Införseln av invasiva främmande arter är förbjuden

I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen invasiva främmande arter. EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. Därtill föreskrivs i statsrådets förordning 1725/2015 invasiva främmande arter av nationell betydelse.

» Läs mera

Brucellabakterien bland vildsvin av samma typ som på annat håll i Europa

Brucellabakterien som för första gången påträffades hos vildsvin i Finland visade sig i fortsatta undersökningar till typen vara samma Brucella suis -bakterie, som rätt allmänt förekommer bland vildsvin och fältharar i Mellan- och Sydeuropa. Bakterien kan också smitta människan. Denna brucellatyp orsakar ändå endast sällan sjukdom hos människan.

» Läs mera

Fjäderfä ska skyddas om våren

För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig ska fjäderfät som under tidigare år också skyddas mot kontakt med frilevande sjöfåglar under vårflyttningen. Fjäderfät ska antingen hållas inomhus eller så ska rastområdet skyddas med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars till utgången av maj.

» Läs mera

Slakt av hästar, pass för hästar och medicineringsinformation om hästar

En häst duger inte för slakt om registerintyget av gammal modell eller hästpasset inte försetts med en medicineringsdekal. Information om medicineringen ska antecknas i passet också då läkemedel med en karenstid på 6 månader används och inget slaktförbud märkts ut för hästen.

» Läs mera

Säkerställ att garantierna i veterinärintygen som används vid export och i exportintygen som används inom Traces uppfylls

Evira påminner officiella veterinärer som undertecknar veterinär- och exportintyg om att de ska säkerställa att villkoren gällande djursjukdomar uppfylls i intygen.

» Läs mera

Övervakningen av tvärvillkoren breddas till alla produktionsdjur

Husdjurgårdarna måste följa kraven i tvärvillkoren för att odlarstöden ska kunna betalas ut till gårdarna till fullt belopp.

» Läs mera

Störningen i tillgången på penicillinpreparat fortgår

Undantagsarrangemangen som gäller penicillinpreparat fortsätter. SHM meddelade i början av februari ett nytt beslut. Användningsområdena för penicillin till mjölkkor ökades. Användningsområdena är bindande för veterinärerna.

» Läs mera

Ändring i serotypningen av salmonellasaneringsprover av nötkreatur och svin

Evira och jord- och skogsbruksministeriet har överenskommit att salmonellastammarna som isolerats från saneringsprover på nöt- och svingårdar som konstaterats salmonellapositiva framöver serotypas / fastställs endast under den första saneringsprovtagningsgången.

» Läs mera

Du minns väl att du är skyldig att anmäla djurskydds- och djursjukdomsfall

En veterinär kan i sitt arbete råka ut för situationer, då patientens sjukdom, skador eller allmäntillstånd väcker misstankar om hur djuret behandlats. Kundens version av hur till exempel en skada kommit till verkar inte trovärdig och veterinären kan undra om djuret behandlats i strid mot djurskyddslagen. Till mottagningen kan också komma ett sällskapsdjur som ska förses med ett chips eller vaccineras och under diskussionerna berättar ägaren att djuret införts från utlandet. Veterinären kan börja misstänka att sällskapsdjuret införts till Finland i strid mot importbestämmelserna.

» Läs mera

Ante mortem -besiktning av nötkreatur på distans

På jord- och skogsbruksministeriets initiativ har Evira inlett ett projekt, där man prövar på ante mortem -besiktning av nötkreatur på distans med hjälp av videobild.

» Läs mera

Undersökningar av avelshingstar med tanke på livmoderinflammation och virusarterit

Alla hingstar som används för insemination måste årligen undersökas för både bakterien Taylorella equigenitalis och virusarterit innan inseminationssäsongen börjar. Om hingstens sperma säljs på EU:s inre marknad måste hingsten dessutom undersökas för infektiös anemi. Hingstar av finsk häst, rasponny, arabiskt fullblod, fjordhäst och islandshäst testas vart femte år, om hingsten betäcker några ston per år endast på naturligt sätt i Finland.

» Läs mera

Cryptosporidium parvum, zoonotisk orsak till kalvdiarré

Under de senaste åren har parasiten C. parvum konstaterats oftare än tidigare i de diarréprover från kalvar som undersökts vid Evira. Kryptosporiderna orsakar typiskt kraftig diarré som går över av sig själv hos kalvar som är några veckor gamla. C. parvum är också en zoonos, alltså den kan också smitta till människan, vilket det är skäl att hålla i minnet då man hanterar småkalvar som har diarré.

» Läs mera

Aktuellt om djurens hälsa och medicinering

Boka 19 maj i din kalender redan nu. Programmet och anvisningar om hur man anmäler sig i april månads Saparo.

» Läs mera

Fiskhälsodag i Helsingfors – en vecka tid att anmäla sig

I samband med Fiskveckan arrangerar Evira tillsammans med Finlands Yrkesfiskarförbund den 11 mars den årliga fiskhälsodagen i Hotell Scandic Park i Helsingfors. Tillställningen är riktad till såväl fiskodlare som forskare och veterinärer och alla intresserade av fiskfrågor är således välkomna!

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

Nyhetsbrev om vetenskaplig forskning

» Läs mera


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400