Information om medicinering av produktionsdjur ska ges genast och inte först efter en vecka

Evira har fått kännedom om fall där veterinären har lämnat ägaren till eller innehavaren av ett animalieproduktionsdjur uppgifter om medicinsk behandling av djuret först efter gårdsbesöket, ibland med upp till en veckas dröjsmål. Veterinären ska emellertid lämna uppgifterna under samma besök som när han eller hon antingen behandlar djuret eller överlämnar läkemedel för fortsatt behandling. Förutom att livsmedelssäkerheten eventuellt äventyras kan animalieproduktionsdjurets ägare eller innehavare till och med drabbas ekonomiskt om uppgifterna lämnas för sent.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur (13/VLA/2000 ändr.) ska den som äger eller innehar animalieproduktionsdjur föra bok över de läkemedel som djuren har behandlats med. Veterinären är skyldig att lämna djurets ägare eller innehavare uppgifter om de läkemedel som han eller hon har behandlat djuret med eller som han eller hon har ordinerat åt djuret. Bokföringen bygger på dessa uppgifter. Uppgifterna om medicinsk behandling ska alltid ges skriftligt om det är fråga om ett läkemedel med karenstid. Om läkemedlets karenstid är 0 dygn, kan uppgifterna även lämnas på något annat sätt. Veterinären ska då försäkra sig om att animalieproduktionsdjurets ägare eller innehavare kan föra läkemedelsbokföringen på basis av uppgifterna.

Syftet med bokföringen över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur är att säkerställa att livsmedel av animaliskt ursprung är trygga. Bristfällig bokföring kan leda till att de medicinerade djuren eller produkter som härrör från dem hamnar i livsmedelskedjan under läkemedelsbehandlingen eller karenstiden. Den läkemedelsbokföring som produktionsdjurets ägare eller innehavare för är också en del av övervakningen av tvärvillkoren, så bristfällig bokföring kan leda till stödförluster. Dessutom ska djurets ägare eller innehavare uppge läkemedel med karenstid som getts produktionsdjur som en del av de kedjeinformationsdata som ska lämnas när djuret levereras för slakt. I fråga om fjäderfä lämnas uppgifter för hela livstiden, i fråga om hästar för sex månader och andra produktionsdjur för tre månader. Djuret kan förkastas vid ante mortem –besiktningen, om kedjeinformationsdata inte är tillräckliga.

I bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2008) bestäms om lämnande av uppgifter om medicinsk behandling. Veterinärens utredning om de läkemedel som han eller hon behandlat ett animalieproduktionsdjur med ska innehålla följande uppgifter:
1. namnet på den som äger eller innehar djuret,
2. identifieringsuppgifter om djuret eller gruppen av djur,
3. tidpunkten för behandling,
4. namnet på läkemedlen och mängderna,
5. den karenstid som föreskrivits för läkemedlen, samt
6. veterinärens namn eller identifikationsnummer.

Djurets ägare eller innehavare ska alltid ges en skriftlig utredning om de läkemedel som överlåtits. De ska innehålla följande uppgifter:
1. namnet på den som äger eller innehar djuret,
2. identifieringsuppgifter om djuret eller gruppen av djur,
3. överlåtelsetidpunkten och överlåtelseplatsen,
4. namnen på läkemedlen och läkemedlens mängder,
5. karenstiden för läkemedlen,
6. indikationen och bruksanvisningen för läkemedlen,
7. en specifikation av priserna på läkemedlen, samt
8. veterinärens namn eller identifikationsnummer.

Veterinären ska därtill ge djurets ägare eller innehavare tillräckliga uppgifter om indikationen för läkemedlet, dess skadeverkningar och eventuell interaktion mellan andra läkemedel.

Mer information:
Lämnande av uppgifter om medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur:
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

Bokföring över medicinsk behandling av produktionsdur, tillsyn över tvärvillkoren:
överinspektör Saija Kalenius, tfn 040 554 2238

Krav på kedjeinformationen:
överinspektör Riina Tolvanen, tfn 040 755 9073

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400