Afrikansk svinpest hotar – information om sjukdomen har skickats till svingårdar och kommunalveterinärer

Afrikansk svinpest är en av de mest betydande virussjukdomarna som drabbar svin och om smittan kom till Finland skulle följden bli betydande ekonomiska förluster för hela svinnäringen. I Ryssland har afrikansk svinpest på senare år spritt sig på ett oroväckande sätt och risken att smittan kommer till Finland har ökat.

» Läs mera

Övergångsperioderna för djurhållning i svinhus löper ut i slutet av 2012

Den tioåriga övergångsperioden som gäller krav för svinens välbefinnande håller på att löpa ut. Från ingången av 2013 måste alla svinstallar uppfylla djurskyddslagstiftningens krav på svinstallarnas konstruktioner och utrymme samt skötseln av svinen. Iakttagandet av kraven övervakas i samband med djurskyddsinspektioner samt tvärvillkorskontroller.

» Läs mera

Representativiteten av kontrollprogrammen för sjukdomar hos suggor utvärderades

I Finland har man kontrollprogram för ett flertal svinsjukdomar. Den årliga kontrollen av sjukdomar hos suggor grundar sig på omkring tusen blodprov som tas på suggor på slakteri.

Läs mera (Evira)

Av dem som håller broilrar krävs ett intyg över kompetensen

Av dem som håller broilrar krävs i fortsättningen ett intyg över kompetensen utfärdat av utbildningsanordnaren. Om personen före den 30 juni 2010 har minst tre års erfarenhet av att sköta broilrar kan han eller hon dock till och med den 1 maj 2012 ansöka om ett intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen från sitt eget regionförvaltningsverk.

Läs mera (Evira)

Fjäderfä bör skyddas under våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska fjäderfä hållas inomhus eller deras område utomhus skyddas helt och hållet med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät för tiden 1.3.–31.5.

Läs mera (Eviras)

Infektiös laryngotrakeit (ILT) påträffad i en hobbyhönsgård i västra Finland

Infektiös laryngotrakeit (Infectious laryngotracheitis eller ILT) har påträffats i en hobbyhönsgård i västra Finland. Fallet uppdagades då en död höna sändes in från gården för undersökning i Evira. Smittan bekräftades i fortsatta undersökningar i Evira. Smittkällan är inte känd. I Finland har sjukdomen före detta påträffats år 1978. ILT smittar inte till människan.

Läs mera (Evira)

Virus som orsakar newcastlesjuka har konstaterats hos tamduvor i Sydöstra Finland

Evira har påvisat paramyxovirus-1 (PMV-1) hos döda tamduvor. Tre döda tamduvor som hittades i Imatra skickades in till Evira för undersökning.

Läs mera (Evira)

I fiskar har påträffats den i insjöområdet sällsynta sjukdomen IPN

Livsmedelssäkerhetsverket Evira utreder förekomsten av den i insjöområdet sällsynta sjukdomen IPN (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros) i en fiskodlingsanläggning i vattendraget Kymmene älv. I finska havsområdet konstateras IPN-virus årligen. IPN-viruset är ofarligt för människan och hindrar inte användning av fisken som matfisk.

Läs mera (Evira)

Det lönar sig att vaccinera rävar mot parvovirus

Under de två senaste åren har parvovirus förekommit allmänt i prover från farmade rävar som undersökts vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Under hösten 2011 kom det prover från ett tjugotal rävfarmer till Evira. Det har också konstaterats förhöjda mängder antikroppar mot parvovirus i blodprover från rävar, vilket tyder på att rävarna har haft en infektion tidigare.

Läs mera (Evira)

Uppföljningen av bakteriernas resistens mot antibiotika i EU ger värdefull information i kampen mot antibiotikaresistens

De zoonotiska bakterier som allmännast orsakar matförgiftningar i Europa, såsom salmonella och campylobakter, visade sig år 2010 ofta vara resistenta mot flera slag av antibiotika. Förekomsten av antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel var i linje med tidigare år.

Läs mera (Evira)

Veterinärer och producenter ombeds anmäla kastning hos nöt, får och getter samt missbildade kalvar, lamm och killingar

Uppföljningen av orsakerna till kastning hos nötkreatur, får och getter effektiviseras i Finland. Hösten 2011 påträffades ett nytt virus hos nötkreatur i Tyskland. Viruset döptes till Schmallenberg efter namnet på den plats där det först påträffades.

