Även i Finland måste man förbereda sig på att sjukdomen bluetongue kan spridas till norra Europa

Evira och Helsingfors universitet följer med svidknottarterna på Åland samt i södra och sydvästra Finland i sommar. Avsikten med uppföljningen är att ta reda på vilka arter vi har av svidknott som kan sprida sjukdomen bluetongue. Sjukdomen bluetongue är en virussjukdom bland idisslare. Den sprids av svidknott (Culicoides) och förekommer för närvarande inte i Finland.

För uppföljningen av svidknott har svidknottfällor monterats upp i Bjärnå, på Åland och i Helsingfors. På samma områden undersöks också blodprover av slaktade dikor med tanke på eventuell sjukdomsförekomst. De här områdena är de varmaste i Finland. Om bluetongue sprids till Finland kan man vänta sig att den sprids först just till de här områdena.

Bluetongue har traditionellt förekommit i subtropiska och tropiska områden och den har medfört dödsfall bland får i många Medelhavsländer på 2000-talet. År 2006 påträffades sjukdomen för första gången också i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Luxemburg. År 2007 har sjukdomen konstaterats i Tyskland, Belgien och Spanien.

Sjukdomssymtom

Hos får är sjukdomens inkubationstid 4–12 dygn. Symtomen kan börja med feber, uppsvullna slemhinnor och uppsvullen och rodnande hud, näsflöde och ökad salivavsöndring. Då sjukdomen framskrider kan blödande sårnader och senare sårskorpa förekomma på munnens och näsborrarnas slemhinnor. Djuret kan också halta på grund av hudinflammation vid klövgränsen. Sjukdomen kallas bluetongue eftersom tungan hos får i sjukdomens slutstadium kan svälla upp och bli blåskiftande till följd av blodstockning. Detta symtom iakttas dock långt ifrån alltid.

Viruset orsakar sällan symtom hos nötkreatur och även då är de ofta lindriga. Det ovanliga med de sjukdomsfall som bluetongue-viruset har orsakat i Centraleuropa har varit att även nötkreatur har uppvisat tydliga symtom i vissa fall. De tydligaste symtomen hos nötkreatur har varit feber, nedstämdhet, ögoninflammation, blodstockning och rodnande slemhinnor i munnen, svårigheter att svälja, ökad salivutsöndring, sårnader och sårskorpa på slemhinnorna i näsborrarna, näsflöde, hudinflammationer på juvren och i klövgränsen samt hälta.

Det är skäl att hålla i minnet att symtomen kan vara mycket lindriga och att alla ovan nämnda symtom inte uppträder hos samma djur eller ens på samma gård. Nötkreatur kan utsöndra virus i upp till 60 dygn utan att uppvisa symtom och de är därför beaktansvärda spridare av sjukdomen.

Sjukdomsbekämpning

Sjukdomen hör till gruppen sjukdomar som lätt sprids och som måste bekämpas i Finland. På samma sätt som vid andra smittsamma sjukdomar är både veterinärernas och producenternas kännedom om sjukdomen och uppmärksamhet av central betydelse för tidig upptäckt av bluetongue. Sjukdomen bekämpas genom att man begränsar klövdjurens rörlighet och transporten av klövdjur samt genom att man försöker torka ut eller eliminera gödselstackar, komposter och gölar i omgivningen som är gynnsamma för svidknottens förökning. Nyttan av medel mot svidknott på gårdarna är begränsad men sådana är användbara t.ex. i samband med djurtransporter inom restriktionsområden. Eftersom sjukdomen överförs av vektorer är det inte av någon betydelse för bekämpandet av sjukdomen att djur avlivas på samma sätt som i fråga om sjukdomar som sprids direkt från djur till djur.

Mera om bluetongue i October 2006 nummer av Saparo: Information om bluetongueinfektion hos idisslare och Övervakningen av bluetongue i Finland

Information om bluetongue finns också på Evira webbplats, adress: http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/valmaende/bluetongue/

Foto: GD Deventer, Nederländerna

Mera information:
Veterinäröverinspektör Jessica Löfgren-Eriksson, Evira, tfn 020 7724214
Specialistveterinär i infektionssjukdomar Ulla Rikula, Evira, tfn 020 77 24585

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400