Ändringar i förteckningarna över djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat bilagorna 1-3 och 5-7 i JSMVLA:s beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995, Veterinärlagstiftningen D 4). Den huvudsakliga orsaken till ändringen är att definitionen av tuberkulos hos hjortdjur har ändrats, men samtidigt har man företagit även andra ändringar i bilagorna till följd av den vetenskapliga utvecklingen eller ändringar som redan tidigare gjorts på andra ställen.

» Läs mera

Övervakningen av tuberkulos hos hjortdjur revideras

Jord- och skogsbruksministeriet har genom en förordning reviderat övervakningen av tuberkulos hos hägnade hjortdjur fr.o.m. 1.5.2010. De tidigare bestämmelserna hade visat sig vara svåra att tillämpa i praktiken, eftersom hägnade hjortdjur är skygga och det i praktiken inte går att testa dem för tuberkulos utan specialarrangemang. Tuberkulossituationen i fråga om hägnade hjortdjur har också lugnat ner sig jämfört med 1990-talet, då de tidigare bestämmelserna utfärdades. Numera konstateras tuberkulos hos hägnade hjortdjur i första hand i sådana länder där tuberkulos också förekommer hos nötkreatur.

» Läs mera

Tänk på säkerheten vid användning av det nya vaccinet mot mastit

På den finska marknaden lanseras snart det första vaccinet för nötkreatur, i vilket flytande paraffin används som adjuvant. Detta Startvac vaccin används för besättningsimmunisering av kor och kvigor i mjölkkobesättningar med återkommande juverinflammationer. Produkten har godkänts för försäljning inom hela EU i februari 2009. I Finland har Evira släppt ut de första partierna på marknaden i mars 2010.

» Läs mera

Tillräckligt med material att undersöka för svin

Enligt djurskyddsbestämmelserna ska svinen hela tiden ha tillgång till tillräckligt mycket material att undersöka för att de ska kunna utöva sitt arttypiska beteendebehov.

» Läs mera

Antalet liggbås i lösdriftsstall för mjölkkor

Enligt vad Evira fått veta händer det rätt ofta att lösdriftsstall för mjölkkor är överfulla och således inhyser fler djur än liggbås. Saken diskuterades livligt också på diskussionsspalten för fackfolk på området djurens välfärd senaste höst. Nedan Eviras synpunkt på saken för kännedom till de kommunala veterinärerna.

» Läs mera

Riskprofilen för bluetongue har blivit klar

Riskprofilen beträffande ankomsten av bluetongue till Finland och sjukdomens spridning här har blivit klar. I riskprofilen granskas de riskfaktorer som hänför sig till ankomsten av bluetongue och smittspridningen samt följderna om smittan sprider sig.

» Läs mera

Guiden om tvärvillkor 2010 är nu färdig

Guiden om tvärvillkor ”Märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälning av djursjukdomar och djurens välbefinnande” har uppdaterats. Guiden är avsedd för alla sådana jordbrukare, som får jordbruksstöd.

» Läs mera

En hel del viktiga frågor togs upp på seminariet om djurens välfärd

Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerade den 17 februari 2010 ett heldagsseminarium om djurens välfärd på Ständerhuset i Helsingfors. Programmet bestod av föreläsningar om djurens välfärd och om hur välfärden mäts och av förslag från myndigheterna och kommenterande inslag om ämnesområdet från intressentgrupperna. Seminariematerialet finner du här:
17.2.2010 Seminarium om djurens välfärd (Evira, på finska)

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar 11.5.2010 och Läkemedelsdagen 12.5.2010

Anmäl dig nu (Evira, på finska)

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400