» Läs mera

JSM:s förordning om ändring av programmet för kontroll av salmonella hos höns trädde i kraft 1.3.2012

Den viktigaste ändringen i kontrollprogrammet är att att provtagningen av flockar i värpningsskedet flyttas från kläckerierna till värpstallen för avelshönor.

» Läs mera

Berätta för ägaren vart du skickar blodprov för undersökning

En bra kundrelation är viktig för oss alla. Ibland tycks denna ha gått förlorad i fråga om ägare till sällskapsdjur, eftersom man frågar efter provresultat hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det är viktigt att den behandlande veterinären kommer ihåg att berätta för ägaren var han eller hon får information om resultaten av undersökningen av sitt sällskapsdjur.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar 22.5. och Läkemedelsdagen 23.5

Evira erbjuder utbildning om smittsamma sjukdomar och medicinsk behandling av djur på traditionellt sätt i maj.

» Läs mera

Obduktionssalen på Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas åter 3.4.2012

Obduktionssalen på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas efter renoveringen åter 3.4.2012.

» Läs mera

Framsteg i bekämpningen av salmonella i EU - I Finland mer listeria än i andra länder

Mängden salmonellainfektioner som konstaterades hos människor och förekomsten av salmonella bland fjäderfä minskade i EU år 2010. Jämfört med året innan konstaterades hos människor nio procent färre salmonellainfektioner. Året var redan det sjätte i rad då mängden salmonellainfektioner konstaterade hos människor minskade i EU. I Finland var Salmonella Enteritidis fortsättningsvis den vanligaste orsakaren till salmonellainfektioner erhållna utomlands.

Läs mera (Evira)

Djursjukdomar i Finland 2010

Publikationen Djursjukdomar i Finland 2010 (på finska, Evira)

Företagets tillstånd och anmälningar nu på en adress

I Företagsfinland publiceras en tjänstehelhet som heter ”Tillstånd för företag”. Där har man bransch för bransch samlat tillstånds-, anmälnings- och registreringsförfaranden som har med start av företagsverksamhet att göra.

» Läs mera

Våra telefonnummer ändras 12.4.2012

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras telefonnummer som börjar med 020 tas ur bruk och i stället kommer statsförvaltningens nya numrering som börjar med 0295. Växelns nya nummer från 12.4.2012 är 029 530 0400. Mobiltelefonnumren förblir i stort sett oförändrade.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Afrikansk svinpest hotar – information om sjukdomen har skickats till svingårdar och kommunalveterinärer

Afrikansk svinpest är en av de mest betydande virussjukdomarna som drabbar svin och om smittan kom till Finland skulle följden bli betydande ekonomiska förluster för hela svinnäringen. I Ryssland har afrikansk svinpest på senare år spritt sig på ett oroväckande sätt och risken att smittan kommer till Finland har ökat.

Afrikansk svinpest kan sprida sig direkt från ett djur till ett annat eller indirekt via personer, bilar eller till exempel otillräckligt upphettat kött. Att mata svin med matavfall är absolut förbjudet såväl i Finland som i hela EU.

I Finland bygger uppföljningen av afrikansk svinpest på undersökning av sjuka djur och tagning av uppföljningsprover av friska, symptomfria djur. Prover undersöks såväl från friska tamsvin inför slakt som av hägnade vildsvin. Alla djur som uppvisar symtom som kan tyda på afrikansk svinpest undersöks hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira med tanke på sjukdomen. Vi hoppas att prover av alla fällda, avlidna eller symptombärande frilevande vildsvin sänds in till Evira.

Arbetet med att bekämpa smittsamma djursjukdomar bedrivs i samarbete med producenterna, näringen, veterinärerna och myndigheterna. Evira och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT kommer med anvisningar och rekommendationer som kompletterar kraven i lagstiftningen om hur djursjukdomar kan bekämpas.

