. Man har försökt i förväg utnämna vikarier för besiktningsveterinärerna för att göra vikariearrangemangen så flexibla som möjligt. De avlönade veterinärerna är kommunala veterinärer, statligt anställda veterinärer och privata veterinärer. Evira betalar ett arvode och resekostnaderna till besiktningsveterinären enligt Eviras beslut 4480/0919/2011.

3. En kombinerad gräns- och besiktningsveterinär
I detta fall sköter veterinären utöver arbetsuppgifterna som gränsveterinär på gränsstationen i Vaalimaa också köttbesiktningsuppgifterna i ett litet slakteri.

4. Ett avtal med kommunen
Evira har slutit ett avtal med 7 kommunala avtalsparter. Med kommunavtal ordnas köttbesiktningen i 11 små slakterier och vilthanteringsanläggningar. Kommunen svarar då för ordnandet av köttbesiktningen med tillhörande tillsyn i det lilla slakteriet/vilthanteringsanläggningen inom sitt område och fakturerar Evira för det. För den övriga tillsynen över anläggningar svarar i detta alternativ Evira.

Evira har utrett hur dessa alternativ lämpar sig för varje enskilt litet slakteris och för varje enskild vilthanteringsanläggnings del. För de flesta av dessa har endast alternativen 2 och 4 varit möjliga för att besiktningsveterinärens resor inte skall bli för långa. I dessa fall har man i enlighet med det som överenskommits med kommunen eller den kommunala veterinären beslutat sig för att avlöna en arvodeslyftande besiktningsveterinär eller sluta ett avtal med kommunen.

Uppgifter på Eviras kontrollavdelning
På Eviras kontrollavdelning svarar hygienenheten för ledningen och styrningen av köttbesiktningen och också bl.a. för utarbetandet av instruktioner om köttbesiktningen. Köttbesiktningsenheten svarar för handledningen av köttbesiktningspersonalen i slakterierna och från och med den 1 september 2011 också för frågor som hänför sig till godkännandet av slakterier och livsmedelslokaler i anslutning till dessa.

Mer information:
Direktör Susanna Pesonen, tfn 040 169 0266
Enhetschef Eeva-Riitta Wirta, tfn 040 353 2447

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400