Fortfarande många missförhållanden i pälsdjursfarmer 2011 -situationen på svingårdarna har förbättrats

År 2011 utfördes systematiska urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på sammanlagt 545 gårdar med produktionsdjur. Förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna rapporterades på cirka 28 % av de inspekterade gårdarna, lika stor andel som året innan. Inspektionsresultaten visade dock att det fanns klara skillnader mellan djurarterna. De upptäckta försummelserna var i huvudsak likadana som tidigare år.

Läs mera (Evira)

Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2011

Antalet djurskyddsinspektioner på grund av misstanke har ökat under de senaste åren. Trots att antalet inspektioner har ökat har den relativa andelen försummelser som upptäckts vid inspektionerna ändå hållits på samma nivå. I medeltal leder ungefär varannan djurskyddsinspektion som grundar sig på misstanke till myndighetsåtgärder.

» Läs mera

Djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter år 2011

År 2011 inspekterades 387 djurtransporter och i cirka 16 av dem uppdagades missförhållanden. Antalet missförhållanden höll sig så gott som oförändrat jämfört med året innan. En betydande del av de uppdagade missförhållandena berodde liksom under tidigare år också på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.

» Läs mera

Newcastlesjuka har konstaterats hos brevduvor i Södra Finland

Newcastlesjuka har konstaterats i två duvslag i södra Finland. Det första sjukdomsfallet uppdagades i Esbo, då duvornas ägare kontaktade länsveterinären efter att ha konstaterat symtom hos sina duvor. Smittan bekräftades via undersökningar som Evira utförde. Den andra smittade gården hittades i Högfors då man utredde Esbo-duvslagets kontaktgårdar. Newcastlesjukan förorsakade ökad dödlighet, diarré och apati hos fåglarna i båda duvslagen. I Esbo konstaterades också neurologiska symtom.

» Läs mera

Afrikansk svinpest hotar – information om sjukdomen finns även på ryska på Eviras webbplats

Åtgärderna för att bekämpa afrikansk svinpest (ASF) i Ryssland har inte räckt till att hindra sjukdomens spridning. ASF förekommer hos såväl produktionssvin som vildsvin. Sjukdomsfall har konstaterats i Finlands närområden, i Leningradområdet och ryska Karelen. Viruset är mycket motståndskraftigt och sjukdomen sprider sig med lätthet förutom direkt från ett djur till ett annat också indirekt via t.ex. svinköttprodukter, arbetsredskap, arbetskläder och transportfordon. I synnerhet i svingårdar som har arbetstagare från länder där afrikansk svinpest förekommer ska man utöver biosäkerheten på gården också se till att arbetstagarna får utbildning. För att underlätta detta har Livsmedelsverket Evira på sin webbplats lagt ut information om afrikansk svinpest, hur den smittar, symptom och om finsk lagstiftning också på engelska och ryska.

» Läs mera

Ändringar fr.o.m. 1.1.2013 gällande bortskaffande av biprodukter från hemslakt och insamlingsområden för biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar

Biprodukter från hemslakt av svin och idisslare får från och med 1.1.2013 inte bortskaffas genom nedgrävning inom de djurartsspecifika kadaverinsamlingsområdena. Avsikten var att nedgrävningsförbudet enligt JSM:s förordning 1192/2011 skulle börja tillämpas 1.7.2012, men övergångstiden har förlängts med ett halvt år. Nedgrävningsförbudet kommer inte att gälla avlägsna områden, där nedgrävning är tillåten även i fortsättningen. Också när det gäller bortskaffande av kategori 2- och kategori 3-biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar har övergångsperioden förlängts till slutet av året och de utvidgade insamlingsområdena tillämpas från och med 1.1.2013.

» Läs mera

En utvärdering av kontrollprogrammen för AD, TGE och PRRS hos suggor har publicerats på Eviras webbplats

I Eviras forskningsenhet för riskvärdering har gjorts en utvärdering av representativiteten hos programmen för kontroll av svinsjukdomar avseende Aujeszkys sjukdom, PRRS och TGE. För närvarande förekommer dessa sjukdomar inte i Finland. Kontrollen av dessa sjukdomar bygger på cirka tusen blodprov som årligen tas av suggor som går till slakt. Laboratorieanalyserna inom kontrollprogrammen görs i Evira.

» Läs mera

En dryg matsked räcker

För att undersöka om sjukdomsalstraren vid diarré hos boskapen är att nötdjuret har coronavirus, skickar man avföringsprov eller alternativt parserumprov av de djur som har diarré.

» Läs mera

Evira i sociala medier

Eviras mål i sociala medier är att främja tillgången till och spridningen av tillförlitlig information. Vi använder kanaler i sociala medier för att informera och väcka diskussion om aktiviteter, händelser och aktuella frågor i anslutning till Evira. Sociala medier används även i kriskommunikation.

Läs mera (Evira)

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400