Anmälningsskyldighet till veterinärregistret för dem som utövar veterinäryrket

I syfte att sköta de tillsynsuppgifterna som anges i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000, nedan yrkesutövningslagen) upprätthåller livsmedelssäkerhetsverket med stöd av 32 § i lagen veterinärregistret.

Uppgifter som ska föras in i registret är

1) namn, personbeteckning, identifikationsnummer, legitimationsdatum och information om eventuell specialveterinärexamen i fråga om utövare av veterinäryrket,
2) arbetsplats- och kontaktinformation samt verksamhet som självständig yrkesutövare i fråga om utövare av veterinäryrket,
3) tid under vilken en veterinärmedicine studerande med stöd av 7 § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,
4) tid under vilken en utövare av veterinäryrket med stöd av 8 § temporärt tillhandahåller veterinärtjänster,
5) temporär begränsning eller temporärt förbjudande av rätten att utöva yrket, och
6) tills vidare gällande begränsning eller förbjudande av rätten att utöva yrket.

Dessutom kan Evira i veterinärregistret föra in vissa andra i lagen angivna uppgifter som förutsätts för skötseln av tillsynsuppgifterna.

I veterinärregistret införs uppgifter förutom om veterinärer som beviljats legitimation med stöd av 3-5 § i yrkesutövningslagen även om veterinärmedicine studerande som med stöd av 7 § i yrkesutövningslagen har rätt att temporärt utöva veterinäryrket, samt om veterinärer som med stöd av 8 § i yrkesutövningslagen har rätt att temporärt tillhandahålla veterinärtjänster.

Med stöd av 12 § i yrkesutövningslagen är en legitimerad veterinär som utövar veterinäryrket skyldig att underrätta Evira och länsstyrelsen om sin boningsort och adress samt förändringar i fråga om dem. Skyldigheten har föreskrivits därför att tillsynsmyndigheterna måste alltid känna till de kontaktuppgifter som behövs för att få tag på dem som utövar veterinäryrket.

Evira vill fästa uppmärksamhet vid den lagstadgade anmälningsskyldigheten. De utövare av veterinäryrket som finns införda i registret ska utan dröjsmål underrätta länsstyrelserna och Evira om förändringar i fråga om sina kontaktuppgifter. Denna skyldighet undanröjs inte av att Evira en gång om året begär utövarna av veterinäryrket att kontrollera de uppgifter som finns införda i veterinärregistret för publiceringen av den veterinärförteckning som avses i lagens 34 §.

Till sist fäster Evira uppmärksamhet vid att det veterinärregister som Evira upprätthåller med stöd av lagen är något annat än det medlemsregister som Finlands Veterinärförbund upprätthåller. Exempelvis anmälan om förändringar i fråga om kontaktuppgifterna till Veterinärförbundet räcker inte för att uppfylla den lagstadgade anmälningsskyldigheten i fråga om det register som Evira upprätthåller.

Anmälan om förändrade kontaktuppgifter och andra uppgifter kan göras skriftligt, per telefon eller nu också via internet:
Ändring i veterinärregistret

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Avdelningssekreterare Anita Venäläinen
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

anita.venalainen@evira.fi eller tfn 020 772 4322.

Mera information:
överinspektör Minna Ruotsalo tfn 020 772 4323 (anmälningsskyldighet)
avdelningssekreterare Anita Venäläinen, tfn 020 772 4322 (registeranteckningar)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400