Ny förordning om sällskapsdjur medför ändringar i passet för sällskapsdjur och vid förflyttning av hundar, katter och illrar mellan EU-länder. Fortsättning.

I oktober månads Saparo lovades en fortsättningsdel om de ändringar som EU:s nya förordning om sällskapsdjur medför.

Vid förflyttning av sällskapsdjur mellan EU-länder ska vissa djurhälsovillkor tillämpas. Dessa villkor tillämpas i nuläget i enlighet med den gällande så kallade förordningen om sällskapsdjur (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003). Denna förordning har upphävts och ersätts av en ny förordning om sällskapsdjur (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013) och den nya förordningen tillämpas från och med 29.12.2014 i alla EU-medlemsstater. I och med förordningen ändras bestämmelserna om resande hundar, katter och illrar. De största ändringarna gäller rabiesvaccination av valpar, passet för sällskapsdjur, tidpunkten för klinisk undersökning och en ny blankettmodell för ägarens förklaring.

Definitioner

I förordningen finns helt nya definitioner och dessutom har tidigare definitioner preciserats. Syftet med förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte får inte vara försäljning eller ägarbyte. Med sällskapsdjur avses ett djur som åtföljer sin ägare eller en auktoriserad person som ansvarar för djuret under hela transporten. Med godkänd veterinär avses i förordningen en veterinär som av den behöriga myndigheten beviljats godkännande att genomföra de uppgifter som avses i förordningen, och med officiell veterinär vilken veterinär som helst som utnämnts av den behöriga myndigheten.

Undantag angående rabiesvaccination av valpar

Åldern för ej vaccinerade hundvalpar, kattungar och illervalpar har preciserats så att valparna nu ska vara under 12 veckor gamla. Ägaren eller den auktoriserade personen ska ha med sig en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Förklaringen kan undertecknas av ägaren eller den auktoriserade personen. Den nya blankettmodellen för detta finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013. Om valparna är med sin moder, som de fortfarande är beroende av, bör det pass som åtföljer modern visa att modern fått rabiesvaccination innan valparna fötts. Ej vaccinerade under 12 veckor gamla valpar kan förflyttas till Finland från alla EU-länder.

En valp som är under 12 veckor gammal får inte vaccineras utan valpen ska vara minst 12 veckor gammal på vaccinationsdagen. Många vaccintillverkare rekommenderar ändå att unga valpar inte vaccineras. I den nya förordningen om sällskapsdjur ges möjlighet att förflytta valpar som vaccinerats men ännu inte har immunförsvar. Således är det tillåtet att till Finland förflytta 12-16 veckor gamla vaccinerade valpar utan att väntetiden på 21 dagar efter vaccinationen uppfyllts. Också vid dessa förflyttningar ska ägaren eller den auktoriserade personen ha med sig en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies.

Man bör beakta att dessa undantag angående rabiesvaccination inte gäller Norge, Schweiz eller övriga tredjeland.

Pass för sällskapsdjur

Förlagan och kompletterande krav för det nya passet fastställs i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013. För veterinärernas del blir det ändringar i hur de ska fylla i passet och en ny skyldighet att bokföra beviljade pass. Veterinärerna bör förvara uppgifter om passets nummer, elektroniskt chip samt djuret och ägaren i minst fem år. Pass av gammal form, det vill säga pass som beviljats före 29.12.2014, är i kraft under djurets livstid. Pass får inte heller i fortsättningen beviljas andra djur än hundar, katter och illrar.

I början av passet finns nya sidor med anvisningar om ifyllande av passet. Ägarens underskrift måste finnas i passet. Veterinären ska alltid avläsa djurets elektroniska chip innan pass beviljas och då nya uppgifter förs in i passet. I passet finns både datum för märkning med och avläsning av det elektroniska chipet och istället för elektroniskt chip används ordet transponder. Datum för avläsning av elektroniskt chip är relevant till exempel då djuret redan från förr har ett chip, men passet skrivs senare. Har djuret en tatuering ska dess placering och avläsningsdatum skrivas in.

Det finns en ny IV del om utfärdande av passet. Denna del får endast fyllas i av en veterinär och där ska finnas uppgifter om veterinären, datum för utfärdandet och till sist veterinärens underskrift och stämpel. En veterinär får utfärda passet först då delarna I-IV med uppgifter om ägaren, beskrivning av djuret, märkning av djuret och utfärdande fyllts i.

I fråga om rabiesvaccination ska veterinären förutom vaccinationsdatum också föra in från och med vilket datum och till och med vilket datum vaccinet är giltigt. Stämpel används inte längre utan veterinären fyller i sina kontaktuppgifter med underskrift. Samma gäller för klinisk undersökning, då veterinären också fyller i sina kontaktuppgifter med underskrift. Endast i fråga om behandling mot echinococcus får veterinären använda sin stämpel.