I mars har Evira skickat alla svingårdar, slakterier som slaktar svin samt kommunalveterinärer ett brev med information om afrikansk svinpest och bekämpning av sjukdomen. Brevet innehåller illustrerade sjukdomskort om afrikansk och klassisk svinpest samt mul- och klövsjuka. Sjukdomskorten har nu översatts även till ryska och engelska, så att information om sjukdomarna kan förmedlas bättre även till sådana anställda i svinhusen som har ett annat modersmål än finska eller svenska. Förutom sjukdomskorten innehåller brevet Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf:s anvisning om anställning av utländska arbetstagare på finländska produktionsdjurgårdar, Eviras anvisning om införsel av produkter som enskilda personer tar med sig, Eviras anvisning om hur djurtransportfordon i utrikestrafik desinficeras och Eviras anvisning för utländska arbetstagare.

I brevet ingår också Eviras meddelande om övergångstider för svinhus och meddelande om belysningen i svinhus som kontrollobjekt för tvärvillkoren.

Läs mer (Eviras webbplats)

Djursjukdomskortet kan laddas ner
från Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Övergångsperioderna för djurhållning i svinhus löper ut i slutet av 2012

Den tioåriga övergångsperioden som gäller krav för svinens välbefinnande håller på att löpa ut. Från ingången av 2013 måste alla svinstallar uppfylla djurskyddslagstiftningens krav på svinstallarnas konstruktioner och utrymme samt skötseln av svinen. Iakttagandet av kraven övervakas i samband med djurskyddsinspektioner samt tvärvillkorskontroller.

Den övergångsperiod i fråga om vissa krav för svinhållning som beviljades svinhus som tagits i bruk före 1.1.2003 löper ut 31.12.2012. Om svinhuset har tagits i bruk eller renoverats grundligt efter 31.12.2002 ska de nya kraven ha iakttagits redan från ingången av 2003.

Suggor och gyltor ska hållas i gemensamboxar
Från och med 1.1.2013 ska alla svin hållas i grupp om inte avskiljande från gruppen är befogat av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende hos djuren. Efter att orsaken undanröjts ska svinet återplaceras i gruppen. Om ett sjukt eller skadat svin måste avskiljas från gruppen av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende måste det lätt kunna vända sig i ensamboxen, undantaget en veterinärmedicinsk orsak.

En sugga eller en gylta får dock hållas avskilt från gruppen under en tid som börjar en vecka före beräknad tidpunkt för grisning och slutar fyra veckor efter följande betäckning eller inseminering som leder till dräktighet. Dessutom får en galt hållas i en individuell box där den kan vända sig.

Kraven för gemensamboxar för suggor och gyltor
Från och med 1.1.2013 ska gemensamboxar för suggor och gyltor ha totalt minst 2,25 m² fri golvyta per sugga och minst 1,64 m² per gylta. Av denna totala golvyta ska minst 1,3 m² per sugga och minst 0,95 m² per gylta utgöras av ett sammanhängande helt golv eller sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 15 % av ytan.

Om suggor och gyltor hålls i en grupp på under sex individer ska den fria golvyta som finns till djurens förfogande totalt vara 10 % större än den yta det är räknat att djuren behöver. I fråga om en grupp på minst 40 individer kan den totala fria golvyta som finns till djurens förfogande minskas med 10 %.

Sidorna på gemensamboxar för suggor och gyltor ska vara över 2,8 meter långa. Om djuren hålls i en grupp på under sex individer ska sidorna på gemensamboxen dock vara över 2,4 meter långa.

Material som suggor och gyltor kan undersöka och böka i
Från och med 1.1.2013 ska alla svin ha ständig tillgång till en tillräcklig mängd sådant material med vars hjälp svinen kan tillfredsställa sina arttypiska beteendebehov, såsom att böka och undersöka, och som inte äventyrar djurens hälsa. Sådant material är bland annat halm, hö, trä, sågspån, torv eller en blandning av motsvarande material.

Spaltgolv av betong i gemensamboxar
Från och med 1.1.2013 ska spaltgolv av betong i gemensamboxar uppfylla följande krav.

För smågrisar från födelse till avvänjning ska gemensamboxens spaltgolv av betong ha en spaltbredd eller håldiameter om högst 11 mm och stavarna ska vara minst 50 mm breda. För avvanda smågrisar får spaltbredden eller håldiametern vara högst 14 mm och stavbredden ska vara minst 50 mm.

