Indikatorspecifika resultat från övervakningen av tvärvillkoren 2011 färdiga

Övervakning av tvärvillkoren i anslutning till märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande utfördes på sammanlagt ungefär 2000 gårdar 2011. Förutom den tydliga ökningen av försummelser av märkning och registrering av djur var övervakningsresultaten ungefär likadana som resultaten från 2010.

Flest kontroller (på ca 770 gårdar) gällde märkningen och registreringen av nötkreatur samt användningen av växtskyddsmedel (på ca 610 gårdar). Övervakning i anslutning till djurens välbefinnande, foder- och livsmedelssäkerheten och djursjukdomar gjordes på ca 480 gårdar. Största delen av de gårdar som övervakades valdes ut genom ett särskilt förfarande (1540 gårdar). Resten av gårdarna valdes på grund av andra kontroller som gjorts på gården i anslutning till övervakningen av tvärvillkor eller på grund av angivelser.

Vid hygienkontroller av mjölk- och äggproduktion och salmonellaövervakning konstaterades brister som ledde till konsekvenser i fråga om stödet på ca 8 % av de särskilt utvalda gårdarna. Ytterligare konstaterades vid övervakningen små försummelser, som inte ledde till några konsekvenser i fråga om stödet, på ca 23 % av de särskilt utvalda gårdarna. Vid kontrollerna av märkningen och registreringen av djur konstaterades brister på ca 22 % av gårdarna. Ändå ledde det till konsekvenser i fråga om stödet på endast 14 % av gårdarna. Vid övervakningen av djurens välbefinnande konstaterades försummelser på 17 % av gårdarna och på 15 % av gårdarna ledde de till konsekvenser i fråga om stödet. På de särskilt utvalda gårdarna konstaterades inga försummelser vid övervakningen av förbjudna ämnen, rester av växtskyddsmedel, skyldigheten att anmäla djursjukdomar och iakttagande av TSE-kraven. Vid övervakningen av foderhygien och användning av växtskyddsmedel upptäcktes brister på 1-2 % av de särskilt utvalda gårdarna.

Vid övervakningen av de särskilt utvalda gårdarna konstaterades flest försummelser av hygienkraven i fråga om beskrivning av egenkontrollen samt mjölkning och utredande av kvaliteten på det vatten som används för rengöring. Angående märkningen och registreringen av djur var de vanligaste bristerna brister i märkningen av nötkreatur och uppdateringen av registreringsuppgifter om får och getter. Vid övervakningen av välbefinnandet konstaterades flest brister beträffande kraven på djurhållningsplatser för kalvar, kraven på strö och golv för nötkreaturen, stimulerande material för svin samt läkemedelsbokföringen för får.

På grund av försummelserna föreslogs för de flesta gårdar en sänkning av stödet med 3 % eller mindre.

Det konstaterades att andelen försummelser i anslutning till märkningen och registreringen av djur som iakttogs vid övervakningen stigit från att 2010 ha varit 13 % till 22 % 2011, i övrigt var resultaten liknande som 2010.

Läs mer om:
Övervakningsresultaten (på finska)
Tvärvillkor

Mer information: överinspektör Ulla Ollila tfn 040 1821998, ulla.ollila@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400