Buruppfödning av värphöns, EHO-projekt

Lagstiftningen som gäller skydd av värphöns har innehållit en övergångstid för hållande av höns i oinredda burar. Övergångstiden gick ut den 31 december 2011. Numera är äggproduktion tillåten endast i inredda burar samt i golvhönserier (golvhönshus eller flervåningssystem för frigående hönor).

Inom det projekt som planerats för 2012 är avsikten att effektiviserat övervaka att värphöns inte längre föds upp i oinredda burar. Projektet är en del av det nationella programmet för tillsynen över djurens hälsa och välfärd (EHO). Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland har förbundit sig till projektet.

I de värphönserier där produktionssättet enligt landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem är burhönseri, företas djurskyddsinspektioner med stöd av 48 § i djurskyddslagen (247/1996). Inspektioner företas inte i hönserier som redan vid tidigare inspektioner konstaterats ha övergått till hönshållning i inredda burar eller golvhönserier. Inspektionerna utförs av länsveterinärerna och/eller kommunalveterinärerna på order av regionförvaltningsverken.

Avsikten är att kartlägga 7-10 % av burhönserierna inom respektive regionförvaltningsverks förvaltningsområde, dock minst 5 burhönserier / regionförvaltningsverk. Om det finns färre än 5 burhönserier inom regionförvaltningsverkets område kartläggs alla burhönserier. Inspektionerna är riskbaserade och inriktas särskilt på burhönserier med litet antal hönor.

Eftersom övervakningen av att övergångstidens slut iakttagits sker inte bara nationellt utan också på EU-nivå, är det mycket viktigt att resultaten samlas in och registreras så snabbt som möjligt efter en inspektion. En blankett har utarbetats för inspektionerna. Evira gör ett sammandrag av resultaten.

Mer information: överinspektör Helena Hepola, tfn 040 4893353

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400