Prov med avseende på amerikansk yngelröta hos bin måste tas snabbt

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningen om bekämpande av amerikansk yngelröta hos bin. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007. Provtagning med avseende på amerikansk yngelröta måste ske snabbt, eftersom man inte kommer åt bikuporna under vinterutfordringsperioden, som börjar i mitten av augusti.

Länen instruerades om den nya förordningen genom ett brev 27.6, som åtföljdes av en tabell över positiva resultat från 2005–2006, anvisningar om bekämpning av yngelröta, JSM:s och Eviras meddelande 1.6.2007, en bearbetbar elektronisk blankett för spärrbestämmelser samt en blankett för upphävande av spärrbestämmelser, besvärsanvisning, remiss till undersökningar av bin, provtagningsanvisningar samt Finlands Biodlares Förbunds anvisningar för behandling av yngelröta i biodlingar.

I den nya förordningen föreskrivs att alla biodlingar skall märkas med ägarens eller innehavarens kontaktuppgifter. Biodlaren skall också se till att tomma bikupor inte är öppna så att främmande bin kan krypa in i kuporna. Kommunalveterinären har dessutom rätt att stänga övergivna, tomma kupor som ingen längre äger.

I förordningen ingår flera reformer som underlättar och påskyndar saneringen av smittade biodlingar. Som ett led i en godkänd saneringsplan kan man t.ex. med länsveterinärens tillstånd föra bikupor och utrustning till en annan smittad odling. Genom förordningen upphävs den gällande författningen om bekämpande av amerikansk yngelröta och alla gällande restriktionsområden som upprättats på grund av yngelröta. Områdena har visat sig oändamålsenliga och de har till och med bromsat upp saneringen. Veterinärmyndigheterna skall revidera de gamla spärrbestämmelserna för biodlingarna senast den 31 december.

För biodlingar som för ut bin och humlor till andra EU-länder gäller dessutom förordningen om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad. Den senaste ändringen trädde i kraft den 14 maj 2007 och enligt den skall det tas honungsprov från den odling bina och humlorna kommer ifrån minst en gång före den första utförseln och därefter en gång om året. Yngelröta får inte förekomma inom en radie på tre kilometer från biodlingen. Inom EU förbereder man sig också på nya sjukdomar (lilla kupskalbaggen och Tropilaelaps kvalster). I hälsointyget för handeln med bin och humlor på den inre marknaden har tagits med villkor som rör dessa nya sjukdomar. De som för ut och för in bin och humlor skall registrera sig i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras register.

Amerikansk yngelröta hos bin orsakas av bakterien Paenibacillus larvae, som inte smittar till människor. Rötan dödar endast bilarver och smittan leder ofta till att hela bisamhället dör. Amerikansk yngelröta sprids med bisvärmar eller genom att bina flyger vilse eller att de flyttas. Vidare kan rötan sprida sig via skötarnas händer eller via odlingsredskap och kupor som innehåller sporer från bakterien. Smittan sprids också när bina rövar mat från försvagade och döda samhällen. En död kupa kan alltså i åratal smitta odlingar inom en radie på ett par kilometer.

Mera information:
veterinärinspektör Sari Haikka, Evira, tfn 020 77 24215, 0400 922 715 (tillämpning och verkställighet av lagstiftningen)
veterinär Maarit Venäläinen, Evira, tfn 020 77 24957, 044 720 1458 (amerikansk yngelröta hos bin och diagnostik)
veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53280, 040 3567675 (förordningen)

På webben:

Information om amerikansk yngelröta och dess bekämpning på Eviras webbplats: Esikotelomätä (på finska)

Jord- och skgosbruksministeriets förordning om bekämpande av amerikansk yngelröta hos bin (5/VLA/2007) (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (524/2007)

Kommissionens beslut 2007/265/EG (pdf)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400