Färre förseelser än tidigare än vid djurtransporterna 2008

År 2008 inspekterades 328 djurtransporter i slakterierna och på vägen, och hos 11 % av dem upptäcktes missförhållanden i djurskyddet. Vid djurtransportinspektionerna upptäcktes klart färre missförhållanden än under tidigare år. En betydande del av de upptäckta missförhållandena berodde på brister i de handlingar som lagstiftningen kräver.

År 2008 inspekterades sammanlagt 328 djurtransporter. Verksamhet i strid med djurtransportbestämmelserna upptäcktes hos sammanlagt 35 djurtransporter, dvs. något under 11 % av de inspekterade fordonen. Jämfört med föregående år minskade antalet förseelser, för 2007 upptäcktes förseelser vid 20 % av inspektionerna. Allt som allt var antalet olika förseelser 55 st. 2008, eftersom man hos en del av transporterna upptäckte flera förseelser på samma gång. Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i slakterierna i samband med att transporterna lossades. Dessutom inspekterade länsveterinärerna transporter på vägen eller avgångsplatsen. Största delen av inspektionerna gällde svin- och nöttransporter. Dessutom inspekterades fjäderfätransporter samt några häst- och rentransporter.

Missförhållanden beror ofta på bristfälliga handlingar
Mest enskilda missförhållanden upptäcktes i fråga om kraven i anslutning till kompetensbevis, tillstånd att transportera djur och transporthandlingar (27 st.). Näst mest missförhållanden konstaterades i fråga om åtskiljande av djuren (7 st.), medan sammanlagt 6 missförhållanden upptäcktes i fråga om kraven på fordonets skick och säkerhet. Fyra transporter uppfyllde inte rymlighetskraven (yta eller höjd). Tre missförhållanden konstaterades i anslutning till lastning och lossning av transporten. I tre fall var belysningen inte tillräcklig för att inspektera och sköta djuren under transporten och i två transporter fanns djur som inte var i transportskick.

Extra krav på långa transporter
I fråga om de transporter som inspekterades 2008 var den genomsnittliga transporttiden för djuren ca 4 timmar. Av de inspekterade transporterna var 14 långa, dvs. över åtta timmar. Vid inspektionerna konstaterades sammanlagt tre missförhållanden som gällde de extra krav som ställs på långa transporter. I en transport kunde man inte granska vattenmängden i dricksvattenbehållaren och det var även problem med temperaturövervakningssystemet. I en annan transport saknades larmsystem för temperaturövervakningen.

Man bör ingripa i alla upptäckta missförhållanden
År 2008 utfärdades sammanlagt 21 ålägganden eller förbud för att rätta till missförhållanden i djurskyddet som upptäckts vid inspektionerna. De gällde allt som allt 35 separata förseelser. Om förfarande som strider mot djurtransportbestämmelserna upptäcks vid en inspektion ska inspektionsmyndigheten alltid vidta de åtgärder som förutsätts i djurtransportlagstiftningen. Övervakningsmyndigheterna utbildas regelbundet i övervakning och verkställighet av djurtransportlagstiftningen, inklusive utfärdandet av ålägganden och förbud när missförhållanden upptäcks.

Djurtransporter inspekteras årligen
Lagstiftningen om transport av djur reviderades i början av 2007. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att medlemsstaten övervakar att de djurskyddskrav som ställts på djurtransporter iakttas genom att varje år inspektera ett tillräckligt antal transporter. I Finland har EU-djurskyddsinspektioner av djurtransporter utförts sedan 1997. Åren 2000–2008 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt över 3200 djurtransporter och hos i medeltal 23 % av dem har missförhållanden i djurskyddet konstaterats (Figur 1).

Figur 1. Antalet EU-inspektioner av djurtransporter och andelen upptäckta missförhållanden 2000-2008. (pdf, 12 kt)

Djurtransportlagstiftningen (JSM)

Mera information:
Överinspektör Riikka-Elina Lahdenperä
tfn 020 77 24220

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400