Sammandrag av resultaten per indikator från övervakningen av tvärvillkor 2010

Övervakning av tvärvillkoren i anslutning till märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande utfördes på sammanlagt cirka 2500 gårdar 2010.

Flest kontroller gällde märkning och registrering av nötkreatur (på ca 1370 gårdar) och användning av växtskyddsmedel (på ca 630 gårdar). Största delen av de övervakade gårdarna utsågs genom ett urvalsförfarande (2078 gårdar). Resten av gårdarna började omfattas av övervakningen av tvärvillkor på grund av andra kontroller eller angivelser som gällt gården.

På urvalsgårdarna upptäcktes försummelser vid hygienkontrollerna på ca 27 % av gårdarna, vid övervakningen av märkningen och registreringen av djur på ca 13 % av gårdarna och vid övervakningen av djurens välbefinnande på 12 % av gårdarna. Minst försummelser iakttogs vid övervakningen av förbjudna ämnen, övervakningen av resterna av växtskyddsmedel, övervakningen av skyldigheten att anmäla djursjukdomar, övervakningen av iakttagandet av TSE-kraven, foderövervakningen och övervakningen av användningen av växtskyddsmedel (på 0 - 1 % av gårdarna).

Vid hygienkontrollerna iakttogs flest försummelser i fråga om beskrivningen av egenkontrollen samt utredningen av kvaliteten på det vatten som används vid mjölkning och rengöring. När det gäller märkningen och registreringen av djur fanns flest brister i anslutning till nötkreaturs öronmärken och anmälan av får och getter till djurregistren. Vid övervakningen av välbefinnandet upptäcktes flest brister i fråga om kraven på djurhållningsplatserna för kalvar, stimulansmaterial för svin samt utrymmeskraven och stimulansmaterial i golvhönserier.

I de flesta fall var det stödavdrag som föreslogs för gården på grund av försummelsen 3 % eller mindre. Ett fall av avsiktlig försummelse hittades som gällde värphöns välbefinnande. Påföljdsprocenten för avsiktlig försummelse är 20 – 100 %.

Resultaten 2010 kan inte helt jämföras med resultaten 2009 eftersom de övervakade objekten utökades 2010.

Mer information om övervakningsresultaten:
Resultaten från övervakningen av tvärvillkor 2010 – uppgifter per indikator (pdf, Evira)

Mer information:
Överinspektör Ulla Ollila, tfn 040 1821998

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400