När misstänka PMWS-syndrom och hur fastställs diagnosen

PMWS (postweaning multisystemic wasting syndrome) är ett syndrom som under 2000-talet spritt sig i svinhushållningsländer. Vid uppkomsten av symtomen medverkar circo2-viruset. I Finland har PMWS inte ännu diagnostiserats, däremot är circo2-viruset utbrett även hos oss.

Circovirus2 beskrevs första gången 1998, men i retrospektiva undersökningar har det konstaterats att viruset i redan 30 år har infekterat svinpopulationer världen över. Antikroppar som framkallats av circo2-infektion har även hittats i lagrat finländskt svinserum åtminstone sedan 1993. Även om circo2-virusinfektionen var och är allmän i svingårdar, var det först på 1990-talet som PMWS-syndromet beskrevs och började spridas som en smittsam sjukdom. Orsakerna till att den tidigare omärkliga infektionen förvandlades till ett syndrom som orsakar ekonomiska förluster är ännu inte helt kända.

När bör man misstänka PMWS-syndrom?

Det kliniska symtomet är tydlig avmagring, borttynande efter avvänjning. I svingårdar där PMWS förekommer tynar 5-10% eller mer av grisarna bort, bland dessa kan dödligheten vara betydande, upp till 90%. Andningssvårigheter och diarré är de näst vanligaste symtomen. Även symtom från centrala nervsystemet förekommer. De inguinala lymfknutorna kan vara förstorade.

Patologisk-anatomiska förändringar är förstorade inguinala lymfknutor, gummiaktiga lungor och dilaterad atonisk tarm. Alla dessa förändringar är dock ospecifika. Typiska mikroskopiska förändringar i lymfknutorna är eventuellt glesare lymfoid vävnad, histiocytinfiltration, jätteceller och inklusioner i histiocytceller. Circo2-viruset kan påvisas i lymfknutor med PCR-metoden, immunohistokemiskt eller genom in situ hybidisation; på Evira används PCR-metoden. Ställandet av diagnosen PMWS försvåras av att circo2-viruset kan påträffas i lymfknutor även hos grisar i symtomfria svingårdar.

PMWS är alltid en diagnos som ställs för hela svingården. Ett enskilt svin som uppfyller PMWS-kriterierna innebär inte ännu att svingården har PMWS. Avmagring och borttynande är också en subjektiv diagnos. Därför ställs diagnosen på basis av dödlighetstal.

För närvarande undersöks ämnet av EU-projektet: Control of Porcine Circovirus Diseases (PCVDs): Towards Improved Food Quality and Safety Proposal/Contract no.: 513928

Som projektarbete har man definierat kriterier för diagnosen PMWS på svingårdsnivå (Baekbo, oktober 2005). På svingårdsnivå förekommer en påfallande ökning av dödligheten och borttynandet. Eftersom bedömningen av borttynande är subjektiv koncentrerar man sig på dödlighetsmått. Dödligheten har ökat, antingen a) nuvarande dödlighet ≥ medelvärdet för föregående perioder + 1,66 x SD² eller b) den nuvarande dödligheten är statistiskt högre än den föregående (χ²-testet) eller c) om uppgifter om gården inte finns att tillgå för tidigare perioder: den nuvarande dödligheten på svingården överstiger den regionala dödligheten med 50%.

PMWS-diagnosen ställs alltså när både dödligheten i svingården har ökat och man har påträffat patologisk-anatomiska förändringar hos grisarna som är typiska för PMWS och påvisat förekomsten av circo2- viruset.

PMWS är ett nytt syndrom och än så länge vet vi alltför litet om det. Det är dock bra att i tid märka om sjukdomen är på väg till Finland. I misstänkta fall bör man kontakta Evira och planera provtagning. Eftersom PMWS-syndromet tillsvidare inte har konstaterats i Finland, skall misstänkta fall enligt lagstiftningen om djursjukdomar senast följande vardag anmälas till kommunalveterinären eller, om man inte får tag på kommunalveterinären, till länsveterinären. Kommunveterinären skall i sin tur anmäla saken till länsveterinären.

Källor:
www.pcvd.org
Segales, J. et al. Pathological findings associated with naturally acquired porcine circovirus type 2 associated disease. Vt. Microbiol. 98 (2004): 137-149.
Anette Bøtner et al. PMWS in Denmark: Epidemiology, diagnosis and control. 19th IPVS (International Pig Veterinary Sociaty Congress), Copenhagen, Denmark, 2006.

Ytterligare information:
veterinär Katri Levonen, tel. 02077 24543

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400