Eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastukset vuonna 2005 ja 2006

Neuvoston direktiivi 91/628/ETY (muut. 95/29/EY) eläinten suojelusta kuljetusten aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Vuoden 2005 ja 2006 eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastukset on tehty vanhan eläinkuljetuslainsäädännön aikaan ja vuoden 2007 alusta ovat astuneet voimaan uudet säännökset koskien eläinten kuljetusta.

Suomessa eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 1998–2006 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä 2983 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 7,6 %:lle on annettu eläinsuojelullisten epäkohtien korjaamiseksi määräyksiä tai kieltoja (Kuva 1).
Kuva 1. Eläinkuljetusten EU-tarkastukset 1998-2006 (pdf, 20 kt)

On arvioitu, että vuosina 1998-2004 on tarkastettu noin 1 % kaikista eläinkuljetuksista. Vuonna 2005 tarkastettiin yhteensä 451 eläinkuljetusta ja vuonna 2006 443 eläinkuljetusta. Näistä 894:stä tarkastuksesta 772 oli tarkastuseläinlääkäreiden teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä suorittamia tarkastuksia ja 122 läänineläinlääkäreiden tien päällä tai lähtöpaikassa tarkastamia kuljetuksia. Tarkastuksista suurin osa koski sika- ja nautakuljetuksia (708 kuljetusta). Siipikarjakuljetuksia tarkastettiin 157 kpl, porokuljetuksia 11 kpl ja lammaskuljetuksia 9 kpl. Lisäksi tarkastettiin 2 hevos- ja 5 turkiseläinkuljetusta. Yhteensä eläimiä oli tarkastetuissa kuljetuksissa mukana 1100587 (vuonna 2005 486503 eläintä ja vuonna 2006 614084 eläintä).

Vuonna 2005 105 eläinkuljetuksessa eli lähes 24 %:ssa tarkastetuista ajoneuvoista havaittiin eläinsuojelusäädösten rikkomuksia (sekä lieviä epäkohtia että annettuja määräyksiä tai kieltoja). Edellisvuoteen verrattuna tilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, sillä vuonna 2004 rikkomuksia havaittiin 23 % tarkastuksista. Vuonna 2006 92 eläinkuljetuksessa eli lähes 21 %:ssa tarkastetuista ajoneuvoista havaittiin eläinsuojelusäädösten rikkomuksia. Vuoteen 2005 verrattuna vuonna 2006 tilanteessa on tapahtunut pieni muutos parempaan suuntaan. Yhteensä erillisiä rikkomuksia oli kaiken kaikkiaan vuonna 2005 138 kpl ja vuonna 2006 123 kpl, sillä monissa kuljetuksissa havaittiin useampia rikkomuksia samalla kertaa.

Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin ajoneuvon kuntoon ja turvallisuuteen sekä eläinten tarkastus- ja hoitomahdollisuuteen liittyvissä vaatimuksissa (43 kpl). Eläinten erotteluun, kytkemiseen ja eläinten kuljetustilassa olevaan irtotavaraan liittyviä epäkohtia oli myös 43 kpl. Kolmanneksi eniten havaittiin kuljetusasiakirjojen puutteisiin, puuttuviin kuljetuslupiin ja välineistöihin (lopetus-, ensiapu- tai pelastusvälineistöä ei löytynyt ajoneuvosta) liittyviä epäkohtia. 25 kuljetuksessa oli mukana eläimiä, jotka eivät olleet kuljetuskuntoisia, ja joita ei täten olisi saanut ottaa ollenkaan mukaan. Kahdeksassa kuljetuksessa oli puutteita ilmanvaihdossa tai säänsuojauksessa. 23 kuljetuksessa oli eläinten kuormaustiheydessä epäkohtia. Eläinten käsittelyssä ja hoidossa kuljetuksen aikana (esim. riittävä valaistus) oli puutteita 15 kuljetuksessa. Kuorman lastaukseen ja purkuun liittyviä epäkohtia havaittiin 11 kpl.

Vuonna 2005 ja 2006 tarkastetuista kuljetuksista 48 kpl ylitti kestoltaan kahdeksan tuntia. Pitkille kuljetuksille asetettuja lisävaatimuksia rikottiin 16 kuljetuksessa. Useimmissa tapauksissa sioilla ei ollut mahdollisuutta saada vettä halutessaan.

Tarkastuksissa havaittujen eläinsuojelullisten epäkohtien korjaamiseksi annettiin vuonna 2005 yhteensä 45 määräystä tai kieltoa ja vastaavasti vuonna 2006 yhteensä 35 määräystä tai kieltoa.

Komissio totesi tarkastusmatkallaan Suomessa syyskuussa 2003, että epäkohtia havaitaan kuljetustarkastuksien yhteydessä, mutta määräyksiä ei aina anneta, vaikka laissa on säädösten rikkomistapauksia varten olemassa selkeä menettely. Jos tarkastuksessa havaitaan eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, tarkastavan eläinlääkärin tulee aina ryhtyä eläinsuojelulain edellyttämiin toimenpiteisiin. Lainsäädännön vastaisen menettelyn jatkaminen tai toistaminen tulee kieltää tai antaa määräys määräaikoineen. Epäkohtien korjaamista koskevaan hallintopäätökseen kuuluu myös valitusosoituksen antaminen.

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Virva Valle, p.020 77 24309

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400