Antalet prover som ska tas enligt kontrollprogrammet för maedi-visna/CAE hos får och getter har ändrats

Inom den nya frivilliga hälsoövervakningen, liksom enligt det gamla programmet, besöker kommunalveterinären regelbundet djurhållningsplatser som omfattas av hälsoövervakningen och utför hälsokontroller av får och getter. Veterinären kontrollerar också att de förpliktelser som ingår i hälsoövervakningen är uppfyllda. Inom maedi-visna/CAE-hälsoövervakningen tas dessutom prover av får och getter som är över 12 månader gamla i enlighet med det provtagningsprogram som Evira gett anvisningar om. Hur många prover som ska tas beror på hur länge flocken eller djurhållningsplatsen har omfattats av hälsoövervakningen och hur många prover av djur som har undersökts med tanke på maedi-visna och CAE.

ProvtagningsprogramI andra fall än de som nämns i tabellen, t.ex. om det är fråga om en flock med M2-status enligt det tidigare programmet, anpassas provtagningen till grundprovtagningsprogrammet på det sätt som de tidigare undersökningarna förutsätter.

För undersökningar av maedi-visna/CAE-prover fakturerar Evira producenten 53 euro (+ moms 24 %) per provförsändelse (pris 1.1.2014). Med proverna sänds en undersökningsremiss för produktionsdjur. I remissen ska antecknas uppgift om att en kopia av undersökningsintyget sänds till regionförvaltningsverket.
Eviras anvisning 15316/3 innehåller en närmare beskrivning av maedi-visna/CAE-hälsoövervakningen för får och getter.

Anvisningar och blanketter
Anvisningar och provtagning och insändande av prover

Mera information:
överinspektör Miia Kauremaa, tfn 0400 318 510 (hälsoövervakning)
specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt, tfn 050 351 0308 (provtagning och insändning)
sektionschef, specialforskare Ulla Rikula, tfn 050 563 2052 (provtagning och insändning)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400