Sällskapsdjur oftast föremål för omedelbara djurskyddsåtgärder

År 2007 utfördes över 3500 djurskyddsinspektioner på grund av misstanke, och i cirka 40 % av fallen konstaterades att bestämmelserna om djurens välbefinnande hade försummats. På 4 % av de inspekterade produktionsdjursgårdarna och 13 % av ställena med sällskapsdjur uppdagades allvarliga försummelser. Resultaten av djurskyddsinspektionerna avviker inte nämnvärt från tidigare års resultat.

Enligt den statistik som länsstyrelserna samlar in utförde tjänsteveterinärerna 2007 över 3500 djurskyddsinspektioner på grund av misstanke. Av inspektionerna gällde över 2000 produktionsdjur och cirka1500 sällskapsdjur. Av de inspekterade produktionsdjursgårdarna ålades 41 % och av ställena med sällskapsdjur 39 % att inom en viss tid åtgärda djurens förhållanden så att de motsvarar den miniminivå som lagen kräver.

På något över 20 % av de granskade ställen utfördes en ny inspektion för att säkerställa att åläggandena fullgjorts. Med andra ord inspekterades hälften av de ställen som hade ålagts att åtgärda djurens förhållanden inom en viss tid så att de motsvarar den miniminivå som lagen kräver på nytt sedan tidsfristen gått ut. En del av de iakttagna missförhållandena kan åtgärdas redan under inspektionen, men de andra ställena som meddelats åläggande borde alltid inspekteras på nytt efter att tidsfristen gått ut. Ny inspektion är det enda sättet att försäkra sig om att djurägaren eller -innehavaren har fullgjort sin skyldighet.

Allvarliga försummelser, där man vidtog omedelbara åtgärder enligt djurskyddslagen, konstaterades vid 4 % av de produktionsdjursinspektioner som utfördes på grund av misstanke och vid 13 % av de inspektioner som gällde sällskapsdjur.
Anmärkningsvärt är att trots största delen av inspektionerna gällde produktionsdjur, är det oftast sällskapsdjur som blir utsatta för allvarliga försummelser. Enbart i huvudstadsregionen uppdagades i fjol över 100 allvarliga försummelser som gällde hundar, katter eller andra sällskapsdjur som fåglar, kaniner och gnagare.

År 2007 rapporterades dessutom över 400 inspektioner som utförts av djurskyddsövervakare som länsstyrelserna befullmäktigat. Djurskyddsinspektioner görs dessutom av hälsovårdsinspektörer samt polisen, men endast en liten del av de djurskyddsinspektioner som dessa myndigheter utför ensamma rapporteras till länsstyrelserna.

Den finska djurskyddslagstiftningen:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/index.html


Mer information :
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 020 77 24229

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400