Slaktförbud ska kontrolleras innan hästen ges medicin

Evira påminner om medicinbehandlingen av hästar. Veterinären ska göra en anteckning om medicineringen i hästens ID-handling, om hästen ges andra läkemedel än sådana som är godkända för produktionsdjur. I passet antecknas antingen slaktförbud eller uppgifter om användningen av läkemedel som finns på listan över läkemedel för hästar.

Hästen har inte passet med sig

Om en häst inte har passet med sig, ska veterinären medicinera hästen som ett produktionsdjur. Då får man använda endast läkemedel för djur som är godkända för livsmedelsproduktion. På Eviras webbplats finns en förteckning över läkemedel som är godkända för produktionsdjur.

Veterinären ska alltid ge en skriftlig utredning om de läkemedel som använts och om läkemedel som är avsedda för fortsatt behandling. I utredning ska antecknas läkemedlens slaktkarenstider. Däremot kan veterinären inte belägga en häst med slaktförbud genom en skriftlig utredning eller vårdanvisningar. Förbud måste alltid antecknas i passet.

Det är bra att påminna ägaren eller innehavaren om att det ska föras bok över läkemedel som ges produktionsdjur. Då ska antecknas både läkemedel som veterinären ger djuret och sådana läkemedel som ägaren eller innehavaren ger djuret.

Inget slaktförbud i hästpasset

När hästpasset är med under veterinärsbesöket och inget slaktförbud finns antecknat i passet, kan hästen ges läkemedel som är godkända för produktionsdjur och dessutom sådana läkemedel som finns på listan över läkemedel för hästar och som har en karenstid på sex månader. Använda läkemedel som finns på listan och deras karenstid på 6 månader ska alltid antecknas i hästpasset.

Slaktförbud i passet

En anteckning om slaktförbud innebär att hästen inte längre är ett produktionsdjur. Då får hästen ges även andra läkemedel utöver läkemedel för produktionsdjur och läkemedel som finns på listan över läkemedel för produktionsdjur. Medicineringen behöver inte antecknas i passet, men ägaren ska fortfarande ges en sådan utredning om läkemedel som använts och som överlämnats för fortsatt behandling som förutsätts i förordningen om läkemedel för behandling av djur.

Veterinären bör också påminna hästägaren om att ägaren ska föra bok över medicinsk behandling som förutsätts i djurskyddslagen.

Förordningen om läkemedelsförbud begränsar alltid användningen av vissa läkemedel

Inte ens för medicinering av hästar som inte längre ingår i livsmedelskedjan får man använda alla läkemedel. Veterinären måste alltid iaktta förordningen om läkemedelsförbud. Sålunda ska till exempel förbuden och begränsningarna som gäller mikrobläkemedel i 11 § i förordningen iakttas. Man bör särskilt komma i håg att tredje generationens cefalosporinpreparat som godkänts för andra djurarter inte får användas för hästar genom att hänvisa till kaskadbestämmelserna. Läkemedel får inte heller användas för att förbättra djurets prestationsförmåga på ett onaturligt sätt.

Läs mera:
Godkända läkemedelspreparat för produktionsdjur
Listan över läkemedel för hästar
Lagstiftning om medicinsk behandling

Mer information:
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400