Påminnelse om provtagning för kartläggningen av fågelinfluensa hos fjäderfä

Den årliga kartläggningen av fågelinfluensa hos fjäderfä utförs även i år. Provtagningen har kommit i gång tämligen bra i fråga om nästan alla fjäderfäarter. För att nå målen bör provtagningen fortsätta under hösten.

» Läs mera

Vaccin mot Newcastlesjuka hos duvor med tillstånd för viss tid

Fimea har beviljat ett specialtillstånd för viss tid för vaccin för duvor den 3 juli 2012, så veterinärerna behöver inte längre ansöka om enskilda specialtillstånd. Vaccinet kan beställas direkt från Oriola Oy, som är den läkemedelspartiaffär som överlåter vaccinet för konsumtion. Genom denna ändring försöker man främja sådan vaccination av duvor från duvslag som deltar i tävlingar och utställningar som duvornas ägare enligt lag är skyldig att ombesörja.

» Läs mera

Myndigheternas djurskyddslag 21.11.2012 i Uleåborg

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ordnar igen i november myndigheternas djurskyddsdag, som utöver det informativa inslaget även fungerar som ett diskussionsforum med syfte att intensifiera samarbetet mellan olika myndighetsaktörer på såväl lokal som riksomfattande nivå.

» Läs mera

Eviras handbok för jordbrukare om tvärvillkoren har uppdaterats

Eviras handbok för jordbrukare om tvärvillkoren ”Tvärvillkor, Märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande” har uppdaterats så att den motsvarar de ändringar som företagits i lagstiftningen. Föregående gång som handboken uppdaterades var 2010. Handboken finns på finska och svenska. Handboken kan inte beställas utan den finns endast i elektronisk form på Eviras webbplats:

Handboken

Förekomsten av hästsjukdomar utreds – Veterinärerna ombeds skicka in sjukdomsprov

I höst startar ett forskningsprojekt i syfte att utreda förekomsten av allvarliga hästsjukdomar. Forskningen är riskbaserad och inriktad på importhästar och sjukdomsriskerna hos dem. Under projekttiden 1.10.2012 - 31.12.2013 ombeds veterinärerna skicka in prov till Evira, när de misstänker allvarliga smittsamma sjukdomar hos hästar, såsom virusarterit, kastningar och neurologiska sjukdomar till följd av smitta av ekvint herpesvirus EHV 1, influensa, smitta av West Nile virus och kvarka. Projektet står för kostnaderna för laboratorieundersökningarna. Det är bra att komma överens med laboratoriet om proven på förhand. Kontaktuppgifter i länken.

Läs mera Eviras webbplats

Prenumerera på Eviras pressmeddelanden

Evira publicerar årligen sammanlagt 100-200 aktuella nyheter och pressmeddelanden. Nyheterna sänds till prenumeranterna via e-post.

Prenumeration och avprenumeration

Ge respons på Saparo

Vi är intresserade av önskningar, kommentarer och utvecklingsförslag. Om vilka ämnen är du intresserad av att läsa i Saparo? Hurdan information önskar du få via Saparo?

Responsbox

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400