För göd- och slaktsvin får gemensamboxens spaltgolv av betong ha en spaltbredd eller håldiameter om högst 18 mm och stavarna ska vara minst 80 mm breda. För suggor och gyltor får spaltbredden eller håldiametern vara högst 20 mm och stavbredden ska vara minst 80 mm. Med gödsvin avses svin från tio veckors ålder tills aveln inleds.

Måttkraven i fråga gäller inte spaltgolv tillverkade av andra material.

Om små måttavvikelser i spaltgolven kommer att tillåtas med en författningsändring, kommer Evira att informera om saken separat.

Iakttagandet av kraven övervakas i samband med djurskyddsinspektioner
Iakttagandet av den gällande djurskyddslagstiftningen övervakas i samband med urvalsbaserade djurskyddsinspektioner samt tvärvillkorskontroller. En djurskyddsinspektion kan också alltid avläggas på djurhållningsplatsen om det finns orsak att misstänka att djur sköts eller behandlas i strid med författningarna. Vissa försummelser som gäller produktionsdjurens välbefinnande kan leda till påföljder också för de jordbruksstöd som betalas till gårdarna.

Skäl att under besök på gårdarna fästa uppmärksamhet vid att svinhuset överenstämmer med kraven
Det vore önskvärt att utöver de övervakande myndigheterna också veterinärerna som utövar praktik i samband med besök på gårdarna fäster uppmärksamhet vid att övergångstidskraven uppfylls och uppmuntrar producenten att kontrollera ovan nämnda saker i sitt svinhus.

Läs mer om ämnet:

Djurskyddskrav vid svinhållning (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 14/VLA/2002)

Djurskyddslagstiftningen (Jord- och skogsbruksministeriet)

Tvärvillkor (Evira)

Ytterligare information:
Överinspektör Taina Mikkonen, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 8308404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Representativiteten av kontrollprogrammen för sjukdomar hos suggor utvärderades

I Finland har man kontrollprogram för ett flertal svinsjukdomar. Den årliga kontrollen av sjukdomar hos suggor grundar sig på omkring tusen blodprov som tas på suggor på slakteri.

Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Av dem som håller broilrar krävs ett intyg över kompetensen

Av dem som håller broilrar krävs i fortsättningen ett intyg över kompetensen utfärdat av utbildningsanordnaren. Om personen före den 30 juni 2010 har minst tre års erfarenhet av att sköta broilrar kan han eller hon dock till och med den 1 maj 2012 ansöka om ett intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen från sitt eget regionförvaltningsverk.


Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Fjäderfä bör skyddas under våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska fjäderfä hållas inomhus eller deras område utomhus skyddas helt och hållet med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät för tiden 1.3.–31.5.

Läs mera (Eviras)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Infektiös laryngotrakeit (ILT) påträffad i en hobbyhönsgård i västra Finland

Infektiös laryngotrakeit (Infectious laryngotracheitis eller ILT) har påträffats i en hobbyhönsgård i västra Finland. Fallet uppdagades då en död höna sändes in från gården för undersökning i Evira. Smittan bekräftades i fortsatta undersökningar i Evira. Smittkällan är inte känd. I Finland har sjukdomen före detta påträffats år 1978. ILT smittar inte till människan.


Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Virus som orsakar newcastlesjuka har konstaterats hos tamduvor i Sydöstra Finland

Evira har påvisat paramyxovirus-1 (PMV-1) hos döda tamduvor. Tre döda tamduvor som hittades i Imatra skickades in till Evira för undersökning.


Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

I fiskar har påträffats den i insjöområdet sällsynta sjukdomen IPN

Livsmedelssäkerhetsverket Evira utreder förekomsten av den i insjöområdet sällsynta sjukdomen IPN (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros) i en fiskodlingsanläggning i vattendraget Kymmene älv. I finska havsområdet konstateras IPN-virus årligen. IPN-viruset är ofarligt för människan och hindrar inte användning av fisken som matfisk.

Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Det lönar sig att vaccinera rävar mot parvovirus

Under de två senaste åren har parvovirus förekommit allmänt i prover från farmade rävar som undersökts vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Under hösten 2011 kom det prover från ett tjugotal rävfarmer till Evira. Det har också konstaterats förhöjda mängder antikroppar mot parvovirus i blodprover från rävar, vilket tyder på att rävarna har haft en infektion tidigare.

Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Uppföljningen av bakteriernas resistens mot antibiotika i EU ger värdefull information i kampen mot antibiotikaresistens

De zoonotiska bakterier som allmännast orsakar matförgiftningar i Europa, såsom salmonella och campylobakter, visade sig år 2010 ofta vara resistenta mot flera slag av antibiotika. Förekomsten av antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel var i linje med tidigare år.

Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Veterinärer och producenter ombeds anmäla kastning hos nöt, får och getter samt missbildade kalvar, lamm och killingar

Uppföljningen av orsakerna till kastning hos nötkreatur, får och getter effektiviseras i Finland. Hösten 2011 påträffades ett nytt virus hos nötkreatur i Tyskland. Viruset döptes till Schmallenberg efter namnet på den plats där det först påträffades.

Viruset har också påträffats hos får och getter. Även om det utgående från vad vi vet i dag inte verkar sannolikt att sjukdomen sprider sig till Finland, behövs det ändå mer information om sjukdomsläget bland nötkreatur samt får- och gethjordar i Finland. Eventuell sjukdomsförekomst utreds genom att vi undersöker missbildade nöt-, får- och getfoster med tanke på viruset, och samtidigt utreder vi mer allmänt orsakerna till kastning hos våra idisslare. För att vi ska få in information är det viktigt att veterinärerna och producenterna är aktiva.

Schmallenbergviruset orsakar allmänna symtom, kastning och missbildningar hos nötkreatur, får och getter. Viruset har hittills konstaterats i flera länder i Europa. Schmallenbergviruset hör till orthobunyavirusen, som sprids av myggor och knott. Människor smittas sannolikt inte av viruset.

Ägarna ombeds underrätta veterinären om kastningar hos idisslare. Om det föds missbildade kalvar, lamm eller killingar eller om antalet kastningar har ökat, är det viktigt att utreda vad som orsakar missbildningarna och orsaken till kastningarna. Det är skäl att undersöka samtliga fall där det har fötts djur som avviker från det normala vad gäller utseendet eller utvecklingen.

Vi ber att ni skickar djur som fötts med missbildningar och kastade foster samt efterbörd till Eviras närmaste verksamhetsställe. Veterinären kan vid behov ta blodprover av de djur som kastat för undersökning av orsakerna till kastningen. Om det nyfödda djuret måste avlivas, rekommenderas att djuret avlivas med läkemedel, så att hjärnan bevaras oskadad för undersökningen.

Prover bör tas om

• det föds missbildade kalvar, lamm eller killingar. Förändringar som orsakats av Schmallenbergviruset kan vara bl.a. styvnade krökta leder, vriden hals eller ryggrad, samt vattenskalle.
• det föds kalvar, lamm eller killingar som är oförmögna att röra sig eller att dia eller som uppvisar nervsymtom.
• hos fostret eller efterbörden konstateras för ögat synliga förändringar, t.ex. hudförändringar eller förtjockad efterbörd.
• i besättningen förekommer flera än en kastning eller flera än ett dödfött djur inom en kort tid.
• antalet kastningar eller dödfödda djur har ökat på årsnivå, och överstiger 5 % per år.

Undersökningen av prover vid Evira är avgiftsfri. Häri ingår undersökning med tanke på Schmallenbergviruset och andra undersökningar som görs för att utreda orsaken till kastning. Avgiftsfriheten gäller till 31.5.2013. För prover som skickas in efter det tas det ut en avgift enligt Eviras prislista.

Det är avgiftsfritt att sända in prover via Matkahuolto.

Kommunalveterinärens besök och provtagningskostnaderna betalas av statens medel när det är fråga om misstanke om en djursjukdom som ska bekämpas. Misstanke kan uppstå t.ex. om antalet kastningar har ökat. Annars svarar djurets ägare för kostnaderna för veterinärbesök och provtagning.

Under våren skickar Evira alla kommunalveterinärer samt nöt-, får- och getgårdar ett brev med information om Schmallenbergviruset och de undersökningar som ska göras med tanke på viruset.

