Rabiestapaus Suomessa - mitä eläinlääkärin on syytä muistaa?

Intiasta marraskuun alussa Suomeen tulleessa koiranpennussa todettiin rabies 14.11.2007. Koiranpentu tuli Suomeen omistajansa mukana ja tulliviranomaiset olivat tarkastaneet pennun asiakirjat.

» Lue lisää

Ihmisrabiesta eniten Intiassa ja Kiinassa

Rabies on levinnyt laajalti koko maailmaan ja esiintyy kaikilla mantereilla. Jopa puolet maailman väestöstä elää alueilla, joilla altistutaan rabiestartunnalle. Rabiestietoisuuden lisäämiseksi vietettiin tänä vuonna ensimmäistä maailmanlaajuista Rabiespäivää (World Rabies Day) 8.9.2007.

» Lue lisää

Siipikarjan parvitietojen kerääminen

Suomen kansallinen salmonellavalvontaohjelma on oiva osoitus pienen kansan yhteistyökyvystä ja –halusta. Koko ketjun kattava vastuullinen toiminta on tuottanut meille Euroopassa kadehdittavan aseman lähes salmonellavapaan siipikarjan tuottajamaana. Kaikissa EU-maissa toteutetut salmonellatilanteiden vertailut vakuuttivat viimeisetkin epäilijät siitä, että Suomen salmonellan vastainen toiminta on laadukasta.

» Lue lisää

Elävien eläinten ja ympäristönäytteiden salmonellatutkimukset

Evira haluaa muistuttaa eläinlääkäreitä siitä, että elävien eläinten ja ympäristönäytteiden salmonellatutkimukset tehdään salmonellavalvontaohjelmaan hyväksytyissä laboratorioissa, ei Evirassa.

» Lue lisää

Lääkerehun määrääminen - ryhtiliikkeen paikka

Viime aikoina lääkkeiden käytön valvonnassa on erityisesti tullut esille suurten sinkkioksidia sekä mikrobilääkkeitä sisältävien lääkerehumäärien määrääminen ripulin ennaltaehkäisyyn porsastuotantosikaloissa sekä tiloilta löytyneet esisekoitelääkevalmisteet, joita voi epäillä käytettävän käyttöohjeen vastaisesti.

» Lue lisää

Dermatophilus congolensis- eksudatiivinen pustulaarinen dermatiitti hevosten vaivana

Dermatophilus congolensis aiheuttaa streptotrikoosin nimellä tunnettua ihotulehdusta eläimille, voipa se satunnaisesti tarttua ihmisiinkin. Suomessa tautia on diagnostisoitu hevosista, mutta tartuntoja esiintyy maailmanlaajuisesti myös monissa muissa eläinlajeissa, etenkin naudoissa ja lampaissa.

» Lue lisää

Muutoksia ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan lainsäädäntöön

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi (2005/36/EY) aiheuttaa muutoksia joidenkin eläinlääketieteellisten tutkintotodistusten tunnustamiseen. Direktiivin edellyttämät muutokset toteutetaan muuttamalla eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia (29/2000) ja säätämällä laki ammattipätevyyden tunnustamisesta.

» Lue lisää

Eläinlääkärinammatin harjoittajan eläinlääkärirekisteriä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000, jäljempänä ammatinharjoittamislaki) 32 §:n nojalla laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi eläinlääkärirekisteriä.

» Lue lisää

CEM-tutkimuksiin muutoksia vuonna 2008

Suomen Hippos ry ylläpitää verkkosivuillaan listaa oriista, joita voidaan käyttää siitokseen CEM-tutkimuksen perusteella. Evira lähettää siitoskäytön sallivan tutkimustuloksen (Taylorella equigenitalis -bakteeria ei todettu) suoraan tiedoksi Suomen Hippos ry:lle, ellei sitä erikseen kielletä.

» Lue lisää

Vasikka-, kana- ja sikatilojen sekä turkistarhojen EU-eläinsuojelutarkastukset vuonna 2006

Eläinten hyvinvointia koskevat neuvoston direktiivit (91/629/ETY, 91/630/ETY, 1999/74/EY ja 98/58/EY) ja Euroopan neuvoston turkiseläinten pitoa koskevat eläinsuojelumääräykset edellyttävät, että jäsenvaltio valvoo tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain edustavan määrän tuotantotiloja.

» Lue lisää

Selkärangattomien eläinsuojelu

Eläinsuojelulakia (247/1996) sovelletaan kaikkiin eläimiin. Täten eläinsuojelulakia sovelletaan myös selkärangattomiin eläimiin kuten rapuihin, simpukoihin, hämähäkkeihin ja mehiläisiin. Eläinsuojelulain 3 §:n mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä.

» Lue lisää

Eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastukset vuonna 2005 ja 2006

Neuvoston direktiivi 91/628/ETY (muut. 95/29/EY) eläinten suojelusta kuljetusten aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Vuoden 2005 ja 2006 eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastukset on tehty vanhan eläinkuljetuslainsäädännön aikaan ja vuoden 2007 alusta ovat astuneet voimaan uudet säännökset koskien eläinten kuljetusta.

» Lue lisää

Ketjuinformaation voimaantulosta on annettu asetus

Alkutuotantoasetuksen (134/2006) 12 §:ssä säädetään niistä tiedoista (ns. ketjuinformaatio), jotka eläimiä teuraaksi lähettävän tuottajan on toimitettava eläinten vastaanottajalle. Vaatimus on ollut voimassa siipikarjan osalta 1.3.2006 alkaen.

» Lue lisää

Bluetongue-riskiprofiili

Bluetongue (eli sinikielitauti) on parin viime vuoden aikana levinnyt entistä pohjoisempaan. Viimeksi lokakuun puolivälissä todettiin Tanskassa ensimmäisen kerran bluetongue-tauti lampaassa.

» Lue lisää

Voiko suu- ja sorkkatauti levitä Suomeen?

Suu- ja sorkkatauti on viime aikoina levinnyt Euroopan maissa, ja myös sen riski levitä Suomeen on suurentunut. Evirassa on meneillään riskinarviointiprojekti, jossa suu- ja sorkkataudin leviämistä Suomessa tutkitaan.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400