Förordningen om handel med fisk, kräftdjur och blötdjur på den inre marknaden reviderades

Den nya förordningen (312/2007, Ea 13) trädde i kraft den 4 april och ersatte jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut (10/1998) om djursjukdomskrav vid handel på Europeiska gemenskapens inre marknad med levande fisk, kräftdjur och blötdjur. Förordningen gäller djursjukdomsvillkoren för levande fiskar, blötdjur (bl.a. musslor) och kräftdjur (bl.a. kräftor) både från naturvatten och från odlingsanstalter samt djursjukdomsvillkoren för orensad odlad fisk vid import från EU-området och export till andra medlemsländer.

Genom den nya förordningen sätts de förändringar i EU-lagstiftningen i kraft som baserar sig på direktiven 91/67/EEG (fiskar) och 95/70/EG (blötdjur) samt de kommissionsbeslut som utfärdats med stöd av dem. Under de senaste åren har Finland uppnått en sjukdomsfri ställning i EU beträffande många sjukdomar, och dessa förutsatte förändringar på författningsnivå för villkoren för handel med levande djur och produkter. I praktiken innebär detta att exportmöjligheterna för levande fisk och rom har förbättrats väsentligt.

Det nya direktivet om djurhälsokrav för vattenlevande djur 2006/88/EG (fiskar, blötdjur, kräftdjur) publicerades i december 2006 men börjar tillämpas först 1.8.2008. I den nya förordningen om handel på den inre marknaden har beaktats de kommande förändringarna i den utsträckning som det varit möjligt, speciellt i de frågor (t.ex. dekorationsvattendjur) som inte regleras noggrant i de gamla direktiven som är i kraft i dag.

Anvisningarna för import och export av fisk finns på Eviras webbsida:
Anvisningarna för import och export av fisk (på finska,pdf)

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 09 160 53280

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400