Införsel- och utförselkraven för sällskapsdjur ändras 1.1.2012

För att bekämpa rabies- och ekinokocksmitta har införsel- och utförselkrav uppställts för hundar och katter som transporteras från länder utanför EU samt EU-länder och därmed jämförbara länder till Finland i icke-kommersiellt syfte. I början av 2012 utvidgas kraven på läkemedelsbehandling mot rävens dvärgbandmask och i fortsättningen krävs sådan även av valpar som är yngre än tre månader samt av hundar som förs in från bl.a. Sverige. Däremot gäller kravet på läkemedelsbehandling inte längre katter som införs till Finland. Utförseln av sällskapsdjur till vissa länder underlättas när kraven på antikroppsbestämning i fråga om rabies slopas.Detaljerade anvisningar läggs ut på Eviras webbplats när förordningen trätt i kraft

» Läs mera

Sammandrag av resultaten per indikator från övervakningen av tvärvillkor 2010

Övervakning av tvärvillkoren i anslutning till märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande utfördes på sammanlagt cirka 2500 gårdar 2010.

» Läs mera

Övergångstiden för kraven på utrymme för hästar löper ut 2013

Övergångstiden på 15 år för kraven på utrymme för hästar löper snart ut. Alla stall skall uppfylla de noggrannare utrymmeskraven i djurskyddslagstiftningen om hållning av hästdjur från och med början av år 2014. Tillsyn över att kraven uppfylls utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner.

» Läs mera

Ny förordning innebär ändringar i bortskaffandet av biprodukter

Den nya nationella förordningen om bortskaffande av biprodukter medför ändringar i fråga om de avlägsna områdena från årets början till följd av den nya biproduktförordningens krav. När det gäller svin kommer det avlägsna området att krympa. Små hönserier berörs inte av insamlingskraven. Den nya förordningen innehåller också nationella bestämmelser om bortskaffande av s.k. före detta livsmedel.

» Läs mera

Den nya förordningen innebär att tillsynen över biproduktsektorn kommer att basera sig på riskbedömning

Till skillnad från tidigare bestäms det inte längre genom jord- och skogsbruksministeriets förordning hur ofta myndigheterna ska företa kontrollbesök utan antalet kontrollbesök kommer att basera sig på Eviras riskbedömning. Den nya nationella förordningen som träder i kraft vid årsskiftet medför också vissa ändringar i arbetsfördelningen mellan de myndigheter som övervakar biproduktsektorn.

» Läs mera

BSE-undersökningarna överfördes från Evira Kuopio till Evira Seinäjoki 1.12.2011

Livsmedelssäkerhetsverket Evira koncentrerar undersökningarna av BSE-prover till BSE-laboratorierna i Helsingfors och Seinäjoki fr.o.m. 1.12.2011. BSE-prover från slakterierna i Kuopioregionen sänds fr.o.m. 1.12.2011 till Eviras verksamhetsenhet i Seinäjoki. Små slakterier kan skicka BSE-prover för undersökning till antingen Helsingfors eller Seinäjoki.

» Läs mera

Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd i cirka fyra månaders tid

Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd på grund av renovering i cirka fyra månaders tid. Om tidpunkten då lokalerna åter öppnas informeras närmare på Eviras webbplats i slutet av mars.

» Läs mera

De sex saknade generna i genomet hos viruset som orsakar falska kokoppor bland renar funna

Munsjukan bland renar är en betydande sjukdom och orsakaren till sjukdomen verifierades som parapoxvirus för första gången under munsjukdomsepidemin vintern 1992-93. I en forskning som publicerades år 2010 utreddes genomet hos detta PCPV-liknande parapoxvirus och viruset verifierades som det virus som orsakar falska kokoppor.

» Läs mera

Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit

Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit. I publikationen har sammanförts information om de orsakare av zoonoser, som förekommit hos människor, djur och foder i Finland åren 2000 - 2010.

» Läs mera

Rättelse till oktober månads Saparo

I nyhetsbrevet Saparo som utkom i oktober 2011 fanns ett fel. I texten om leverans av frilevande vilt berättades felaktigt att anmälan ska göras till den kommunala tillsynsmyndigheten om oflått eller oplockat frilevande vilt som levereras som primärprodukter (oflådd kropp) till den lokala detaljhandeln. Anmälan om vilt som levereras som primärprodukter behöver dock inte göras till den kommunala tillsynsmyndigheten.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar

God Jul och Gott Nytt År till alla!


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400