Eläinlääkärinammatin harjoittajan eläinlääkärirekisteriä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000, jäljempänä ammatinharjoittamislaki) 32 §:n nojalla laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi eläinlääkärirekisteriä.

Rekisteriin merkittäviä tietoja ovat:

1) eläinlääkärinammatin harjoittajan nimi, henkilötunnus, tunnusnumero, laillistamispäivä ja tiedot mahdollisesti suoritetusta erikoiseläinlääkäritutkinnosta;
2) eläinlääkärinammatin harjoittajan työpaikka- ja yhteystiedot sekä toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana;
3) aika, jolloin eläinlääketieteen opiskelijalla on 7 §:n nojalla oikeus väliaikaisesti harjoittaa eläinlääkärin ammattia;
4) aika, jolloin eläinlääkärinammatin harjoittaja 8 §:n nojalla väliaikaisesti tarjoaa eläinlääkäripalveluja;
5) ammatinharjoittamisoikeuden väliaikainen rajoittaminen tai kieltäminen; ja
6) toistaiseksi voimassa oleva ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen tai kieltäminen.

Lisäksi Evira voi tallettaa eläinlääkärirekisteriin tiettyjä muita laissa säädettyjä valvontatehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja.

Eläinlääkärirekisteriin merkitään tietoja paitsi ammatinharjoittamislain 3-5 §:n nojalla laillistetuista eläinlääkäreistä myös eläinlääketieteen opiskelijoista, joilla on ammatinharjoittamislain 7 §:n nojalla väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen, sekä eläinlääkäreistä, joilla on ammatinharjoittamislain 8 §:n nojalla oikeus väliaikaiseen eläinlääkäripalvelujen tarjoamiseen.

Ammatinharjoittamislain 12 §:n nojalla eläinlääkärinammattia harjoittava laillistettu eläinlääkäri on velvollinen ilmoittamaan asuinpaikkansa ja osoitteensa sekä niiden muutokset Eviralle ja lääninhallitukselle. Velvollisuus on säädetty sen vuoksi, että valvontaviranomaisilla tulee aina olla tiedossaan eläinlääkärinammatin harjoittajan tavoittamiseksi tarpeelliset yhteystiedot.

Evira haluaa kiinnittää huomiota laissa säädettyyn ilmoitusvelvollisuuteen. Rekisteriin merkittyjen eläinlääkärinammatin harjoittajien tulisi ilmoittaa viipymättä lääninhallituksille ja Eviralle yhteystiedoissaan tapahtuvista muutoksista. Tätä velvollisuutta ei poista se, että Evira pyytää kerran vuodessa eläinlääkärinammatin harjoittajia tarkistamaan eläinlääkärirekisteriin merkityt tiedot lain 34 §:n tarkoittaman eläinlääkäriluettelon julkaisemista varten.

Lopuksi Evira kiinnittää huomiota siihen, että Eviran lain nojalla ylläpitämä eläinlääkärirekisteri on eri kuin Suomen Eläinlääkäriliiton ylläpitämä jäsenrekisteri. Esimerkiksi yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista ilmoittaminen Eläinlääkäriliitolle ei riitä täyttämään laissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta Eviran ylläpitämää rekisteriä varten.

Ilmoituksen muuttuneista yhteystiedoista ja muista tiedoista voi tehdä kirjallisesti, puhelimitse tai nyt myös internetin välityksellä alla olevasta linkistä:
Tee muutos eläinlääkärirekisteriin

Elintarviketurvallisuusvirasto
Osastosihteeri Anita Venäläinen
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI

anita.venalainen@evira.fi tai p. 020 77 24322.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Minna Ruotsalo p. 020 77 24323 (ilmoitusvelvollisuus)
Osastosihteeri Anita Venäläinen, p. 020 77 24322 (rekisterimerkinnät)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400