Mer information:

Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa:
Specialforskare Paula Syrjälä, tfn. 044 720 1470, paula.syrjala@evira.fi
Forskare Johanna Mattila, tfn. 050 386 7150, johanna.mattila@evira.fi

Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi:
Specialforskare Ulla Rikula, tfn. 050 563 2052, ulla.rikula@evira.fi
Forskare Kirsti Pekkanen, tfn. 050 5702916, kirsti.pekkanen@evira.fi

Enheten för djurens hälsa och välfärd:
Översinspektör Miia Kauremaa, tfn. 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi


Prov

Foster samt efterbörd: Skicka alltid helst hela foster eller dödfödda djur. Efterbörden skickas med även om den är smutsig. Om det inte går att få hela efterbörden, så skicka åtminstone några bitar av moderkakan. När det är fråga om får som har kastat tas 1-3 foster samt efterbörden eller delar av den som prov.

Om veterinären öppnar djuret på gården, tas huvudet, mjälten, lungorna, löpmagens innehåll och efterbörden som prov. Organprov ska både sättas i 10 % formalin och inskickas färska.

Blodprov av modern: Veterinären kan vid behov ta blodprov av djur som kastat för undersökning av orsakerna till kastningen. Som prov tas 5 serumblodprov/gård. Proven tas av de mödrar som kastat, om de är färre än 5 tas resten prov av andra djur.

Om blodproven förstörs eller fryser duger de inte att undersökas, så de ska tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in i wellpapp och dessutom t.ex. tidningspapper) samt förvaras i kylskåp eller på något annat svalt ställe innan de skickas in.

Brusellauppföljningen hos nötkreatur blev 2008 riskbaserad, så i fråga om mjölkbesättningar baserar den sig helt och hållet på anmälningar om kastningar och prov som veterinären tar av kreatur som kastat. Samtidigt undersöks proven med tanke på BVD, IBR och bluetongue. Prov för bruselluppföljning bör tas om andelen kastningar på gården överstiger 5 %. Undersökningen är avgiftsfri för producenten.

Remiss
Undersökningsremiss: Remissen för utredning av orsaken till kastning hos nötkreatur kan användas för både nötkreatur och får. Förhandsuppgifterna ifylls så noggrant som möjligt, får- och getgårdar fyller i motsvarande uppgifter. Undersökningen är avgiftsfri för ägaren. Den behandlande veterinären antecknas i punkten För kännedom i remissen.

Insändning
Samtliga fosterprov sänds via Matkahuolto på mottagarens räkning till Eviras närmaste verksamhetsställe (Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki). Man kan också själv föra proven ända fram, transportkostnaderna ersätts inte. Blodprov sänds till forskningsenheten för djursjukdomsvirologi i Helsingfors.

Mer information om kastning (Evira)

Provtagning och insändning, kastning (Evira)
Nötkreatur

Undersökningsremiss utredning kastningsorsak hos nötkreatur

Får och getter

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

JSM:s förordning om ändring av programmet för kontroll av salmonella hos höns trädde i kraft 1.3.2012

Den viktigaste ändringen i kontrollprogrammet är att att provtagningen av flockar i värpningsskedet flyttas från kläckerierna till värpstallen för avelshönor.

Vissa ändringar har också företagits i tagandet av prover av hönsflockar i produktionsledet. Dessutom förutsätter förordningen att kommunalveterinären i vissa situationer ska ta flera prover än normalt.

Ändringarna beskrivs mera ingående i JSM:s förordningspromemoria (på finska, Jord- och skogsbruksministeriet)

Förordning (Finlex)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Berätta för ägaren vart du skickar blodprov för undersökning

En bra kundrelation är viktig för oss alla. Ibland tycks denna ha gått förlorad i fråga om ägare till sällskapsdjur, eftersom man frågar efter provresultat hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det är viktigt att den behandlande veterinären kommer ihåg att berätta för ägaren var han eller hon får information om resultaten av undersökningen av sitt sällskapsdjur.

Varje månad tar några ägare kontakt med Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi via webben eller per telefon. Den osäkra och oroliga ägaren frågar att har månne veterinären NN skickat blodprov till Evira och hur ägaren kan få reda på resultaten. Den som tar kontakt är inte ens alltd säker på om blodprovet har skickats till Evira eller någon annanstans.

Informationen finns sällan hos Evira. Härav kan vi dra slutsatsen att provet har sänts till något annat laboratorium. Detta svar hjälper inte ägaren. Därför är det viktigt att veterinären berättar klart och tydligt redan när provet tas hur ägaren får reda på resultaten. Härigenom säkerställs också god kundservice.

