Lagstiftningen om medicinsk behandling av djur reviderades 1.1.2009

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningarna om medicinsk behandling av djur. De nya förordningarna trädde i kraft i början av 2009. Genom förordningarna har bestämmelserna ajourförts så att de överensstämmer med den ändrade EG-lagstiftningen samt de nationella behoven. Dessutom har förordningarna förtydligats för aktörernas del så att bestämmelser som gäller olika saker har placerats i skilda förordningar.

Allmänna ändringar som gäller användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel
Överlåtelse av läkemedel mot smärta och feber som ges i form av injektioner är inte längre begränsad till en mängd som motsvarar en injektion när det gäller fortsatt behandling av ett djur som veterinären själv undersökt. Efter ändringen får sådana läkemedel överlåtas på samma villkor som övriga receptbelagda läkemedel som ges i form av injektioner. En veterinär får för kommande behov överlåta och förskriva sådana läkemedelspreparat för bekämpning av parasiter som ges för utvärtes bruk eller oralt.

I fortsättningen får en veterinär till djurets ägare eller innehavare överlåta en sådan mängd HCI-läkemedel som behövs för vård av akut karaktär, när veterinären själv har konstaterat att medicineringen i fråga är nödvändig och läkemedlet inte går att få från apotek utan svårighet eller inom en skälig tid. Undantaget kommer att underlätta medicinsk behandling av djur under jourtid.

Ändringar som gäller mikrobläkemedel
Användningen av vissa mikrobläkemedel är begränsad i fråga om alla djur. Till den nya förordningen har fogats de senaste mikrobläkemedlen som är avsedda för behandling av allvarliga infektioner hos människor. Dessa mikrobläkemedel får dock användas för djur då det aktuella läkemedelspreparatet har ett för veterinärmedicinskt läkemedel i Finland giltigt försäljningstillstånd eller något annat tillstånd för överlåtelse för förbrukning. Därtill får rifampicin användas tillsammans med erytromycin, azitromycin eller clarithromycin för behandling av Rhodococcus equi-infektioner hos små föl.

Ett nytt krav i lagstiftningen är bakteriologisk diagnos och bestämning av den sjukdomsalstrande mikrobens känslighet mot läkemedel i samband med upprepad gruppmedicinering. Om djuren på en produktionsenhet behandlas med mikrobläkemedel som gruppmedicinering så att samma åldersgrupp behandlas för samma symptom fler än två gånger per år, måste veterinären se till att det utförs en undersökning av den sjukdomsalstrande mikroben och dess känslighet mot läkemedel innan nya behandlingar med mikrobläkemedel påbörjas.

Överlåtelse och förskrivning av förblandningar som innehåller mikrobläkemedel till produktionsenheter är begränsad. De får överlåtas och förskrivas endast om produktionsenheten är ansluten till hälsovården och veterinären minst sex gånger per år avlägger hälsovårdsbesök på produktionsenheten eller minst en gång per uppfödningsomgång avlägger hälsovårdsbesök i ett slaktsvinstall som fylls satsvis. Dessutom ska prover skickas för att säkerställa diagnosen och bestämma känsligheten mot läkemedel. Dessa förblandningar får dock överlåtas till fiskodlingar och pälsdjursfarmer även om de inte är anslutna till hälsovården. Veterinären ska då besöka fiskodlingen eller pälsdjursfarmen minst fyra gånger per år.

Ändringar som gäller medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur
För animalieproduktionsdjur får i fortsättningen användas endast sådana läkemedelspreparat som har försäljningstillstånd eller annat tillstånd för överlåtelse för förbrukning som godkänt läkemedel för djur. Dessa läkemedelspreparat finns samlade i den läkemedelsförteckning som upprätthålls av Evira.

Till enheter som ingått hälsovårdsavtal kan som tidigare överlåtas receptläkemedel med karenstid och receptläkemedel som ska ges som injektion för kommande sjukdomsfall. Mikrobläkemedel får överlåtas endast för behandling av enstaka fall av ledinflammationer och svansbitning hos slaktsvin och grisar.

Veterinärens rapporteringsskyldighet har lättats upp i och med den nya lagstiftningen. Veterinären ska omedelbart sända en kopia av det hälsovårdsavtal som ingåtts och den hälsovårdsplan som gjorts upp och uppdaterats till den länsstyrelse på vars område produktionsenheten är belägen. Hälsovårdsplanen uppdateras årligen. Av rapporten ska dessutom framgå om veterinären i samband med hälsovårdsbesöket har överlåtit läkemedel för sjukdomsfall som yppar sig senare samt om mikrobläkemedel har överlåtits. I fråga om mikrobläkemedel ska dessutom de överlåtna läkemedlen och mängderna av dem framgå av rapporten. Rapporten över överlåtna läkemedel sänds till länsstyrelsen i samband med månadsrapporten för den månad som följer på besöket, dvs. senast den femte vardagen i denna månad.

Ändringar som gäller medicinsk behandling av hästar
Enligt den nya lagstiftningen får läkemedelspreparat som innehåller beta-agonister och som ges oralt användas åt hästar och andra hovdjur vid behandling av strålbenshälta och fång samt liksom tidigare för sjukdomar i andningsorganen och profylax av abort. Beta-agonister som ges oralt får överlåtas och förskrivas till djurets ägare eller innehavare.

Om det i en hästs identitetshandling eller hästpass antecknats att den inte får slaktas för användning som livsmedel, kan hästen också behandlas med sådana läkemedel som förbjudits för animalieproduktionsdjur. Detta betyder att för dessa hästar får användas även läkemedelspreparat som innehåller ämnen med östrogen, androgen och gestagen verkan. Dessa läkemedel får dock inte användas för att artificiellt ändra hästens prestationsförmåga.

Användning, överlåtelse och förskrivning av immunologiska läkemedelspreparat för djur
Vaccin får i fortsättningen förskrivas från apotek. Rabiesvaccin får dock inte förskrivas till djurets ägare eller innehavare. Dessutom ska veterinären alltid själv ge djuret rabiesvaccin.

Vaccin får överlåtas till svingårdar, nötdjursgårdar, fiskodlingsanstalter, pälsdjursfarmer och fjäderfäfarmer där ett stort antal djur vaccineras. Till pälsdjursfarmer och fjäderfäfarmer får inom ramen för undantaget också överlåtas vaccin som innehåller levande virusstammar. Förutsättningen för att vaccin ska få överlåtas är att veterinären har ingått ett hälsovårdsavtal med svinstallets, nötdjursgårdens eller fjäderfägårdens ägare eller innehavare samt utarbetat en hälsovårdsplan. Veterinären ska avlägga ett hälsovårdsbesök i svinstallet eller på nötdjursgården minst fyra gånger per år och på fjäderfägården minst två gånger per år. En fjäderfägård ska dessutom höra till den hälsokontroll som Livsmedelssäkerhetsverket upprätthåller. Veterinären ska besöka fiskodlingen eller pälsfarmen minst två gånger per år. Dessutom ska hälsovårdsplanen innehålla ett vaccinationsprogram för produktionsenhetens djur.

Mera information:
Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (847/2008) dvs. förordningen om läkemedelsförbud (Finlex)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2008) dvs. förordningen om läkemedelsbehandling (pdf, JSM)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (7/VLA/2008) dvs. förordningen om förskrivning (pdf, JSM)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling (8/VLA/2008) dvs. förordningen om läkemedelsbokföring (pdf, JSM)

Förteckningar över läkemedel (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400