EU-eläinsuojelutarkastukset laajenevat lammas- ja vuohitiloille vuonna 2009

EU- eläinsuojelutarkastukset laajennetaan koskemaan lammas- ja vuohitiloja vuonna 2009. Tarkastettavat tilat valitaan osittain riskiin perustuen ja osittain satunnaisotannalla ilman epäilyä eläinsuojelusäädösten rikkomisesta.

» Lue lisää

Evira tehostaa kuolleiden ja lopetettujen nautojen hävityksen seurantaa koko Suomessa

Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Keräilyalueilla edellä mainittuja raatoja ei saa hävittää hautaamalla. Sen sijaan muiden tuotantoeläinten raatojen, kotiteurastuksen sivutuotteiden ja kuolleena syntyneiden eläinten osalta koko Suomi on luokiteltu syrjäiseksi alueeksi, jolla edellä mainittujen sivutuotteiden hautaaminen on sallittua.

» Lue lisää

Edellytykset lääkkeiden luovuttamiseksi varalle terveydenhuoltosopimuksen tehneille tiloille

Tuotantotilan eläimiä pääasiallisesti hoitava eläinlääkäri saa luovuttaa varalle lääkkeitä myöhemmin ilmenevien tautitapausten hoitoon. Lääkkeiden varalle luovuttamisen ehtoina ovat muun muassa terveydenhuoltosopimus, säännölliset terveydenhuolto- käynnit tilalle sekä raportointi lääninhallituksille. Jos ehtoja ei noudateta, eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle. Erityisesti raportoinnissa lääninhallituksille on ilmennyt puutteita.

» Lue lisää

EU-eläinsuojelutarkastusten tulokset parantuneet

Vuonna 2007 tarkastettiin yhteensä 726 tuotantotilaa, joista 19 %:ssa todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Laiminlyöntejä havaittiin selvästi vähemmän kuin vuonna 2006, jolloin hieman alle 30 % tiloista ei täyttänyt eläinten hyvinvointivaatimuksia. Tarkastustulokset paranivat vasikka-, sika- ja kanatiloilla, mutta turkistarhoilla laiminlyönnit lisääntyivät hieman vuodesta 2006.

» Lue lisää

Eläinlääketieteellinen kokous syksyllä Helsingissä

Evira-talossa Helsingin Viikissä pidetään 8 - 9.9.2008 NKVet-symposiumi, jossa käsittellään loistartuntojen nousevia uhkia Pohjolassa.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

EU-eläinsuojelutarkastukset laajenevat lammas- ja vuohitiloille vuonna 2009

EU- eläinsuojelutarkastukset laajennetaan koskemaan lammas- ja vuohitiloja vuonna 2009. Tarkastettavat tilat valitaan osittain riskiin perustuen ja osittain satunnaisotannalla ilman epäilyä eläinsuojelusäädösten rikkomisesta.

Tarkastukset ovat tähän saakka kattaneet vasikka- ja sikatilat, munintakanalat sekä turkistarhat. Syksyllä 2008 tarkastukset laajennetaan koskemaan myös ankka- ja hanhitiloja.

EU edellyttää jäsenvaltioitaan tarkastamaan vuosittain edustavan määrän tuotantotiloja, jotta voitaisiin varmistua siitä, että tuotantoeläinten suojelua koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan. Tarkastuksia tekevät lääninhallitusten määräämät kunnaneläinlääkärit. Mikäli tarkastuksissa havaitaan säädösten laiminlyöntejä, annetaan tuottajalle määräys korjata laiminlyönti ja tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lääninhallitukset kokoavat tiedot alueellaan tehdyistä tarkastuksista, joista Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekee yhteenvedon. Tarkastustulokset raportoidaan EU-komissiolle vuosittain.

