EU-eläinsuojelutarkastukset laajenevat lammas- ja vuohitiloille vuonna 2009

EU- eläinsuojelutarkastukset laajennetaan koskemaan lammas- ja vuohitiloja vuonna 2009. Tarkastettavat tilat valitaan osittain riskiin perustuen ja osittain satunnaisotannalla ilman epäilyä eläinsuojelusäädösten rikkomisesta.

Tarkastukset ovat tähän saakka kattaneet vasikka- ja sikatilat, munintakanalat sekä turkistarhat. Syksyllä 2008 tarkastukset laajennetaan koskemaan myös ankka- ja hanhitiloja.

EU edellyttää jäsenvaltioitaan tarkastamaan vuosittain edustavan määrän tuotantotiloja, jotta voitaisiin varmistua siitä, että tuotantoeläinten suojelua koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan. Tarkastuksia tekevät lääninhallitusten määräämät kunnaneläinlääkärit. Mikäli tarkastuksissa havaitaan säädösten laiminlyöntejä, annetaan tuottajalle määräys korjata laiminlyönti ja tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lääninhallitukset kokoavat tiedot alueellaan tehdyistä tarkastuksista, joista Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekee yhteenvedon. Tarkastustulokset raportoidaan EU-komissiolle vuosittain.

Lampaita ja vuohia koskevat eläinsuojeluvaatimukset (maa- ja metsätalousministeriö):

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f16.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f17.html

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Helena Hepola, p. 020 77 24251


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400