Ordination av läkemedelsfoder - dags för en uppryckning

Under senaste tid har det vid övervakningen av läkemedelsanvändningen särskilt framkommit att stora mängder läkemedelsfoder som innehåller zinkoxid samt mikrobläkemedel ordinerats för att förebygga diarré i smågrisfarmer och på gårdarna har hittats läkemedel för förblandningar som man kan misstänka att används i strid med bruksanvisningen.

Av dessa orsaker bad Evira de foderfabriker som tillverkar läkemedelsfoder om kopior av de recept på läkemedelsfoder, med stöd av vilka läkemedelsfoder hade levererats till gårdarna 2007. Syftet var att utreda om länsveterinärerna i enlighet med läkemedelsfoderbeslutet JSMb 13/VLA/1998 får kopior av recepten, om länsveterinärerna har märkt några brister hos uppgifterna i recepten och om lagstiftningen till alla delar har följts vid ordnationen av läkemedelsfoder.

I läkemedelsfoderbeslutet bestäms bl.a.:

Veterinären skall sända originalreceptet på läkemedelsfoder och en kopia av det till tillverkaren eller återförsäljaren av läkemedelsfodret. Dessutom skall veterinären sända en kopia till den länsstyrelse, på vars område djurproduktionsenheten, till vilken läkemedelsfodret har förordnats, är belägen. Veterinären behåller själv en kopia.

Veterinären får med ett recept föreskriva endast en sådan mängd läkemedelsfoder som behövs för djuren under en vårdperiod. För animalieproduktionsdjur får mängden läkemedelsfoder som föreskrivs på en gång dock vara högst den mängd som behövs för en månad.

Ett recept på läkemedelsfoder gäller två månader från det recpetet gavs.


Resultatet av utredningen
Foderfabrikerna hade fått sammanlagt 137 (1 - 27 recept / veterinär) recept från 30 veterinärer. Av recepten var ungefär hälften, 65 st. (1 - 16 / veterinär) zinkrecept. ZnO zink hade ordinerats 9 - 3300 kg / veterinär, 9 - 1650 kg / recept. Länen ombads gå igenom dessa 30 veterinäreras recept på läkemedelsfoder.

Från länen ficks inom utsatt tid uppgifter om 26 veterinärers recept på läkemedelsfoder. Endast några veterinärer (6 / 26) hade i enlighet med bestämmelserna skickat kopior av recepten till länet. Länen drev med gott resultat in de saknade recepten på läkemedelsfoder hos veterinärerna. Av dem framgick att en del av veterinärerna hade ordinerat läkemedelsfoder för mer än en månads behov i strid med läkemedelsfoderbeslutet. En stor mängd läkemedelsfoder hade ordinerats på en gång och det hade levererats från läkemedelsfoderfabriken på djurägarens beställning i flera partier. Blanketten för recept på läkemedelsfoder hade inte alltid använts, utan man hade använt en vanlig receptblankett. Dessutom var en del av recepten på läkemedelsfoder inte tillräckligt noggrant skrivna och i synnerhet när det gäller anvisningarna om blandning av läkemedelsfoder förekom oklarheter. Länen analyserar dessa stridigheter mot bestämmelserna när de har fått alla kopior av recept på läkemedelsfoder och vidtar nödvändiga övervakningsåtgärder.

Länveterinärerna kommer att ta upp ordnationen av läkemedelsfoder på de följande arbetsmötena med kommunalveterinärerna. Länen kommer också att bedöma om det finns något annat att anmärka i fråga om recepten på läkemedelsfoder. Länen kommer också att ingripa i fall där man misstänker att en läkemedelsförblandning används direkt för medicinering av djur utan att det i enlighet med bestämmelserna skulle ha blandats till läkemedelsfoder.

Evira använder resultaten av projektet för att styra övervakningen.

Mera information:
Veterinärinspektör Erkki Koskinen, tfn 020 77 24227
Veterinärinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400