Lampaita ja vuohia koskevat eläinsuojeluvaatimukset (maa- ja metsätalousministeriö):

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f16.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f17.html

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Helena Hepola, p. 020 77 24251

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Evira tehostaa kuolleiden ja lopetettujen nautojen hävityksen seurantaa koko Suomessa

Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Keräilyalueilla edellä mainittuja raatoja ei saa hävittää hautaamalla. Sen sijaan muiden tuotantoeläinten raatojen, kotiteurastuksen sivutuotteiden ja kuolleena syntyneiden eläinten osalta koko Suomi on luokiteltu syrjäiseksi alueeksi, jolla edellä mainittujen sivutuotteiden hautaaminen on sallittua.

Märehtijöiden ja kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaamisesta on ilmoitettava paikalliselle kunnaneläinlääkärille ennen hautaamista. Sivutuotteiden hävittämistä valvovat läänin- ja kunnaneläinlääkärit alueillaan.

Evira tulee vuoden 2008 aikana tehostamaan tilalla kuolleiden ja lopetettujen naudan raatojen hävittämisen valvontaa. Eviran eläinten terveys ja hyvinvointi-yksikkö on tammikuusta alkaen koostanut nautarekisteristä kuukausittain tiedot raatojen hävitystavoista. Nautarekisteristä saatujen tietojen perusteella kunnaneläinlääkärit tulevat tekemään tarkastus-, neuvonta- ja seurantakäyntejä tiloilla, joilla on rekisterin tietojen mukaan epäselvyyksiä hävittämistavoissa.

Nautarekisterin tietojen mukaan tammikuussa haudattiin keräilyalueilla säädösten vastaisesti yli 400 nautaa. Kuolleen tai lopetetun naudan raadon hävitystapa oli epäselvä noin 100 tapauksessa.

Ensimmäisten tarkastusten perusteella oli havaittavissa, ettei tuottajilla ole riittävästi tietoa hävitystä ja hautaamista koskevista määräyksistä. Yleinen virhekäsitys oli, että hautauskielto keräilyalueella ei koske vasikoiden ruhoja. Ikäraja luullun hautausmahdollisuuden osalta vaihteli viikosta vuoteen. Määräysten mukaan kuitenkin ainoastaan kuolleena syntyneen vasikan saa haudata koko Suomen alueella.

Syrjäisillä alueilla raatojen hautaamisien ilmoittamisessa kunnaneläinlääkärille oli laiminlyöntejä. Kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaamisen ilmoittaminen oli vähäistä koko maan alueella. Osittain kyse oli tiedonpuutteesta, mutta esimerkiksi kotiteurastusten sivutuotteiden hautaamisen ilmoittamista ei myöskään pidetty tärkeänä.

Tilanteen parantaminen edellyttää valvontaviranomaisilta asiantuntemusta ja aktiivisuutta. Tietoa on tarjolla ja tilaisuus sen eteenpäin viemiseksi hankkeen aikana otollinen.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Taina Heimonen-Kauppi, p. 020 77 24213

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Edellytykset lääkkeiden luovuttamiseksi varalle terveydenhuoltosopimuksen tehneille tiloille

Tuotantotilan eläimiä pääasiallisesti hoitava eläinlääkäri saa luovuttaa varalle lääkkeitä myöhemmin ilmenevien tautitapausten hoitoon. Lääkkeiden varalle luovuttamisen ehtoina ovat muun muassa terveydenhuoltosopimus, säännölliset terveydenhuolto-
käynnit tilalle sekä raportointi lääninhallituksille. Jos ehtoja ei noudateta, eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle. Erityisesti raportoinnissa lääninhallituksille on ilmennyt puutteita.

Tuotantotilan eläinlääkäriavusta pääasiallisesti vastaava eläinlääkäri saa luovuttaa varoajallisia ja injektiona annettavia lääkkeitä tuotantoeläinten myöhemmin ilmenevien sairastapausten hoitoon tietyin edellytyksin. Mikrobilääkkeitä saa kuitenkin luovuttaa ainoastaan lihasikojen ja porsaiden yksittäisten niveltulehdusten ja hännänpurentatapausten hoitoon. Lääkkeitä saa luovuttaa kerrallaan enintään kahden kuukauden tarvetta vastaava määrä ja ne saa luovuttaa vain tuotantotilalla.

