Evira tehostaa kuolleiden ja lopetettujen nautojen hävityksen seurantaa koko Suomessa

Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Keräilyalueilla edellä mainittuja raatoja ei saa hävittää hautaamalla. Sen sijaan muiden tuotantoeläinten raatojen, kotiteurastuksen sivutuotteiden ja kuolleena syntyneiden eläinten osalta koko Suomi on luokiteltu syrjäiseksi alueeksi, jolla edellä mainittujen sivutuotteiden hautaaminen on sallittua.

Märehtijöiden ja kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaamisesta on ilmoitettava paikalliselle kunnaneläinlääkärille ennen hautaamista. Sivutuotteiden hävittämistä valvovat läänin- ja kunnaneläinlääkärit alueillaan.

Evira tulee vuoden 2008 aikana tehostamaan tilalla kuolleiden ja lopetettujen naudan raatojen hävittämisen valvontaa. Eviran eläinten terveys ja hyvinvointi-yksikkö on tammikuusta alkaen koostanut nautarekisteristä kuukausittain tiedot raatojen hävitystavoista. Nautarekisteristä saatujen tietojen perusteella kunnaneläinlääkärit tulevat tekemään tarkastus-, neuvonta- ja seurantakäyntejä tiloilla, joilla on rekisterin tietojen mukaan epäselvyyksiä hävittämistavoissa.

Nautarekisterin tietojen mukaan tammikuussa haudattiin keräilyalueilla säädösten vastaisesti yli 400 nautaa. Kuolleen tai lopetetun naudan raadon hävitystapa oli epäselvä noin 100 tapauksessa.

Ensimmäisten tarkastusten perusteella oli havaittavissa, ettei tuottajilla ole riittävästi tietoa hävitystä ja hautaamista koskevista määräyksistä. Yleinen virhekäsitys oli, että hautauskielto keräilyalueella ei koske vasikoiden ruhoja. Ikäraja luullun hautausmahdollisuuden osalta vaihteli viikosta vuoteen. Määräysten mukaan kuitenkin ainoastaan kuolleena syntyneen vasikan saa haudata koko Suomen alueella.

Syrjäisillä alueilla raatojen hautaamisien ilmoittamisessa kunnaneläinlääkärille oli laiminlyöntejä. Kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaamisen ilmoittaminen oli vähäistä koko maan alueella. Osittain kyse oli tiedonpuutteesta, mutta esimerkiksi kotiteurastusten sivutuotteiden hautaamisen ilmoittamista ei myöskään pidetty tärkeänä.

Tilanteen parantaminen edellyttää valvontaviranomaisilta asiantuntemusta ja aktiivisuutta. Tietoa on tarjolla ja tilaisuus sen eteenpäin viemiseksi hankkeen aikana otollinen.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Taina Heimonen-Kauppi, p. 020 77 24213

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400