Från Evira ger vi ägaren rådet att ta kontakt med den veterinär som sänt in proven. Även om provet skulle ha undersökts vid Evira, berättar vi endast i undantagsfall om svaren eller tolkningarna av resultaten för ägaren. Evira kan inte säkerställa om den som tar kontakt ens är djurets ägare så att uppgifterna skulle kunna ges honom eller henne. Dessutom hör det till den behandlande veterinärens uppgifter att berätta om resultaten och förklara deras betydelse. Från Evira diskuterar vi gärna med den behandlande veterinären, om något är oklart med testresultaten från Evira.

Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar 22.5. och Läkemedelsdagen 23.5

Evira erbjuder utbildning om smittsamma sjukdomar och medicinsk behandling av djur på traditionellt sätt i maj.

Man anmäler sig till temadagen Aktuellt om smittsamma djursjukdomar 22.5 och Läkemedelsdagen 23.5 via Eviras utbildningsservice

Kursdagarnas program och närmare uppgifter om utbildningsplatser samt anvisningar om hur man anmäler sig finns på Eviras webbplats

Utbildningen är avgiftsfri. Kursdagarna ordnas i Eviras lokaler i Helsingfors, men nu kan man delta i evenemangen också via videokonferensförbindelse på Eviras verksamhetsställen i Joensuu, Villmanstrand, Åbo, Kuopio, Seinäjoki och Uleåborg. Antalet deltagare på de olika verksamhetsställena är begränsat.

Välkommen!

Mer information:

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
Överinspektör Miia Kauremaa, tfn 0400 318 510

Läkemedelsdagen
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Obduktionssalen på Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas åter 3.4.2012

Obduktionssalen på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas efter renoveringen åter 3.4.2012.

Hela djur och organprover avsedda för patologiska undersökningar kan på normalt vid levereras till Evira enligt insändningsanvisningarna.

Packning och insändning (Evira)

Insändning av prover för obduktion (Evira)

Mer information ger:
Evira Kuopio kontor tfn 029 530 0400 (växel), be om numret 4952, kl. 8.00 - 16.15.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Framsteg i bekämpningen av salmonella i EU - I Finland mer listeria än i andra länder

Mängden salmonellainfektioner som konstaterades hos människor och förekomsten av salmonella bland fjäderfä minskade i EU år 2010. Jämfört med året innan konstaterades hos människor nio procent färre salmonellainfektioner. Året var redan det sjätte i rad då mängden salmonellainfektioner konstaterade hos människor minskade i EU. I Finland var Salmonella Enteritidis fortsättningsvis den vanligaste orsakaren till salmonellainfektioner erhållna utomlands.


Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Djursjukdomar i Finland 2010

Publikationen Djursjukdomar i Finland 2010 (på finska, Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Företagets tillstånd och anmälningar nu på en adress

I Företagsfinland publiceras en tjänstehelhet som heter ”Tillstånd för företag”. Där har man bransch för bransch samlat tillstånds-, anmälnings- och registreringsförfaranden som har med start av företagsverksamhet att göra.

Cirka 120 tillståndsförfaranden beskrivs. Olika myndigheters tillstånds-, anmälnings- och registreringsförfaranden beskrivs på ett enhetligt sätt. Av tillståndsbeskrivningen framgår bland annat tillståndets namn, den ansvariga myndigheten, tidsfristen för ansökan, eventuella avgifter, andra förpliktelser samt lagar och bestämmelser relaterade till tillståndet.

Läs mera (Yrityssuomi.fi)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Våra telefonnummer ändras 12.4.2012

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras telefonnummer som börjar med 020 tas ur bruk och i stället kommer statsförvaltningens nya numrering som börjar med 0295. Växelns nya nummer från 12.4.2012 är 029 530 0400. Mobiltelefonnumren förblir i stort sett oförändrade.

Hela statsförvaltningen övergår stegvis till telefonnummer som börjar med 0294 eller 0295. Ändringen av telefonnumren sammanhänger med utvecklingen av statskoncernen.

Efter 12.4.2012 är priset för samtal till Eviras nummer som börjar med 0295 samt till mobiltelefonnumren endast normal debitering enligt uppringarens egen telefonanslutning.

Mera information: enhetsdirektör Ben Rydman, tfn 040 722 1202

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400