Till passet har fogats nya säkerhetsdetaljer för att hindra missbruk av passet. Efter det att uppgifterna om märkning av djuret har förts in (del III) i passet ska sidan förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film. Om uppgifterna på en av sidorna i passet utgörs av ett klistermärke ska det förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film i de fall då klistermärket inte förstörs av sig själv när det avlägsnas. Den självhäftande film som behövs finns med i passet.

För sådana länder där man tillämpar samma bestämmelser och förfarande som i medlemsländerna har det utformats en lite annorlunda förlaga, särskilt vad gäller pärmen. Länder som får använda detta pass är Andorra, Schweiz, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino och Vatikanstaten.

Vi har fått information om att Frankrike och Rumänien redan under denna höst tagit i bruk det nya passet. I Finland kan det nya passet beställas åtminstone från Fennovet och avsikten är att nya pass ska skickas till veterinärerna under veckorna 51-52. Det lönar sig att varna sällskapsdjursägare för att det mellan julen och årsskiftet kan vara svårt att få tag på ett nytt pass hos en veterinär. Det nya passet tas i bruk 29.12.2014 och efter det datumet beviljas endast förnyade pass. Det finns ingen övergångstid. Pass av nuvarande form beviljas till 28.12.

Tidpunkten för klinisk undersökning

Tidsgränsen för klinisk undersökning har förlängts så att undersökningen får utföras högst 48 timmar innan resan påbörjas. Stämpel används inte längre i fråga om klinisk undersökning, utan veterinären fyller i sina kontaktuppgifter med underskrift i passet.

Maximiantal djur

Det högsta antalet hundar, katter eller illrar som får åtfölja ägaren eller en auktoriserad person är fem, annars betraktas det som en förflyttning med kommersiellt syfte. Det högsta antalet får överstiga fem, om vissa villkor är uppfyllda. Resans syfte ska då vara deltagande i tävlingar, utställningar eller idrottsevenemang eller träning inför sådana evenemang. Ägaren ska ha med sig skriftligt bevis på evenemanget och djuren ska vara äldre än sex månader. En officiell veterinär behöver inte längre bevilja hälsointyg inom TRACES-systemet för sådana förflyttningar av djur. Däremot ska hälsointyg upprättas inom TRACES-systemet för förflyttningar med kommersiellt syfte.

Undantag i händelse av katastrof/krig

En medlemsstat får tillåta direkt införsel till sitt territorium av ett djur som inte uppfyller kraven exempelvis i händelse av en plötslig naturkatastrof, politiska oroligheter eller någon annan typ av force majeure som rör ägaren. Detta förutsätter att ägaren har begärt tillstånd i förväg och att medlemsstaten beviljat det. Efter ankomsten placeras djuret i isolering under officiell tillsyn tills djuret uppfyller kraven, dock inte längre än sex månader. Transitering genom en annan medlemsstat förutsätter att transitmedlemsstaten dessförinnan har lämnat bestämmelsemedlemsstaten sitt samtycke till detta.

Stickprovskontroller på gränsen

En medlemsstats behöriga myndigheter, som i Finland är regionförvaltningsverket, ska utföra kontroller av handlingar och identitetsmärkningar på gränserna mellan medlemsstaterna. Ägaren är då skyldig att på begäran visa upp de handlingar som krävs samt djuret. Kontrolltätheten anges inte i förordningen.

Djur som reser utan ägare och femdagarsregeln

Medan ett sällskapsdjur förflyttas är det inte alltid möjligt för djuret att hela tiden befinna sig i omedelbar närhet av ägaren eller den auktoriserade personen. En förflyttning ska anses vara utan kommersiellt syfte om den äger rum högst fem dagar före eller efter ägarens förflyttning, eller äger rum på en annan fysisk plats än den där ägaren befinner sig. Detta ska bevisas med handlingar, t.ex. flygbiljettens pärmar eller fraktsedel och orsakerna ska motiveras.

Mer information:
överinspektör Virva Valle, tfn 040 489 3359 (krav på införsel och utförsel av hundar, katter och illrar till och från EU-länder)
Rådgivningstelefon för införsel och utförsel av sällskapsdjur (EU-länder, Norge, Schweiz): 029 530 0401 (mån.-ons. kl. 9–11), ehyt@evira.fi

Läs mera:
Förordningen om sällskapsdjur

Genomförandeförordningen med förlaga till passet
Krav på införsel av sällskapsdjur på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400