Köttbesiktning av frilevande vilt

I och med ändringen av livsmedelslagen den 1 september 2011 svarar Evira för köttbesiktningen i vilthanteringsanläggningar och i små slakterier, i vilka kommunen tidigare tagit hand om köttbesiktningen.

Lagändringen gör det möjligt att leverera små mängder kött av såväl frilevande harar, kaniner och fåglar som hjortdjur till den lokala detaljhandeln utan köttbesiktning. En jägare kan också framöver leverera små mängder kött av frilevande vilt direkt till konsumenterna utan köttbesiktning.

Blygsam överlåtelse av frilevande vilt direkt till konsumenten som oflådda eller oplockade betraktas som sådan primärproduktion, om vilken jägaren inte behöver lämna en anmälan till den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten. Om överlåtelse av oflått eller oplockat frilevande vilt som primärprodukt direkt till den lokala detaljhandeln skall däremot lämnas en anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Frilevande vilt kan från och med den 1 september 2011 besiktas endast i godkända vilthanteringsanläggningar. Enligt lagändringen får kött inte längre besiktas i s.k. slaktskjul. För slaktskjul ges ändå en övergångstid på två år så, att man i sådana slaktskjul, där kött besiktats före den 1 september 2011, kan besikta kött fram till den 31 augusti 2013. Under övergångstiden kan man för slaktskjul ansöka om ett godkännande som vilthanteringsanläggning, om man vill besikta kött från frilevande vilt i lokalerna efter övergångstiden. Efter att övergångstiden löpt ut kan endast obesiktat kött hanteras i slaktskjul.

Mer om detta ämne på Eviras webbplats:
Köttbesiktning av frilevande vilt (Evira)

Mer information ger:
Överinspektör Eva Marami, tfn 040 750 2872
Överinspektör Anne Fagerlund, tfn 050 386 8415

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400