Edellytyksenä lääkkeiden luovutukselle on, että tuotantotila ja eläinlääkäri ovat tehneet kirjallisen terveydenhuoltosopimuksen sekä laatineet vuosittain päivitettävän terveydenhuoltosuunnitelman. Eläinlääkärin on käytävä terveydenhuoltokäynnillä sikalassa vähintään joka toinen kuukausi ja muulla tuotantotilalla vähintään neljä kertaa vuodessa. Terveydenhuoltosopimukseen tulee olla kirjattuna terveydenhuoltokäyntien tiheys ja sisältö, menettelytavat aloitettaessa uusien sikojen hoito mikrobilääkkeillä ja sikojen oireiden poiketessa tavanomaisten tulehdussairauksien oireista. Terveydenhuoltosuunnitelmassa kuvataan tilalla toteutettavat sairauksia ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja lääkitykset, niiden toteutuksen aikataulu sekä muut edellytykset lääkkeiden luovutukselle.


Tuottajan velvollisuudet

Eläinten omistajalla tai haltijalla on oltava riittävät tiedot ja kyvyt kyseisten eläinten sairauksien toteamiseen ja lääkitsemiseen. Eläintenpitoyksikössä on oltava lääkkeiden säilytykseen soveltuvat tilat. Tilalla on pidettävä erillistä kirjanpitoa edellisellä terveydenhuoltokäynnillä luovutetuista lääkkeistä sekä niiden käytöstä. Eläinlääkärin on tarkastettava kirjanpito jokaisella terveydenhuoltokäynnillä.


Eläinlääkärin raportointivelvollisuus lääninhallituksille

Eläinlääkärin on lähetettävä kopio terveydenhuoltosopimuksesta ja terveydenhuoltosuunnitelmasta sen läänin läänineläinlääkärille, jonka alueella tuotantotila sijaitsee. Myös vuosittain päivitetyt terveydenhuoltosuunnitelmat lähetetään läänineläinlääkärille. Lisäksi eläinlääkärin on jokaisen terveydenhuoltokäynnin jälkeen lähetettävä läänineläinlääkärille raportti, josta käy ilmi vähintään edellisen terveydenhuoltokäynnin jälkeen tehdyt sairauksia ennaltaehkäisevät toimenpiteet tilalla, eläinten sairastavuustiedot, tilan tuotantoeläimille käytetyt lääkkeet sekä niiden määrät, annokset ja käyttötarkoitukset. Raportissa on oltava myös kyseisellä terveydenhuoltokäynnillä luovutetut lääkkeet sekä niiden määrät, annokset ja käyttötarkoitukset. Lisäksi raporttiin kirjataan suunnitelma sairauksia ennaltaehkäiseviksi jatkotoimenpiteiksi aikatauluineen. Raportti sekä kopiot terveydenhuoltosopimuksesta ja -suunnitelmasta on lähetettävä lääninhallitukselle viivytyksettä.

Sikava-ohjelmaan oli aikaisemmin rakennettu järjestelmä, jonka avulla eläinlääkärin oli mahdollista toimittaa lääkitystiedot lääninhallituksille. Mahdollisuutta ei kuitenkaan käytetty ja osio onkin nyt poistettu Sikavasta. Tästä syystä yllä luetellut tiedot tulee jatkossa lähettää erikseen lääninhallituksille joko paperiversiona tai sähköisesti. Vuoden 2008 eläinlääkärien lääkkeiden käytön ja lääkekirjanpidontarkastuksissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että edellytykset lääkkeiden luovuttamiselle myöhemmin ilmenevien tautitapausten varalle täyttyvät.

Lääkkeiden luovutuksesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 23/EEO/2002.


Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

EU-eläinsuojelutarkastusten tulokset parantuneet

Vuonna 2007 tarkastettiin yhteensä 726 tuotantotilaa, joista 19 %:ssa todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Laiminlyöntejä havaittiin selvästi vähemmän kuin vuonna 2006, jolloin hieman alle 30 % tiloista ei täyttänyt eläinten hyvinvointivaatimuksia. Tarkastustulokset paranivat vasikka-, sika- ja kanatiloilla, mutta turkistarhoilla laiminlyönnit lisääntyivät hieman vuodesta 2006.

Vasikat

Vasikkatiloilla tehtiin 421 tarkastusta, joissa noin 17 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Aiempien vuosien tavoin useimmissa tapauksissa oli kyse liian pienistä ryhmäkarsinoista tai yli kahdeksan viikon ikäisten vasikoiden pitämisestä säännösten vastaisesti yksittäiskarsinoissa. Puutteita havaittiin myös vedensaannissa, sairauksien hoidon kirjanpidossa sekä rakenteiden materiaaleissa ja puhtaudessa. Myös koneellisen ilmastoinnin hälytysjärjestelmä puuttui usealta tilalta, tai sen toimivuutta ei testattu säännöllisesti. Tulokset paranivat kuitenkin selvästi verrattuna vuoteen 2006, jolloin laiminlyöntejä todettiin 28 %:ssa vasikkatiloista.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin 92 kappaletta. Myös sikatiloilla tarkastustulokset kohentuivat. Eläinsuojelusäädösten vastainen menettely väheni edellisen vuoden 35 prosentista 23 prosenttiin. Eniten puutteita havaittiin tilavaatimusten täyttymisessä. Joistain sikaloista puuttui edelleen virikkeitä tai koneellisen ilmastoinnin hälytysjärjestelmä. Porsaiden kastrointia yli seitsemän päivän ikäisenä ei enää vuonna 2007 havaittu.

Munivat kanat

Kanaloita, joissa on yli 350 munivaa kanaa, tarkastettiin yhteensä 89 kappaletta, joista noin 17 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Tyypillisenä ongelmana oli kynsien hiomavarusteiden puuttuminen. Vuoteen 2006 verrattuna laiminlyöntien määrä väheni viisi prosenttiyksikköä.

Turkiseläimet

Tarkastetuista 124 turkistilasta 29 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, mikä on hieman enemmän kuin toissa vuonna. Turkistilojen suurimmaksi ongelmaksi osoittautuivat edelleen puuttuvat kettujen hyllyt ja purukapulat. Myös eläinten sairauksien hoidon ja kuolleiden eläinten määrästä pidettävässä kirjanpidossa oli puutteita, eivätkä tilat olleet aina pakovarmoja.


Liite 1. EU-eläinsuojelutarkastuksissa valvottujen tilojen ja havaittujen rikkomusten lukumäärä vuosina 2001-2007 (pdf, 19 kt)


Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Sanna Varjus, p. 020 77 24225
Eläinlääkintötarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 020 77 24220

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Eläinlääketieteellinen kokous syksyllä Helsingissä

Evira-talossa Helsingin Viikissä pidetään 8 - 9.9.2008 NKVet-symposiumi, jossa käsittellään loistartuntojen nousevia uhkia Pohjolassa.

NKVet (Nordic Commission for Veterinary Scientific Cooperation) -symposiumit on tarkoitettu kaikille eläinlääkäreille, niin tutkijoille, eläintautiviranomaisille kuin praktikoillekin. Symposiumin tarkoituksena on levittää alan uusinta tietoa pohjoismaisille eläinlääkäreille ja tarjota mahdollisuus keskusteluun kollegoiden kanssa.

Lisää tietoa ja symposiumin kotisivut ilmoittautumislomakkeineen löytyvät Fennovetin sivuilta:

http://www.fennovet.fi/index.php?id=96

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.

Lääkeluettelot

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400